Sil­lan raken­ta­mi­nen alkoi – Tule­vat sil­lan­käyt­tä­jät seu­raa­vat raken­ta­mis­ta aitio­pai­kal­ta

Jak­ku­ky­län kevyen lii­ken­teen käyt­töön tule­van noin 850 000 euroa mak­sa­van riip­pusil­lan raken­ta­mis­ta on perus­tel­tu eten­kin kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta tule­vil­la sääs­töil­lä. Veneen­kul­jet­ta­jan kus­tan­nuk­sis­ta sekä Jakun ja Val­ta­rin kou­lun kou­lu­kul­je­tuk­sis­sa sääs­te­tään sil­lan raken­ta­mi­sen myö­tä arviol­ta 84 000 euroa vuo­des­sa.

Lue lisää

Mar­tin­nie­men sata­man kehit­tä­mis­tä tar­peen sel­vit­tää

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi vas­tauk­sen vuon­na 2016 teh­tyyn val­tuus­toa­loit­tee­seen Mar­tin­nie­men sata­man kehit­tä­mi­sek­si. Sata­ma on huo­nos­sa kun­nos­sa ja osan sii­tä kau­pun­ki lait­toi käyt­tö­kiel­toon heik­ko­kun­toi­sen ran­ta­lai­tu­rin vuok­si muu­ta­ma vuo­si sit­ten.


Nuo­ret näky­väk­si – Gut­sy Go tekee rau­han­työ­tä, jos­sa nuo­ret pää­se­vät näyt­tä­mään poten­ti­aa­lin­sa

Yli­kii­min­gin kou­lul­la val­lit­si koko vii­me vii­kon ajan posi­tii­vi­nen mei­nin­ki, jol­lais­ta ei ehkä kos­kaan ennen ole siel­lä näh­ty. Eikä tun­nel­ma rajoit­tu­nut pel­käs­tään kou­lul­le, vaan kes­ki­viik­ko­na iso jouk­ko yli­kii­min­ki­läi­siä pää­si mais­ta­maan pala­sen­sa nuor­ten pro­jek­tis­ta.
Varoi­tus­kylt­ti mäen­las­ki­joil­le

Keis­kan kou­lun lähei­syy­des­sä Huvi­po­lun var­rel­la ole­van kum­pa­reen juu­rel­le lähel­le tul­vauo­maa lai­te­taan mäen­las­ki­joil­le varoi­tus­kylt­ti. Sil­lä halu­taan varoit­taa lap­sia, jot­ta he eivät las­ke mäkeä tul­vauo­maan. Kysees­sä on varo­toi­mi, sil­lä uomas­sa vir­taus on voi­mis­tu­nut tul­vauo­man kun­nos­tuk­sen myö­tä. Uoma on aika mata­la kysei­sel­lä koh­dal­la, mut­ta se on osit­tain sula­na.