Kii­min­ki-Kol­la­jan palis­kun­ta tekee pesäe­roa – Palis­kun­tien kir­jan­pi­to on eriy­tet­ty toi­sis­taan

Koko palis­kun­ta­jär­jes­tel­män ole­mas­sao­lon ajan Kii­min­gin ja Kol­la­jan palis­kun­nat ovat hal­lin­nol­li­ses­ti olleet eri­koi­sia. Ne ovat hoi­ta­neet jo vuo­des­ta 1936 saak­ka yhdes­sä poro­ta­lout­taan ja kir­jan­pi­to­aan aivan kuten oli­si­vat yksi palis­kun­ta. Ylei­ses­sä kie­len­käy­tös­sä puhu­taan­kin usein Kii­min­ki-Kol­la­jan palis­kun­nas­ta.

Lue lisää

Valoa Myl­ly­saa­reen ja Kii­min­ki­jo­keen Ase­ma­ky­läl­lä

Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti syk­syn päät­teek­si 9.10. ympä­ris­tö­tal­koot Myl­ly­saa­ren laa­vul­la. Saa­res­sa kerät­tiin kesän aika­na tal­kois­sa ja kesä­työn­te­ki­jöi­den kaa­ta­mia risu­ja pois­vie­tä­väk­si. Lisäk­si kaa­det­tiin huo­no­kun­toi­sia myrs­kyn kaa­ta­mia pui­ta polt­to­puu­tar­peik­si laa­vul­le. Tal­koi­siin osal­lis­tui 15 aikuis­ta ja kym­me­nen las­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pyö­räi­lyn puo­les­ta!

Län­si­tuu­len kou­lus­sa nos­tet­tiin pyö­räi­ly­asiat tape­til­le tiis­tai­na kun Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton Pyö­rä­san­ka­rit-tapah­tu­ma ran­tau­tui Hau­ki­pu­taal­le. Tapah­tu­maa luot­sa­si Talen­tis­ta tut­tu “Moto­riik­ka Miik­ka” eli Miik­ka Mäke­lä.


Kol­la­jan palis­kun­nan syk­syn poroe­ro­tuk­set alkoi­vat Yli-Iis­tä – Ero­tus koko­aa pal­ki­sen per­heet yhteen

Met­sä­au­to­tien var­si on täyt­ty­nyt autois­ta. Kau­em­paa näkyy nuo­tion savut. Kan­kai­set tila­päi­sai­dat ker­to­vat, että käyn­nis­sä on poroe­ro­tus. Kävel­les­sä­ni koh­ti ero­tusai­taus­ta vas­taan alkaa tul­la mone­ni­käi­siä poro­mie­hiä ja -nai­sia. Pie­nim­mät isän­sä kan­to­re­pus­sa. Nuo­tiol­la läm­piä­vät lei­vät ja pais­tu­vat mak­ka­rat. Ero­tusai­tauk­ses­ta kuu­luu poro­jen ääniä ja kel­lon kil­ka­tus­ta.


Tul­va­ra­joi­tus puhut­taa eni­ten Joki­ky­läs­sä

Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen esit­te­ly- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen osal­lis­tui kol­mi­sen­kym­men­tä osa­not­ta­jaa. Hau­ki­pu­taan kou­lul­la vii­me tors­tai­na pide­tyn tilai­suu­den puheen­joh­ta­ja­na toi­mi Jor­ma Les­ke­lä Hau­ki­pu­taal­ta. Hän on kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen ja yhdys­kun­ta­jaok­sen puheen­joh­ta­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Suo­mi koh­ti sotaa 80 vuot­ta sit­ten

His­to­rian kat­san­nos­sa vain sil­mä­rä­päys eli 80 vuot­ta sit­ten oli alka­nut toi­nen maa­il­man­so­ta. Kak­si suur­val­ta­dik­ta­tuu­ria, Sak­sa ja Neu­vos­to­liit­to, oli­vat jaka­neet salai­sel­la sopi­muk­sel­la toi­sil­leen aluei­ta Euroo­pas­sa ja ensi vai­hees­sa ne tal­loi­vat jal­koi­hin­sa Puo­lan. Sopi­muk­ses­sa oli demo­kraat­ti­sen Suo­men koh­dal­la Neu­vos­to­lii­ton ruk­si. Vie­lä loka- ja mar­ras­kuus­sa 1939 Suo­mi yrit­ti käy­dä neu­vot­te­lu­ja itä­naa­pu­rin­sa kans­sa, mut­ta ne päät­tyi­vät tulok­set­to­mi­na.Hou­roo­ti-tur­na­jai­set tar­joa­vat teke­mis­tä nuo­ril­le

Iis­sä ensi vii­kon tors­tai­na jär­jes­tet­tä­vät kes­kiai­kai­set Hou­roo­ti-tur­na­jai­set tar­joa­vat mata­lan kyn­nyk­sen teke­mis­tä nuo­ril­le. Yli­ran­nan Rat­su­ti­lal­la jär­jes­tet­tä­väs­sä tapah­tu­mas­sa on toi­min­taa rat­sas­tus­jousiam­mun­nas­ta bof­fo­miek­kai­luun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuo­re riis­ta-aita vai­kut­taa hir­vien liik­ku­mi­seen

Olha­van kylän poh­jois­puo­lel­ta alka­va nelos­tien kun­nos­tus on tuo­nut tien var­rel­le myös riis­ta-aidat, jol­lai­sia alu­eel­la ei ole ennen ollut. Myös Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen eri­kois­tut­ki­ja Jyr­ki Puse­nius tote­aa riis­ta-aidan vai­kut­ta­van hir­vien kul­ku­reit­tei­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus