Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­ti val­mis­tuu par­haas­sa tapauk­ses­sa jo vuon­na 2022

Kaik­kia yli-iiläi­siä toi­vo­taan kes­ki­viik­ko­na 2.10. kel­lo 18 Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­dil­le kes­kus­te­le­maan sii­tä, mil­lai­sia aja­tuk­sia uuden seu­ra­kun­ta­ko­din raken­ta­mi­nen alu­eel­la herät­tää ja mil­lai­sia toi­vei­ta asuk­kail­la on hank­keen suh­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Van­ha hau­taus­maa siis­ti­tään poru­kal­la

– Hie­no syy­saa­mu. Ei ole sata­nut, mut­ta muu­ten on kas­tu­nut kyl­lä, kun hiki­hän täs­sä hom­mas­sa tulee, nau­rah­taa moot­to­ri­sa­hal­la kan­non kimp­puun käy­nyt Pek­ka Krop­su.– Tääl­lä on ollut tosi muka­va käy­dä tal­koi­le­mas­sa pari­na aamu­päi­vä­nä vii­kos­sa, hän jat­kaa. Samaa vakuut­ta­vat rau­ta­kan­kien kans­sa huh­ki­vat Pert­ti Pik­ku­hoo­ka­na ja Heik­ki Krop­su. Menos­sa on sit­kaan kan­non pois­to hau­ta­pai­kan kyl­jes­tä Hau­ki­pu­taan van­hal­la hau­taus­maal­la kir­kon­puo­lei­sen pää­por­tin lähel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Dru­morg duo yhdis­tää kirk­kou­rut ja rum­mut

Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­le on tulos­sa har­vi­nais­laa­tui­nen kon­sert­ti per­jan­tai­na 11.10. Kysees­sä on hil­jat­tain perus­tet­tu kah­den musii­ki­nam­mat­ti­lai­sen duo, jon­ka soit­ti­mi­na ovat kirk­kou­rut ja rum­mut.


Perin­tei­nen met­sä­tai­to­mit­te­lö käy­tiin Yli-Iis­sä

Iin, Yli-Iin ja Kui­va­nie­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set ovat kisan­neet kes­ki­näi­sis­sä met­sä­tai­to­kil­pai­luis­sa jo kym­me­niä vuo­sia. Yhdis­tys­lii­tos­ten myö­tä tämän­vuo­ti­ses­sa kisas­sa oli muka­na myös Koil­lis­maan mhy, mut­ta kil­pai­li­jat tuli­vat kui­ten­kin vie­lä “van­ho­jen” yhdis­tys­ten alueil­ta sekä Pudas­jär­vel­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Peu­ra tiel­lä

Olin tör­mä­tä autol­la­ni peu­raan eili­saa­mu­na. Rus­kea eläin ilmaan­tui puo­li­juok­sua tiel­le rus­keas­ta mai­se­mas­ta Kii­min­gis­sä Hut­tu­ky­län koh­dal­la hiu­kan aamuseit­se­män jäl­keen. Oli siis valoi­saa. Jos koh­taa­mi­nen oli­si tapah­tu­nut tun­tia aiem­min tai ilta­puo­len hämä­räs­sä tai pimeäs­sä, oli­si tör­mäys ollut var­sin toden­nä­köi­nen. Täl­lä ker­taa ehdin jar­rut­taa, ja me molem­mat saa­toim­me jat­kaa mat­kaam­me omiin toi­miim­me.


Iis­sä ennä­ty­sal­hai­nen työt­tö­myy­sas­te

Iin työt­tö­myy­sas­te pai­nui elo­kuus­sa ennä­tyk­sel­li­sen alhai­sek­si. Elo­kuun tilas­to­jen mukaan vail­la työ­tä oli Iis­sä 9,3 pro­sent­tia työ­voi­mas­ta. Näin vähäis­tä työt­tö­myys ei ole ollut aina­kaan sit­ten 1980-luvun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­ki­läi­set eivät nie­le kau­pun­gin yksi­tyis­tie­pää­tös­tä

Yli­kii­min­ki­läi­set perus­ta­vat oman Suk­ke­lia­se­man maa­nan­tai­na 30.9. kel­lo 18 asu­kas­tu­van edus­tal­le. Samas­sa tilai­suu­des­sa käy­dään kes­kus­te­lua Oulun kau­pun­gin yksi­tyis­tei­den aurausa­vus­tus­lin­jauk­ses­ta, jon­ka kat­so­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Mies­lau­la­jil­la 55-vuo­tis­kon­sert­ti

Iin Mies­lau­la­jien 55-vuo­tis­juh­la­kon­ser­tis­sa kuul­laan ensi sun­nun­tai­na musiik­kia Sibe­liuk­ses­ta Beat­le­siin.– Kon­ser­tin ohjel­ma on moni­puo­li­nen. Lau­lam­me perin­teis­tä kuo­ro­musiik­kia ja sit­ten moder­nim­paa tuo­tan­toa, ker­too kuo­ron puheen­joh­ta­ja Mark­ku Vitik­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEpä­vi­ral­li­nen näyt­te­ly park­ki­pai­kan lai­dal­la

Moni ohi­kul­ki­ja tai liik­keis­sä asioi­va sil­mäi­li kum­mis­saan Iin Kärk­käi­sen pysä­köin­tia­lu­een kul­man kan­soit­ta­nut­ta koi­ra­pal­jout­ta vii­me sun­nun­tai­na, kun Pumit ry:n jär­jes­tä­män har­joi­tus­luon­tei­sen ja leik­ki­mie­lel­lä kisa­tun match shown osa­not­ta­jat pyö­räh­te­li­vät niil­le vara­tuis­sa kehis­sään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus