Jää­li halu­aa olla Oulun paras kau­pun­gin­osa – Asu­ka­sil­las­sa pää­tet­tiin ottaa kynt­ti­lä vakan alta oman asui­na­lu­een hyväk­si

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja, enti­nen jää­li­läi­nen Mik­ko Sal­mi oli Jää­lin asu­ka­sil­las­sa ker­to­mas­sa kau­pun­gin vies­tin­tään liit­ty­vis­tä suun­ni­tel­mis­ta. Samal­la hän tote­si, että jää­li­läi­sil­lä näyt­tää ole­van posi­tii­vis­ta itse­tun­toa, jon­ka avul­la saa­vu­te­taan kau­pun­gin­kin tavoit­te­le­maan veto­voi­maa ja pito­voi­maa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro 85 vuot­ta: Juh­la­kon­ser­tis­sa kau­neim­mat lau­lut

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talol­ta kan­tau­tuu tut­tu­ja säve­liä. Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on kokoon­tu­nut har­joit­te­le­maan 85-vuo­tis­juh­la­kon­sert­tin­sa ohjel­maa. Luvas­sa on läpi­leik­kaus kuo­ron tai­pa­leel­ta ja otos par­haim­mis­ta ja kau­neim­mis­ta kap­pa­leis­ta Made­to­jan salil­la Oulus­sa 26.10.


Toi­mit­ta­jal­ta: Luon­to lääk­keek­si rau­hat­to­muu­teen

Satun usein aja­maan autol­la, kun radios­ta tulee Luon­toil­ta. Vaik­ka oli­si kuin­ka kii­re ja tohi­na pääl­lä, ohjel­ma on rau­hoit­ta­vaa kuun­nel­ta­vaa, kuin lähe­tys toi­sel­ta pla­nee­tal­ta. Puhu­taan sii­len­pe­sis­tä, hämä­hä­kin poi­ka­sis­ta, lin­nun­pön­töis­tä, muu­ra­hai­sis­ta ja lin­tu­jen syys­muu­tos­ta.


Siri Esko­la pal­kin­to­sa­tees­sa

Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen pesä­pal­loi­li­ja Siri Esko­la pal­kit­tiin super­pe­sis­kau­den pudo­tus­pe­lien arvok­kaim­pa­na pelaa­ja­na, vuo­den joke­ri­pe­laa­ja­na sekä pelaa­jien itsen­sä valit­se­mal­la Kul­tai­nen mai­la-pal­kin­nol­la par­haa­na sisä­pe­laa­ja­na.


Nät­te­po­rin näyt­te­lys­sä poh­di­taan sis­kout­ta

Iin Nät­te­po­rin aulas­sa on esil­lä piir­rok­sia ja maa­lauk­sia lap­sis­ta. Eli­sa Tuo­hi­maan näyt­te­lys­sä Salai­suuk­sia ihme­tel­tä­viä, Suu­ren­moi­sia kät­kö­jä, Omia Tei­tä paneu­du­taan sis­kou­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ommais­raa­ti­toi­min­ta käyn­nis­tyi Iis­sä – Kyse­lyyn vas­tan­neet omais­hoi­ta­jat toi­vo­vat tukea ja vir­kis­tys­tä

Ommais­raa­ti­toi­min­ta käyn­nis­tyi Iis­sä omais­hoi­ta­jien ja viran­hal­ti­joi­den yhteis­ko­koon­tu­mi­sel­la. – Kysyim­me kevääl­lä omais­hoi­ta­jil­ta hei­dän toi­vei­taan ja tar­pei­taan. Sii­hen poh­jau­tuen pää­tim­me aloit­taa ommais­raa­ti­toi­min­nan myös Iis­sä, ker­too van­hus­pal­ve­lui­den pal­ve­lue­si­mies Sari Vitik­ka Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tilus­jär­jes­te­lyt ja yhteis­met­sät tuo­vat kan­nat­ta­vuut­ta

Met­sien omis­tus Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ajau­tu­nut tilan­tee­seen, mis­sä sir­pa­loi­tu­nut tila­ra­ken­ne pie­ni­ne ja usein nau­ha­mai­si­ne pals­toi­neen on lisän­nyt met­sä­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia sekä vähen­tä­nyt maa­no­mis­ta­jien aktii­vi­suut­ta hoi­taa met­si­ään. Lisäk­si monet maa­no­mis­ta­jat ovat ikään­ty­neet, ja peri­kun­tien myö­tä met­sien omis­tus hajaan­tuu ja etään­tyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-iiläi­set poh­ti­vat, mil­lai­nen uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon tuli­si olla, toi­veis­sa eten­kin toi­mi­vuus ja käy­tön lisää­mi­nen

Jouk­ko yli-iiläi­siä kokoon­tui seu­ra­kun­ta­ta­lol­le poh­ti­maan, mitä sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­vän nykyi­sen kiin­teis­tön seu­raa­jak­si raken­net­ta­van uuden seu­ra­kun­ta­ko­din tuli­si sisältää.Keskustelun poh­jak­si Jaa­na Val­jus heit­ti ilmaan nel­jä kysy­mys­tä ylei­sön poh­dit­ta­vik­si. Aihei­na oli­vat seu­ra­kun­nan toi­min­nan muut­tu­mi­nen tule­vai­suu­des­sa, ja miten seu­ra­kun­nan toi­min­ta lisää ihmis­ten hyvin­voin­tia. Lisäk­si poh­dis­kel­tiin vapaa­eh­tois­ten roo­lin kehit­tä­mis­tä ja seu­ra­kun­nal­ta toi­vot­ta­vien tapah­tu­mien laa­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus