“Tän­ne on kiva tul­la hen­gai­le­maan”

Nuor­ten Pop­pi on saa­nut suo­sion ja löy­tä­nyt sijan­sa nuo­ri­son koh­taa­mis­paik­ka­na Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la. Pop­pi avau­tui nuo­ril­le heti elo­kuus­sa, kun kau­pun­ki oli vuo­ka­ran­nut tilat kau­an odo­te­tul­le asu­kas­tu­val­le. Nuo­ri­soil­lat ovat asu­kas­tu­val­la kes­ki­viik­ko- ja lau­an­tai-iltai­sin ja ne toteu­te­taan vapaa­eh­tois­ten vetä­mi­nä.

Lue lisää

Huo­vi­las­sa vie­te­tään perin­teis­tä maa­lais­jou­lua – Vir­pi Räi­sä­nen tyt­tä­ri­neen on kotiu­tu­nut Yli-Iihin osa­na suku­pol­vien jat­ku­moa

Lap­suusa­jan muis­tot mum­min­sa Mart­ta Yli­pah­ka­lan luo­na Pah­ka­kos­kel­la viet­tä­mis­tä ajois­ta ja luja side Kii­min­kiin, Yli-Iihin ja koko Poh­jois-Suo­meen sai maa­il­ma­luo­kan oop­pe­ra­lau­la­jan ja kon­sert­ti­so­lis­ti Vir­pi Räi­sä­sen vii­me kesä­nä aset­tau­tu­maan kodik­si Yli-Iin Huo­vi­lan tilal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tier­na­pe­rin­ne elää vah­va­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin – Tier­na­kil­pai­lun perin­ne­sar­jan voit­ta­ja­jouk­ku­ees­sa ovat muka­na jää­li­läis­vel­jek­set Samu­li ja Alek­si Niva

Ynnin Tier­nat -jouk­ku­een nelik­ko Hero­des: Aslak Kipi­nä (11), Mur­jaa­ni: Samu­li Niva (11), Knih­ti: Alek­si Niva (11) ja Mänk­ki: Rei­no Airis­nie­mi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juu­ret maal­la, ura ete­läs­sä, yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­nen kuva­tai­tei­li­ja Jus­si Pyky ammen­taa ins­pi­raa­tio­ta luon­nos­ta ja maa­seu­dun rau­has­ta

Arvos­tet­tu tai­dea­lan leh­ti Tai­de antoi vas­ti­kään lois­ta­vat arvos­te­lut kuva­tai­tei­li­ja Jus­si Pykyn vii­mei­sim­mäl­le, Hel­sin­gis­sä pide­tyl­le Doubt-nimi­sel­le näyt­te­lyl­le. Krii­tik­ko Lee­na Kuu­mo­la sum­maa arvos­te­lus­saan: ”Pykyl­lä on kyky vähin elein van­gi­ta piir­rok­siin­sa sitä kau­neut­ta ja kos­ket­ta­vuut­ta joka lopul­ta­kin on luon­teen­omais­ta kai­kel­le elol­li­sel­le.”Miten pik­ku­lin­tu sel­vi­ää pak­ka­ses­sa?

Suo­mes­sa tal­veh­ti­mi­nen on pik­ku­lin­nul­ta stra­te­gi­sen tason pää­tös ja kovaa uhka­pe­liä, joka onnis­tues­saan pal­kit­see ruh­ti­naal­li­ses­ti. Jos peli onnis­tuu, on tal­veh­ti­ja kevääl­lä hyvä­kun­toi­se­na val­taa­mas­sa par­haat revii­rit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Suo­mel­la olta­va oma äänen­sä – Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja Jen­ni Räi­nä kiin­tyi met­sään jo lap­se­na Kui­va­nie­mel­lä

Kui­va­nie­me­läis­läh­töi­ses­tä Jen­ni Räi­näs­tä on tul­lut tie­to­kir­jo­jen­sa myö­tä Poh­jois-Suo­men ääni. Koti­seu­dun arvos­tus on Kui­va­nie­men Hyrys­sä syn­ty­neel­le ja vart­tu­neel­le nai­sel­le itses­tään­sel­vyys. Hän ei ole kos­kaan läh­te­nyt koti­kul­mil­taan ovet pauk­kuen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lue­van­ke­liu­mis­ta löy­tyy aina uut­ta – Iin kirk­ko­her­ra on luke­nut sen sato­ja ker­to­ja

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen lukee huo­men­na Iin kir­kos­sa jou­lue­van­ke­liu­min ken­ties vii­den­nen- tai jopa kuu­den­nen­sa­dan­nen ker­ran. – Jokai­sen jou­lun aikaan luen jou­lue­van­ke­liu­min kym­me­nes­tä kah­teen­kym­me­neen ker­taan seu­ra­kun­nan eri tilai­suuk­sis­sa. Se on kui­ten­kin niin rikas teks­ti, että sii­tä löy­tyy aina jotain uut­ta, sanoo kol­mat­ta­kym­me­net­tä­nel­jät­tä jou­lua pap­pi­na työs­ken­te­le­vä Ruot­sa­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus