“Tän­ne on kiva tul­la hen­gai­le­maan”

Nuor­ten Pop­pi on saa­nut suo­sion ja löy­tä­nyt sijan­sa nuo­ri­son koh­taa­mis­paik­ka­na Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la. Pop­pi avau­tui nuo­ril­le heti elo­kuus­sa, kun kau­pun­ki oli vuo­ka­ran­nut tilat kau­an odo­te­tul­le asu­kas­tu­val­le. Nuo­ri­soil­lat ovat asu­kas­tu­val­la kes­ki­viik­ko- ja lau­an­tai-iltai­sin ja ne toteu­te­taan vapaa­eh­tois­ten vetä­mi­nä.

Lue lisää

Huo­vi­las­sa vie­te­tään perin­teis­tä maa­lais­jou­lua – Vir­pi Räi­sä­nen tyt­tä­ri­neen on kotiu­tu­nut Yli-Iihin osa­na suku­pol­vien jat­ku­moa

Lap­suusa­jan muis­tot mum­min­sa Mart­ta Yli­pah­ka­lan luo­na Pah­ka­kos­kel­la viet­tä­mis­tä ajois­ta ja luja side Kii­min­kiin, Yli-Iihin ja koko Poh­jois-Suo­meen sai maa­il­ma­luo­kan oop­pe­ra­lau­la­jan ja kon­sert­ti­so­lis­ti Vir­pi Räi­sä­sen vii­me kesä­nä aset­tau­tu­maan kodik­si Yli-Iin Huo­vi­lan tilal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tier­na­pe­rin­ne elää vah­va­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin – Tier­na­kil­pai­lun perin­ne­sar­jan voit­ta­ja­jouk­ku­ees­sa ovat muka­na jää­li­läis­vel­jek­set Samu­li ja Alek­si Niva

Ynnin Tier­nat -jouk­ku­een nelik­ko Hero­des: Aslak Kipi­nä (11), Mur­jaa­ni: Samu­li Niva (11), Knih­ti: Alek­si Niva (11) ja Mänk­ki: Rei­no Airis­nie­mi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu­ter­veh­dys: Pai­me­nen osa

Kulu­neen syk­syn mie­leen­pai­nu­vim­pia vir­ka­teh­tä­viä­ni ovat olleet las­ten tapaa­mi­set kou­lu­vie­rai­luil­la piis­pan­tar­kas­tus­ten yhtey­des­sä. Las­ten kysy­myk­set ovat olleet aito­ja ja ne ovat kos­ke­neet kai­ken­lai­sia asioi­ta ”maan ja tai­vaan välil­tä”: Onko sinul­la lap­sia? Onko kiva olla piis­pa­na? Pal­jon­ko piis­pa tie­naa? Isom­pien kou­lu­lais­ten kysy­myk­set ovat pan­neet minut lujil­le: Mikä on elä­män tar­koi­tus? Mitä tapah­tuu kuo­le­man jäl­keen? Mikä on uskon­non­va­pau­den ja sanan­va­pau­den suh­de? Par­haa­ni mukaan olen yrit­tä­nyt näin­kin vai­kei­siin kysy­myk­siin vas­ta­ta.


Uusi reit­ti­va­ri­aa­tio kesäk­si Oulun ja Kii­min­gin välil­le – 35K kul­kee kesäl­lä Jää­lis­sä Lai­va­kan­kaan kaut­ta

Uuden jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton teke­män lin­jas­to­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti kesä­kau­del­la aloi­te­taan uusi reit­ti­va­ri­aa­tio 35B, jon­ka reit­ti kul­kee Elo­ku­va­kes­kuk­sel­ta Kii­min­kiin. Jää­lin koh­dal­la 35B:n reit­ti kul­kee Kuusa­mon­tie­tä pit­kin.


Rent­ta­he­lek­ku: Hii­ren vai ton­tun jäl­jet…?

On jän­ni­tys­tä pien­ten arjes­sa. Jou­lu lähes­tyy, mei­dät ympä­röi jou­lun tai­ka. Ei tie­dä pie­ni ei suu­ri, mis­sä ton­tut mil­loin­kin tark­kai­le­vat mei­tä! Mut­ta, kyl­lä tark­kai­le­vat. Met­säs­sä oli näh­ty ton­tun jäl­jet, kun eska­ri­lai­set oli­vat seik­kail­leet opet­ta­jan­sa kans­sa kou­lun lähei­syy­des­sä.


Kes­kus­te­lem­me: Kos­ka meil­lä on jou­lu?

Jou­lu on hil­jen­ty­mi­sen ja rau­hoit­tu­mi­sen aikaa. Kui­ten­kin jou­lua edel­tä­vä aika on kii­ret­tä, pitää ehtiä jou­lu sii­vouk­set, ruu­an val­mis­te­lut, lei­po­mi­set, lah­ja han­kin­nat. Jou­lu­kuusi on yleen­sä se vii­me tip­paan jää­nyt han­kin­ta.


Juu­ret maal­la, ura ete­läs­sä, yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­nen kuva­tai­tei­li­ja Jus­si Pyky ammen­taa ins­pi­raa­tio­ta luon­nos­ta ja maa­seu­dun rau­has­ta

Arvos­tet­tu tai­dea­lan leh­ti Tai­de antoi vas­ti­kään lois­ta­vat arvos­te­lut kuva­tai­tei­li­ja Jus­si Pykyn vii­mei­sim­mäl­le, Hel­sin­gis­sä pide­tyl­le Doubt-nimi­sel­le näyt­te­lyl­le. Krii­tik­ko Lee­na Kuu­mo­la sum­maa arvos­te­lus­saan: ”Pykyl­lä on kyky vähin elein van­gi­ta piir­rok­siin­sa sitä kau­neut­ta ja kos­ket­ta­vuut­ta joka lopul­ta­kin on luon­teen­omais­ta kai­kel­le elol­li­sel­le.”Teks­ta­rit

Kii­tos, kun saan tänä­kin jou­lu­na naut­tia iha­nan valoi­sas­ta ja isos­ta kuuses­tan­ne työ­mat­kal­la Van­hal­la­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la.