Aikaa per­heil­le, huo­mio lap­siin ja nuo­riin – Yli-Iin kou­lu viet­ti ensim­mäis­tä kodin, kou­lun ja yhtei­sön päi­vää

Yli-Iin kou­lun pain­opis­tea­lu­ee­na ovat tänä vuon­na tun­ne­tai­dot, kave­ri­tai­dot sekä hyvin­voin­ti. Hyvin­voin­ti­viik­koa kou­lus­sa vie­tet­tiin jo vii­me vuon­na, mut­ta tänä vuon­na viik­ko hui­pen­tui kou­lun, kodin ja yhtei­sön päi­vään, jos­sa koros­tui yhdes­sä teke­mi­sen ja toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­sen mei­nin­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKotas aut­taa omais­hoi­ta­jia­kin

Koto­na asu­mi­sen tuen kes­kus, Kotas, on aloit­ta­nut uute­na toi­min­ta­na ikäih­mi­sil­le suun­na­tun sai­raan­hoi­ta­jan puhe­lin­tuen. Nume­ro on tar­koi­tet­tu Oulun kau­pun­gin pal­ve­lui­den pii­ris­sä ole­vil­le ikäih­mi­sil­le omais­hoi­dos­sa, koti­hoi­dos­sa ja tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa sekä kon­sul­taa­tio­mah­dol­li­suu­dek­si ammat­ti­lai­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIis­sä hel­po­te­taan ja tehos­te­taan jäte­huol­toa – Kun­nan kiin­teis­töi­hin tulos­sa älyk­käi­tä jäteas­tioi­ta

Iis­sä pilo­toi­daan pal­ve­lua, jos­sa jät­tei­den tuot­ta­jat ja nii­den käsit­te­li­jät yhdis­te­tään samal­le net­ti­foo­ru­mil­le. Kier­to­ta­lou­den pal­ve­lun kehit­tä­jän, oulu­lai­sen Was­te­book Oy:n ja Iin kun­nan tavoit­tee­na on nos­taa jät­tei­den kier­rä­ty­sas­tet­ta ja paran­taa kun­ta­lais­ten mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua kier­to­ta­lou­teen. Pal­ve­lul­la voi las­kea oman kier­rä­ty­sas­teen­sa ja kil­pai­lut­taa jäte­huol­ton­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pisa­ra-aihe tois­tuu Iin Läh­de! -puis­tos­sa

– Tyr­niä, kir­sik­kaa, ome­noi­ta, pen­sas­mus­tik­kaa, heru­koi­ta ja kar­viai­sia, ympä­ris­tön­hoi­ta­ja Hil­la Karp­pi­nen luet­te­lee Iin ter­veys­a­se­man lähei­syy­des­sä sijait­se­van Läh­de! puis­ton anti­mia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taa­lais­nei­dos­ta pin-up-perin­töprin­ses­sa

Vil­ma Kin­nu­nen ei tah­do vie­lä­kään uskoa tapah­tu­nut­ta todek­si. Nuo­ri ravin­to­lay­rit­tä­jä osal­lis­tui vii­me lau­an­tai­na 28.9. Pin-Up Fin­land -mal­li­kil­pai­lun finaa­liin. Ilman menes­tys­pai­nei­ta kisaan läh­te­nyt pit­kä­ai­kai­nen pin-up har­ras­ta­ja sai kui­ten­kin häkel­tyä, kun hänet kruu­nat­tiin kisan toi­sek­si perin­töprin­ses­sak­si.