Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­nen vaa­tii poliit­tis­ta tah­toa

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­seen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­le etsi­tään nyt kuu­mei­ses­ti vuo­si­kym­me­niä suun­nit­teil­la ollut­ta ohi­tus­tie­tä nopeam­min toteu­tet­ta­vaa rat­kai­sua. Käyn­nis­sä on ELY-kes­kuk­sen kehit­tä­mis­han­ke, jos­sa tut­ki­taan mah­tuu­ko tie nykyi­seen käy­tä­vään­sä 2+2-kaistaisena ja kes­ki­kai­teel­li­se­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mar­tin­nie­men kir­jas­tos­sa tapah­tuu

Yli 60 päi­vä­ko­ti-ikäis­tä las­ta osal­lis­tui Liik­ku­va Lau­lu­rep­pu -tapah­tu­maan Mar­tin­nie­men kir­jas­tos­sa vii­me kes­ki­viik­ko­aa­mu­na. Kir­jas­to sijait­see ihan­teel­li­ses­ti lähel­lä päi­vä­ko­tia ja kou­lun yhtey­des­sä, jol­loin myös oppi­lail­la on help­po poi­ke­ta kir­jas­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­li­läi­nen rat­sas­tus­seu­ra täyt­ti 20 vuot­ta – Lidrid Team ry raken­tui Kii­min­gin Rat­sas­tus­kes­kuk­sen ympä­ril­le

Lidrid Tea­min toi­min­ta alkoi syk­syl­lä 1999 pie­ni­muo­toi­se­na, muu­ta­man jäse­nen seu­ra­na Jää­lin Väli­ky­läs­sä Pia Lid­strö­min omis­ta­mas­sa Kii­min­gin Rat­sas­tus­kes­kuk­ses­sa. Nyt, 20 vuot­ta myö­hem­min, seu­ra on kas­va­nut yli sadan jäse­nen aktii­vi­sek­si yhdis­tyk­sek­si, joka tun­ne­taan pait­si kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­jä­nä myös sii­tä, että useat seu­ran jäse­net ovat pär­jän­neet hyvin sekä kou­lu-, este- että kent­tä­la­jeis­sa. Nykyi­sin seu­ra toi­mii Väli­ky­län lisäk­si myös Oulun Juu­rus­suol­la Riik­ka Lam­ber­gin pyö­rit­tä­mäl­lä Tal­lin­mäel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Oman kylän jou­lu­to­ri

Perin­tei­nen jou­lu­to­ri jär­jes­tet­tiin jäl­leen Jää­lis­sä vii­kon­vaih­tees­sa. Muka­van tal­vi­nen sää sii­vit­ti jou­lu­tun­nel­maan, jota lisä­si ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­nen. Monet oli­vat tul­leet teke­mään pie­niä jou­luos­tok­sia ja hank­ki­maan herk­ku­ja jou­lu­pöy­tään oman kylän tai lähia­lu­een myy­jil­tä. Elä­ke­läis­ten kuo­ro lau­loi toril­la ja jou­lu­puk­ki ilah­dut­ti iso­ja ja pie­niä vie­rai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä vie­rai­li Hau­ki­pu­taal­la – Jat­koi mat­kaa hal­li­tus­krii­si­neu­vot­te­lui­hin Hel­sin­kiin

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä vie­rai­li sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taal­la Kes­kus­tan Jär­ki­vih­rey­den aikaan -kier­tu­een mer­keis­sä. Hau­ki­pu­taal­ta minis­te­ri jat­koi mat­kaa hal­li­tus­krii­si­neu­vot­te­lui­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus