Kan­san­edus­ta­ja kuu­li hevos­ti­lay­rit­tä­jien huo­lia. “Kyl­lä tääl­lä maal­la hymyil­lää­kin ja ollaan onnel­li­sia”

Kan­san­edus­ta­ja Jen­na Simu­la (ps.) tapa­si hau­ki­pu­taa­lai­sen Alar­mi Stable­sin hevos­ti­lan yrit­tä­jät Jut­ta ja Sep­po Pek­ka­lan Taa­tan­pe­räl­lä. Pek­ka­lat ovat Simu­lan kum­miy­rit­tä­jiä, joil­ta kan­san­edus­ta­ja halu­aa kuul­la mitä on pie­ny­rit­tä­jän elä­mä ja mitä haas­tei­ta arjes­sa koh­da­taan. Maa­nan­tai-ilta­päi­vään kuu­lui tal­li­tu­vas­sa käy­dyn jut­tu­tuo­kion ohel­la myös rat­sas­tus­ret­ki maas­toon.

Lue lisää

Kehyk­set oman tyy­lin mukaan

Optik­ko Duos­sa vie­tet­tiin vii­me vii­kol­la tyy­li­päi­vää. Pai­kal­la oli muo­ti­asian­tun­ti­ja ja -suun­nit­te­li­ja Jaak­ko Selin, joka on tul­lut tutuk­si myös juon­ta­ja­na ja toi­mit­ta­ja­na. Monet muis­ta­vat hänet myös Jaak­ko ja maa­il­man­val­loit­ta­jat tv-ohjel­mas­ta ja muis­ta mat­kaoh­jel­mis­ta.


Aut­ta­mis­ha­lu yllät­ti

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­to osal­lis­tui Asunn­ot­to­mien yön tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen Hau­ki­pu­taal­la vii­me tors­tai­na. Päi­vä oli kan­sain­vä­li­nen YK:n köy­hyy­den ja syr­jäy­ty­mi­sen vas­tai­nen päi­vä. Tar­koi­tuk­se­na oli tar­jo­ta apua lähel­le. Vapaa­eh­toi­sia tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä oli kym­men­kun­ta.


Enti­sen kun­nan­vi­ras­ton pai­kal­le asuin­ker­ros­ta­lo­ja

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta on hyväk­sy­nyt Oulun PM-Raken­nus Oy:n raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­sen asuin­ker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen enti­sen kun­nan­vi­ras­ton pai­kal­le Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­maan. Hau­ki­pu­taan kun­nan­vi­ras­to on puret­tu syk­syl­lä 2016.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aggre­gaat­tiin voi kyt­keä vaik­ka koko oma­ko­ti­ta­lon säh­kö­ver­kon

Aggre­gaa­tin tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia on sen tuot­ta­ma jat­ku­va teho. Aggre­gaa­tin omi­nai­suuk­sis­ta riip­puen jat­ku­va teho on noin 85 pro­sent­tia koneen tuot­ta­mas­ta mak­si­mi­te­hos­ta. Ylei­sim­mät teho­luo­kat ovat 2000, 3000 tai 6000 wat­tia. Osta­jan pitää sovit­taa tämä luku omaan tar­pee­seen­sa, siis nii­den säh­kö­lait­tei­den vaa­ti­maan tehoon, joi­ta halu­taan käyt­tää myös sii­nä tapauk­ses­sa, että val­ta­kun­nan­ver­kos­ta ei säh­köä tule.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kone­ki­vää­ri­pe­säk­kei­tä, sil­to­jen räjäy­tyk­siä, vaih­to­kaup­paa – Sak­sa­lai­set jät­ti­vät jäl­ken­sä syk­syl­lä 1944

Sil­to­jen räjäy­tyk­set ja Olha­van tais­te­lu lie­ne­vät tun­ne­tuim­mat syk­syn 1944 tapah­tu­mis­ta Iis­sä ja Yli-Iis­sä. Nii­den lisäk­si tais­te­lui­hin varau­tu­mi­nen ja sak­sa­lais­ten perään­ty­mis­vai­he jät­ti­vät monen­lai­sia jäl­kiä maas­toon ja mie­liin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus