Kan­san­edus­ta­ja kuu­li hevos­ti­lay­rit­tä­jien huo­lia. “Kyl­lä tääl­lä maal­la hymyil­lää­kin ja ollaan onnel­li­sia”

Kan­san­edus­ta­ja Jen­na Simu­la (ps.) tapa­si hau­ki­pu­taa­lai­sen Alar­mi Stable­sin hevos­ti­lan yrit­tä­jät Jut­ta ja Sep­po Pek­ka­lan Taa­tan­pe­räl­lä. Pek­ka­lat ovat Simu­lan kum­miy­rit­tä­jiä, joil­ta kan­san­edus­ta­ja halu­aa kuul­la mitä on pie­ny­rit­tä­jän elä­mä ja mitä haas­tei­ta arjes­sa koh­da­taan. Maa­nan­tai-ilta­päi­vään kuu­lui tal­li­tu­vas­sa käy­dyn jut­tu­tuo­kion ohel­la myös rat­sas­tus­ret­ki maas­toon.

Lue lisää

Kehyk­set oman tyy­lin mukaan

Optik­ko Duos­sa vie­tet­tiin vii­me vii­kol­la tyy­li­päi­vää. Pai­kal­la oli muo­ti­asian­tun­ti­ja ja -suun­nit­te­li­ja Jaak­ko Selin, joka on tul­lut tutuk­si myös juon­ta­ja­na ja toi­mit­ta­ja­na. Monet muis­ta­vat hänet myös Jaak­ko ja maa­il­man­val­loit­ta­jat tv-ohjel­mas­ta ja muis­ta mat­kaoh­jel­mis­ta.


Aut­ta­mis­ha­lu yllät­ti

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­to osal­lis­tui Asunn­ot­to­mien yön tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen Hau­ki­pu­taal­la vii­me tors­tai­na. Päi­vä oli kan­sain­vä­li­nen YK:n köy­hyy­den ja syr­jäy­ty­mi­sen vas­tai­nen päi­vä. Tar­koi­tuk­se­na oli tar­jo­ta apua lähel­le. Vapaa­eh­toi­sia tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä oli kym­men­kun­ta.


Enti­sen kun­nan­vi­ras­ton pai­kal­le asuin­ker­ros­ta­lo­ja

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta on hyväk­sy­nyt Oulun PM-Raken­nus Oy:n raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­sen asuin­ker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen enti­sen kun­nan­vi­ras­ton pai­kal­le Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­maan. Hau­ki­pu­taan kun­nan­vi­ras­to on puret­tu syk­syl­lä 2016.


Vähem­män raken­nus­lu­pia

Kesä-elo­kuun aika­na raken­nus­lu­pia myön­net­tiin asuin­ra­ken­ta­mi­seen 2,8 mil­joo­naa kuu­tio­met­riä, joka oli 16,6 pro­sent­tia vähem­män kuin vuot­ta aiem­min, ker­too Tilas­to­kes­kus. Asuin­ra­ken­ta­mi­ses­sa kaik­kien talo­tyyp­pien kuu­tio­mää­rät vähe­ni­vät vuo­den­ta­kai­ses­ta. Asuin­ker­ros­ta­lo­jen kuu­tio­mää­rä vähe­ni 19,7 pro­sent­tia, rivi- ja ket­ju­ta­lo­jen 14,4 pro­sent­tia ja eril­lis­ten pien­ta­lo­jen 11,8 pro­sent­tia.


Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti avoi­mia työ­paik­ko­ja

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli syys­kuun lopus­sa 17 200 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa (ml. lomau­te­tut), mikä on 550 (-3,1 %) vähem­män kuin vuo­si sit­ten. Työt­tö­myy­den ale­ne­mi­nen on hidas­tu­nut vii­me vuo­teen ja tämän vuo­den alkuun ver­rat­tu­na. Työ­voi­mal­le on kui­ten­kin edel­leen run­saas­ti kysyn­tää. Avoi­mia työ­paik­ko­ja oli TE-toi­mis­tos­sa tar­jol­la syys­kuun aika­na kaik­ki­aan 8 500, mikä on rei­lu 2 000 enem­män kuin vuo­si sit­ten. Uusia työ­paik­ko­ja ilmoi­tet­tiin avoi­mek­si 900 enem­män (+27 %) kuin vii­me vuo­den syys­kuus­sa.Kes­kus­te­lem­me: Liha­kes­kus­te­lu vää­ril­lä uril­la Suo­mes­sa

Suo­mes­sa kes­kus­te­lu nau­dan­li­han ja mai­don tuo­tan­non vai­ku­tuk­sis­ta ilmas­toon on läh­te­nyt ihan vää­ril­le uril­le. On tahal­li­ses­ti sot­ket­tu Yhdys­val­to­jen ja mui­den suur­ten lihan­tuot­ta­ja­mai­den tuo­tan­to­ta­vat mei­dän koti­mai­sen maa­ta­lou­den ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pään tapaan tuot­taa.