“Pai­kal­lis­tun­te­mus tuo mat­kaan syvyyt­tä” – Pau­li Nie­me­lä poh­ti Kii­min­ki-Seu­ran 20-vuo­tis­juh­las­sa koti­seu­tu­työn tär­keyt­tä

Kii­min­ki-Seu­ran 20-vuo­tis­juh­las­sa sukel­let­tiin Juha Vira­mon avul­la seu­ran men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin sekä poh­dit­tiin puheen­joh­ta­ja Eeva-Lii­sa Vil­min myö­tä sitä, mil­lai­nen roo­li vireäl­lä koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­lä voi­si tule­vai­suu­des­sa olla. Hän ver­ta­si Kii­min­ki-Seu­raa uuden edes­sä ole­vaan 20-vuo­ti­aa­seen nuo­reen, joka val­mis­tau­tuu pää­sy­ko­kei­siin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­pun­ki inven­toi kala­va­jo­ja ja mui­ta koh­tei­ta

Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan ja Kel­lon Kivi­nie­men kala­sa­ta­man kala­va­joi­hin on ilmes­ty­nyt 10 x 13 sen­tin kokoi­sia nume­ro­kylt­te­jä. Kala­va­jo­jen omis­ta­jia pyy­de­tään ilmoit­ta­maan 20.10 men­nes­sä Oulun kau­pun­gin ympä­ris­tö­pal­ve­luil­le omis­ta­jan nimi yhteys­tie­toi­neen ja tie­to vuokrasopimuksesta/lupapäätöksestä.


Anna ihol­le kos­teut­ta ja päi­vi­tä meik­ki syk­syyn – Hoi­to­huo­ne Bal­le­rii­nan Rii­na Kurt­ti-Nousiai­nen halu­aa antaa asiak­kaal­le het­ken ren­tou­tu­mi­seen

Syk­syn tulo näkyy sel­keäs­ti myös kau­neus­hoi­to­loi­den arjes­sa, sil­lä ihmi­set siir­ty­vät kesän jal­ka­hoi­dois­ta ja rip­sien piden­nyk­sis­tä kas­vo­hoi­toi­hin ja hem­mot­te­lu­hoi­toi­hin kuten aro­ma­hie­ron­taan. Syk­syn tyy­li on lem­peä ja luon­nol­li­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pate­nie­men rai­til­la

Pate­nie­men rait­ti on Pate­nie­men kou­lun kerää­mä reit­ti, jos­sa esi­tel­lään enti­sen Pate­nie­men sahan alu­een elä­mää ja mer­kit­tä­viä koh­tei­ta. Fyy­si­ses­ti rei­til­lä on 12 his­to­ria­tau­lua, jois­sa esi­tel­lään alu­een his­to­ri­aa ja nyky­päi­vää. Tau­luis­ta löy­tyy qr-koo­de­ja, joi­den avul­la voi syven­tää kuta­kin aihe­pii­riä. Lataa­mal­la kän­nyk­kään­sä qr-koo­dioh­jel­man, pää­see kuka tahan­sa tut­kai­le­maan tar­kem­min eri aihea­luei­ta. Täl­lä het­kel­lä koo­de­ja löy­tyy 17 kap­pa­let­ta. Kuvien lisäk­si niis­tä löy­tyy 16 videon­pät­kää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don

Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don ja hei­dän hoi­ta­jan­sa asi­aan­kuu­lu­van kor­vauk­sen työs­tän­sä. Tämän alle­kir­joit­ta­vat juu­ri kym­men­vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­neen Iin Kar­ta­non­vä­ki-kodin yrit­tä­jät Alice Pek­ka­la ja Armi Kawa­mu­ra. Hei­tä har­mit­taa vii­me­ai­koi­na van­hus­pal­ve­luun koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Mark­ki­naos­ta­mi­sen vai­keus

Vii­kon­lop­puu­ni mah­tui­vat Sii­ka­mark­ki­nat Hai­luo­dos­sa ja käsi­työ- ja hyvin­voin­ti­mes­sut Oulus­sa. Molem­mat ovat vuo­sit­tain tois­tu­via muka­via tapah­tu­mia, joi­hin läh­te­mis­tä jah­kaa kui­ten­kin lähes joka ker­taa. Jak­saa­ko vai eikö jak­sa -pun­ta­roin­nin lisäk­si vaa­ka­kup­piin pus­ke­vat eko­lo­gi­set ja mark­ki­na­ta­lou­del­li­set näkö­kul­mat.