Aikaa per­heil­le, huo­mio lap­siin ja nuo­riin – Yli-Iin kou­lu viet­ti ensim­mäis­tä kodin, kou­lun ja yhtei­sön päi­vää

Yli-Iin kou­lun pain­opis­tea­lu­ee­na ovat tänä vuon­na tun­ne­tai­dot, kave­ri­tai­dot sekä hyvin­voin­ti. Hyvin­voin­ti­viik­koa kou­lus­sa vie­tet­tiin jo vii­me vuon­na, mut­ta tänä vuon­na viik­ko hui­pen­tui kou­lun, kodin ja yhtei­sön päi­vään, jos­sa koros­tui yhdes­sä teke­mi­sen ja toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­sen mei­nin­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä käyn­nis­tyy ommais­raa­ti

Iis­sä käyn­nis­tyy omais­hoi­toa kos­ke­va omais­hoi­ta­jien ja viran­hal­ti­joi­den yhtei­nen Ommais­raa­ti-toi­min­ta­mal­li. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 2.10. kel­lo 13.30–16 Iin jär­jes­tö­ta­lol­la.


Teks­ta­rit

Miten saa­da koi­ran häi­rit­se­vä hauk­ku­mi­nen hal­lin­taan? Löy­tyy netis­tä tie­toa pil­vin pimein, jos ei oo koke­mus­ta.Päät­tä­jäl­tä: Vero­tuk­sen ryt­mi­häi­riöi­tä

Vuon­na 2019 tuli voi­maan vero­tuk­sen uudis­tuk­sia, jot­ka aiheut­ta­vat kun­ta­ta­lou­teen ongel­mia. Kak­si isoa uudis­tus­ta otet­tiin käyt­töön sama­na vuon­na — tulo­jen ilmoit­ta­mi­nen tulo­re­kis­te­riin ja enna­kon­pi­dä­tys­me­net­te­lyn muu­tos. Pit­kin vuot­ta olem­me kuul­leet, kuin­ka tulo­re­kis­te­rin käyt­töön­o­ton ongel­mat ovat hidas­ta­neet vero­jen tili­tyk­siä kun­tiin. Ilmei­ses­ti vähin­tään yhtä suu­ri vero­ker­ty­män vajeen aiheut­ta­ja on ollut enna­kon­pi­dä­tys­me­net­te­lyn muu­tos. Enna­koi­tiin­ko muu­tos­ten vai­ku­tuk­sia riit­tä­väs­ti?


Raha­pe­lit: Viik­ko 39

Lot­to: 11, 13, 14, 15, 20, 31, 32. Lisä­nu­me­ro: 33. Plus­nu­me­ro: 10. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 204 823,80 e, 6 oikein 3 368,81 e, 5 oikein 65,57 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.


Kotas aut­taa omais­hoi­ta­jia­kin

Koto­na asu­mi­sen tuen kes­kus, Kotas, on aloit­ta­nut uute­na toi­min­ta­na ikäih­mi­sil­le suun­na­tun sai­raan­hoi­ta­jan puhe­lin­tuen. Nume­ro on tar­koi­tet­tu Oulun kau­pun­gin pal­ve­lui­den pii­ris­sä ole­vil­le ikäih­mi­sil­le omais­hoi­dos­sa, koti­hoi­dos­sa ja tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa sekä kon­sul­taa­tio­mah­dol­li­suu­dek­si ammat­ti­lai­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus