Iis­sä juh­lit­tiin Lapin sodan ensim­mäi­sel­lä tais­te­lu­pai­kal­la

Lapin sodan ensim­mäi­nen tais­te­lu käy­tiin 29.9.1944 Iin Olha­vas­sa. Tais­te­lun tar­koi­tuk­se­na oli val­la­ta Olha­va­joen ylit­tä­nyt rau­ta­tie- ja maan­tie­sil­ta ehjä­nä ennen kuin sak­sa­lai­set ehti­si­vät räjäyt­tää sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pal­jon aihet­ta kii­tok­seen

– Suo­men 102-vuo­ti­nen tai­val antaa meil­le mon­ta oppia. Suo­men ja suo­ma­lais­ten voi­ma­na on aina ollut kovan pai­kan tul­len yhteis­työ. Eri­mie­li­syy­det on osat­tu sysä­tä syr­jään ja näh­ty, mikä on tär­ke­ää. Näin tulee ole­maan jat­kos­sa­kin, uskoi Hau­ki­pu­taan itse­näi­syys­päi­vän juh­las­sa puhu­nut Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Jon­na Kur­vi­nen.


Tei­jo  jät­tää jäl­jen

Iin lukion äidin­kie­len, kir­jal­li­suu­den ja filo­so­fian leh­to­ri Tei­jo Lie­des on jää­nyt eläk­keel­le pit­kän työ­uran jäl­keen. Juh­la­kah­vit juo­tiin itse­näi­syys­päi­vän aat­to­na iloi­sis­sa ja läm­min­hen­ki­sis­sä, mut­ta hai­keis­sa­kin tun­nel­mis­sa Val­ta­rin kou­lul­la opet­ta­ja­kun­nan ja hen­ki­lös­tön kes­ken.


Totuus ei pala tules­sa­kaan

Itse­näi­syyt­tä on juh­lit­tu, 102-vuo­tias­ta Suo­mea pai­kal­li­sis­sa juh­lis­sa ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Tämän vuo­den tee­ma­na lin­nan juh­lis­sa oli nap­piin osu­nut aihe; tie­to ja yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu. Debat­tia olem­me­kin vii­me aikoi­na saa­neet käy­dä ja pui­da poli­tiik­kaa turuil­la ja toreil­la.


Joki­ran­nan kou­lun raken­nus­työt ovat vauh­dis­sa – Beto­ni­run­ko on koh­ta val­mis, vesi­kat­to­työt käyn­nis­sä

Jou­lu­kuus­sa 2020 Kii­min­kiin val­mis­tu­van Joki­ran­nan kou­lun han­ke­pääl­lik­kö Juha Kai­san­lah­ti Oulun tila­pal­ve­luis­ta ker­too, että raken­nus­työt ovat suju­neet hyvin, hyväs­sä hen­ges­sä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jokai­nen oppi­las huo­mioi­ta­va yksi­lö­nä

– Oman koke­muk­se­ni mukaan oppi­laat arvos­ta­vat sitä, että he tule­vat huo­mioon ote­tuk­si ja kuun­nel­luik­si yksi­löi­nä, ei vain jon­kun ryh­män tai luo­kan jäse­ne­nä, tote­aa Kel­lon yhte­näis­kou­lun reh­to­ri Timo Soi­ni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus