Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja syn­tyi tar­pee­seen

Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja perus­tet­tiin 50 vuot­ta sit­ten tar­pee­seen ker­to­maan pai­kal­li­sis­ta ihmi­sis­tä ja tapah­tu­mis­ta. Tut­tu luki­joi­ta kuul­tu sanon­ta “Ran­ta­po­ho­jas­ta­ha sen näk­kee”, pitää edel­leen­kin kutin­sa. Pai­kal­lis­leh­den perus­ta­mi­nen vaa­ti ennak­ko­luu­lo­ton­ta roh­keut­ta ja uskoa pai­kal­li­suu­teen, jon­ka mer­ki­tys näi­nä päi­vi­nä on koros­tu­nut enti­ses­tään. Ran­ta­poh­ja halu­aa jat­kos­sa­kin olla lähel­lä luki­joi­taan.

Lue lisää

Ran­ta­poh­ja 50 vuot­ta: Pai­kal­li­suus ja vuo­ro­vai­ku­tus ovat Ran­ta­poh­jan voi­ma­va­ra tule­vai­suu­des­sa­kin

Ran­ta­poh­jan alu­een ihmis­ten arki ja sii­hen vai­kut­ta­vat eri­lai­set pää­tök­set ja ilmiöt ovat kes­kiös­sä 50-vuo­ti­aan pai­kal­lis­leh­den kai­kes­sa teke­mi­ses­sä nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Ran­ta­poh­ja on yksi Sano­ma­leh­tien Lii­ton 134 pai­kal­lis­leh­des­tä, jois­ta 50 eli 37 pro­sent­tia on Ran­ta­poh­jan tavoin itse­näi­siä eli eivät kuu­lu mihin­kään päi­vä­leh­tiä jul­kai­se­vaan kon­ser­niin. Ran­ta­poh­ja on Suo­men pai­kal­lis­leh­dis­tä Poh­jois-Suo­men alu­een laa­ja­le­vik­ki­sin.


Kii­min­kiin saa­daan koko kan­san kult­tuu­ri- ja vapaa-ajan­kes­kus – Syke-talon laa­jen­net­tu perus­kor­jaus val­mis­tuu, talo ava­taan tam­mi­kuun alus­sa

Kun uudis­tet­tu Syke-talo ava­taan tam­mi­kuun 7. päi­vä­nä, siel­tä ei elä­mää puu­tu. Nuo­ri­so-, kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den lisäk­si Oulu-opis­tol­la on talos­sa nyt omat hie­not tilat. Myös Oulu10-pal­ve­lu­pis­te muut­taa saman katon alle. Uudis­tet­tu Syke­sa­li teles­koop­pi­kat­so­moi­neen, jous­ta­vi­ne lat­tioi­neen ja uusi­ne kult­tuu­ri­ta­lo Val­veen kans­sa yhteen­so­pi­vi­ne tek­nii­koi­neen pal­ve­lee aiem­paa laa­jem­paa käyt­tä­jä­kun­taa. Syke-talon viral­li­sia ava­jai­sia vie­te­tään 25.1.2020.


Koko Hau­ki­pu­das lau­laa

Uute­na Hau­ki­pu­das-päi­vien tapah­tu­ma­na Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö (HTN) jär­jes­tää lau­an­tai­na 9.11. yhteis­lau­lu­ti­lai­suu­den Hau­ki­pu­das laulaa.Illan aika­na työ­väen näyt­tä­mön lau­la­jat ja orkes­te­ri lau­lat­ta­vat muis­to­jen iskel­miä ja kan­san­lau­lu­ja Hei­ton talol­la kel­lo 18 alkaen.


Jen­ni Kiven­te­räl­tä väi­tös­tut­ki­mus

Jen­ni Kiven­te­rä, 30 väit­te­lee Oulun yli­opis­tol­la huo­men­na per­jan­tai­na 1.11. Aihee­na on ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi kai­vos­jät­tei­den varas­toin­ti­me­ne­tel­mä. Vas­ta­väit­tä­jä­nä on pro­fes­so­ri Castro Gomes Por­tu­ga­lis­ta. Jen­ni Kiven­te­rä on kotoi­sin Hau­ki­pu­taal­ta, nai­mi­sis­sa ja kol­men lap­sen äiti. Yli­op­pi­laak­si hän on kir­joit­ta­nut Hau­ki­pu­taan lukios­ta 2008.


Hau­ki­pu­das-päi­vät tule­vat taas

Jo liki 40 vuot­ta sit­ten Hau­ki­pu­taan kult­tuu­ri­vä­ki oival­si, että pimeim­pään syk­syyn pitää saa­da piris­tyk­sek­si kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia, kun tähän aikaan ei juu­ri­kaan muu­ta tapah­du. Hau­ki­pu­das-päi­vien ajan­koh­dak­si vakiin­tui mar­ras­kuun toi­nen vii­kon­lop­pu. Alku­jaan Hau­ki­pu­das-päi­vät kes­ti­vät vii­kon, mut­ta nykyi­sin tors­tais­ta sun­nun­tai­hin. Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­te­tään nyt 7.–10.11. jo 39. ker­ran.Vau­vo­ja

Satu Hirs­so-Lei­no­nen ja Han­nu Lei­no­nen Kel­los­ta sai­vat 12.10. tyt­tö­vau­van, jon­ka mitat oli­vat 4 776 gram­maa ja 53,5 sent­tiä. Uudes­ta per­heen­jä­se­nes­tä ovat innois­saan myös sisa­ruk­set Moo­na, Nee­la ja Miko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­ja lue­taan ensin

Kii­min­ki­läi­set Eila ja Yrjö Riek­ki muis­te­le­vat, että joku pai­kal­li­sis­ta asia­mie­his­tä sai hei­dät tilaa­maan Ran­ta­poh­jan hetim­mi­ten leh­den ilmes­tyt­tyä. Aina­kin 10.4.1970 leh­ti…


Varau­tu­mi­nen kuo­le­maan ei tee sii­tä tot­ta – Kuo­le­ma­kou­lut­ta­ja aut­taa koh­taa­maan kuo­le­man

Iiläi­nen Mai­ja Tah­ko­la on otta­nut asiak­seen ja jopa työk­seen puhua kuo­le­mas­ta. Kun nuo­ri nai­nen jakaa mes­suil­la Sinä kuo­let -pos­ti­kort­te­ja tai muis­tut­taa some-päi­vi­tyk­sis­sään elä­män rajal­li­suu­des­ta, ajat­te­lee hel­pos­ti hänen koke­neen kovia. Täs­tä ei kui­ten­kaan ole kysy­mys.