Idyl­li­nen Onne­la on Ase­ma­ky­län sydän

Idyl­li­nen Loma­ko­ti Onne­la Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Kii­min­ki­joen var­rel­la syk­kii elä­mää. Onne­las­sa kokoon­tuu las­ten per­he­ker­ho kak­si ker­taa vii­kos­sa tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin. Samoi­na päi­vi­nä Onne­la on avoin­na kylä­ta­lo­na ja siel­lä tar­joil­laan lou­nas­ta.

Lue lisää

Jää­li­läi­set tun­gek­si­vat tutus­tu­maan uuteen moni­toi­mi­ta­loon

Jää­lin uuden moni­toi­mi­ta­lon ja kou­lun avoi­mia ovia on odo­tet­tu Jää­lis­sä malt­ta­mat­to­mas­ti koko syk­sy. Vii­me kes­ki­viik­ko­na ovet avat­tiin kai­kil­le jää­li­läi­sil­le ja väkeä oli­kin pai­kal­la yllät­tä­vän pal­jon. Mukaan oli­vat läh­te­neet niin kou­lu­lai­set van­hem­pi­neen, iso­van­hem­pi­neen ja sisa­ruk­si­neen kuin muut­kin jää­li­läi­set.


Valon juh­laa kult­tuu­ri­po­lul­la

Kur­tin­hau­dan luon­to- ja kult­tuu­ri­po­lul­la vie­tet­tiin Lumo-fes­ti­vaa­lia vii­kon­lop­pu­na. Kult­tuu­ri­po­lun Pölök­ky­pää-veis­tok­set oli valais­tu kynt­ti­löin. Veis­tos­ten teki­jä, tai­tei­li­ja Jyr­ki Mäki Mar­tin­nie­mes­tä ker­toi, että tämän­vuo­ti­seen Valo-tapah­tu­maan syn­tyi puo­len­kym­men­tä uut­ta veis­tos­ta. Har­mik­si muu­ta­mia aina kato­aa mys­ti­ses­ti tai riko­taan.


Väli­ky­lä­läi­set sai­vat oman kodan

Väli­ky­län päi­vä­ko­din piha­maal­le on nous­sut hie­no ja tun­nel­mal­li­nen kota, joka on kaik­kien kylä­läis­ten käy­tös­sä. Kota on ikään kuin Väli­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen perin­tö alu­een asuk­kail­le.


Runo yhdis­tää koke­muk­set, muis­tot ja tun­teet

Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­va Annii­na Hol­ma-Suu­ta­ri, 44 on jul­kais­sut runo­kir­jan Mus­tat lin­nut. Kysees­sä on hänen ensim­mäi­nen jul­kais­tu runo­kir­jan­sa, mut­ta runo­ja hän on kir­joit­ta­nut pari­kymp­pi­ses­tä läh­tien. Kan­sien väliin on vali­koi­tu­nut teks­te­jä 24 vuo­den ajal­ta.


Puis­tos­ta tuli lois­ta­va

Iin ter­veys­kes­kuk­sen taak­se Suvan­to­lan ran­taan raken­net­ta­vaan Läh­de! puis­toon syty­tet­tiin adven­tin valot vii­me tors­tai­na. Valon juh­las­sa puis­toa valai­si­vat lyh­dyt, valo­sar­jat ja valon­heit­ti­met, mut­ta puis­to on lois­ta­va muu­toin­kin. Tätä miel­tä on aina­kin puis­ton uusia penk­ke­jä mie­hen­sä Hei­kin kans­sa koeis­tu­nut Kris­tii­na Hauk­ka­maa.


Toi­mit­ta­jal­ta: Unel­ma­uu­ti­sia

Meil­le toi­mit­ta­jil­le esi­te­tään sil­loin täl­löin toi­vei­ta, että kir­joit­tai­sim­me vain hyviä tai posi­tii­vi­sia uuti­sia. Aina ei ilme­ne se, halu­taan­ko mei­dän sul­ke­van sil­mäm­me ikä­vil­tä uuti­sil­ta vai toi­vo­taan­ko asioi­den hyvien puo­lien etsi­mis­tä.


Koke­mus valt­tia Tes­ti­juok­sus­sa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan rei­til­le teh­tiin IAAF:n stan­dar­dien mukai­nen tar­kis­tus­mit­taus, min­kä joh­dos­ta juos­tiin muu­ta­ma sata met­riä uut­ta lin­jaus­ta. Näin saa­tiin tar­vit­ta­va pari­kym­men­tä met­riä. Keli oli ajan­koh­taan näh­den sie­det­tä­vä ja uuden har­joi­tus­kau­den alka­jai­sik­si saa­tiin muka­vat poh­ja-ajat. Kii­rei­sim­piä kym­pin juok­si­joi­ta oli­vat vart­tu­neem­pien sar­jo­jen mie­het.