Sil­lan raken­ta­mi­nen alkoi – Tule­vat sil­lan­käyt­tä­jät seu­raa­vat raken­ta­mis­ta aitio­pai­kal­ta

Jak­ku­ky­län kevyen lii­ken­teen käyt­töön tule­van noin 850 000 euroa mak­sa­van riip­pusil­lan raken­ta­mis­ta on perus­tel­tu eten­kin kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta tule­vil­la sääs­töil­lä. Veneen­kul­jet­ta­jan kus­tan­nuk­sis­ta sekä Jakun ja Val­ta­rin kou­lun kou­lu­kul­je­tuk­sis­sa sääs­te­tään sil­lan raken­ta­mi­sen myö­tä arviol­ta 84 000 euroa vuo­des­sa.

Lue lisää

Mar­tin­nie­men sata­man kehit­tä­mis­tä tar­peen sel­vit­tää

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi vas­tauk­sen vuon­na 2016 teh­tyyn val­tuus­toa­loit­tee­seen Mar­tin­nie­men sata­man kehit­tä­mi­sek­si. Sata­ma on huo­nos­sa kun­nos­sa ja osan sii­tä kau­pun­ki lait­toi käyt­tö­kiel­toon heik­ko­kun­toi­sen ran­ta­lai­tu­rin vuok­si muu­ta­ma vuo­si sit­ten.


Nuo­ret näky­väk­si – Gut­sy Go tekee rau­han­työ­tä, jos­sa nuo­ret pää­se­vät näyt­tä­mään poten­ti­aa­lin­sa

Yli­kii­min­gin kou­lul­la val­lit­si koko vii­me vii­kon ajan posi­tii­vi­nen mei­nin­ki, jol­lais­ta ei ehkä kos­kaan ennen ole siel­lä näh­ty. Eikä tun­nel­ma rajoit­tu­nut pel­käs­tään kou­lul­le, vaan kes­ki­viik­ko­na iso jouk­ko yli­kii­min­ki­läi­siä pää­si mais­ta­maan pala­sen­sa nuor­ten pro­jek­tis­ta.Lau­lu-Mie­het Hau­ki­pu­taal­le

Lau­lu-Mie­het kon­ser­toi jou­lu­kon­ser­tis­sa Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na 7.12. kel­lo 18.30. Kuo­roa joh­taa Mat­ti Hyök­ki ja urkuo­suuk­sis­ta vas­taa Tapio Tii­tu. Kuo­ron puheen­joh­ta­ja­na toi­mii täl­lä het­kel­lä yli­kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Heik­ki Pel­ko­nen. Kon­ser­tin pai­kal­li­se­na isän­tä­nä ja jär­jes­tä­jä­nä toi­mii Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro.Iin kun­nan­hal­li­tus jat­kaa talous­ar­vio­kä­sit­te­lyä

Iin kun­nan­hal­li­tus käsit­te­li ensi vuo­den talous­ar­vio­ta ja vuo­sien 21–22 talous­suun­ni­tel­maa maa­nan­tain kokouk­ses­saan. Hal­li­tus ei kui­ten­kaan saa­nut pit­käl­le yöhön kes­tä­nees­sä kokouk­ses­saan esi­tys­tään kun­nan­val­tuus­tol­le val­miik­si. Kun­nan­hal­li­tus jat­kaa asian käsit­te­lyä ensi maa­nan­tai­na.


Har­taus: Valoa

Eläm­me vuo­den pimein­tä aikaa. Iltai­sin tekee mie­li syty­tel­lä kynt­ti­löi­tä. Jos­kus elä­mäs­säm­me voi olla aiko­ja, jol­loin tun­tuu, että kul­jem­me pimeäs­sä. Sil­loin­kin on toi­voa, pime­ään­kin lois­taa valo. Kau­an ennen Jee­suk­sen syn­ty­mää Juma­la antoi lupauk­sen valos­ta: ”Kan­sa, joka pimey­des­sä vael­taa, näkee suu­ren valon. Sil­lä lap­si on syn­ty­nyt meil­le, poi­ka on annet­tu meil­le.” (Jesa­ja 9: 1, 5). Jee­sus, Vapah­ta­ja on tul­lut maa­il­maan mei­tä var­ten, tuo­maan valon elä­määm­me. Jee­sus sanoi:” Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa minua, ei kul­je pimeäs­sä, vaan hänel­lä on elä­män valo.” ( Joh .8:12).Kes­kus­te­lem­me: Iin kuo­ro­lau­lu­har­ras­tus näky­väs­ti esil­lä

Enti­se­nä iiläi­se­nä ja aina sydä­mel­tä­ni iiläi­se­nä oli tun­tei­kas­ta kat­soa, kun oma veli ja Iin kak­si kuo­roa esit­ti­vät Poh­ja­kar­ta­nos­sa osit­tain omia sovi­tuk­si­aan. Tapah­tu­mas­sa esiin­tyi kaik­ki­aan seit­se­män kuo­roa Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­ta. Kan­sain­vä­lis­tä tuu­lah­dus­ta saa­tiin afrik­ka­lai­sis­ta ja mek­si­ko­lai­sis­ta sävel­mis­tä. Sekoi­tus­ta nyky­pop­pia ja van­hoil­lis­ro­man­tiik­kaa.