“Pai­kal­lis­tun­te­mus tuo mat­kaan syvyyt­tä” – Pau­li Nie­me­lä poh­ti Kii­min­ki-Seu­ran 20-vuo­tis­juh­las­sa koti­seu­tu­työn tär­keyt­tä

Kii­min­ki-Seu­ran 20-vuo­tis­juh­las­sa sukel­let­tiin Juha Vira­mon avul­la seu­ran men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin sekä poh­dit­tiin puheen­joh­ta­ja Eeva-Lii­sa Vil­min myö­tä sitä, mil­lai­nen roo­li vireäl­lä koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­lä voi­si tule­vai­suu­des­sa olla. Hän ver­ta­si Kii­min­ki-Seu­raa uuden edes­sä ole­vaan 20-vuo­ti­aa­seen nuo­reen, joka val­mis­tau­tuu pää­sy­ko­kei­siin.


Kau­pun­ki inven­toi kala­va­jo­ja ja mui­ta koh­tei­ta

Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan ja Kel­lon Kivi­nie­men kala­sa­ta­man kala­va­joi­hin on ilmes­ty­nyt 10 x 13 sen­tin kokoi­sia nume­ro­kylt­te­jä. Kala­va­jo­jen omis­ta­jia pyy­de­tään ilmoit­ta­maan 20.10 men­nes­sä Oulun kau­pun­gin ympä­ris­tö­pal­ve­luil­le omis­ta­jan nimi yhteys­tie­toi­neen ja tie­to vuokrasopimuksesta/lupapäätöksestä.


Anna ihol­le kos­teut­ta ja päi­vi­tä meik­ki syk­syyn – Hoi­to­huo­ne Bal­le­rii­nan Rii­na Kurt­ti-Nousiai­nen halu­aa antaa asiak­kaal­le het­ken ren­tou­tu­mi­seen

Syk­syn tulo näkyy sel­keäs­ti myös kau­neus­hoi­to­loi­den arjes­sa, sil­lä ihmi­set siir­ty­vät kesän jal­ka­hoi­dois­ta ja rip­sien piden­nyk­sis­tä kas­vo­hoi­toi­hin ja hem­mot­te­lu­hoi­toi­hin kuten aro­ma­hie­ron­taan. Syk­syn tyy­li on lem­peä ja luon­nol­li­nen.


Luo­va tila on paras paik­ka

“Osal­lis­ta­va tai­de­läh­töi­nen toi­min­ta työ­ka­lu­na nuor­ten, ikäih­mis­ten ja eri­lais­ten ryh­mien koh­taa­mis­paik­ka­na itseen­sä ja mui­hin ihmi­siin” on aihee­na, kun teat­te­rioh­jaa­ja ja kuva­tai­tei­li­ja Erja Kärk­käi­sen luen­noi Kel­lon asu­kas­tu­val­la tors­tai­na 17.10 kel­lo 18–20. Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­män luen­non lomas­sa kes­kus­tel­laan aiheen tee­mois­ta.


Apua Tan­sa­ni­aan parem­man ter­vey­den­huol­lon puo­les­ta

Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bin puheen­joh­ta­ja ja Rota­rei­den Lää­kä­ri­pan­kin joh­to­kun­taan kuu­lu­va Vir­pi Hon­ka­nen vie­rai­li Tan­sa­nias­sa syys­kuus­sa. Koh­tee­na oli Ilem­bu­lan sai­raa­la ja kehi­tys­vam­mais­ten kun­tou­tuk­seen eri­kois­tu­nut INUKA-kuntoutuskeskus.Lääkäripankki välit­tää vapaa­eh­toi­sia lää­kä­rei­tä ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa koh­tee­seen. Vir­pi Hon­ka­nen ker­too mie­len­kiin­toi­ses­ta mat­kas­ta avus­tus­koh­tee­seen.


Pate­nie­men rai­til­la

Pate­nie­men rait­ti on Pate­nie­men kou­lun kerää­mä reit­ti, jos­sa esi­tel­lään enti­sen Pate­nie­men sahan alu­een elä­mää ja mer­kit­tä­viä koh­tei­ta. Fyy­si­ses­ti rei­til­lä on 12 his­to­ria­tau­lua, jois­sa esi­tel­lään alu­een his­to­ri­aa ja nyky­päi­vää. Tau­luis­ta löy­tyy qr-koo­de­ja, joi­den avul­la voi syven­tää kuta­kin aihe­pii­riä. Lataa­mal­la kän­nyk­kään­sä qr-koo­dioh­jel­man, pää­see kuka tahan­sa tut­kai­le­maan tar­kem­min eri aihea­luei­ta. Täl­lä het­kel­lä koo­de­ja löy­tyy 17 kap­pa­let­ta. Kuvien lisäk­si niis­tä löy­tyy 16 videon­pät­kää.