Poh­jo­la-opis­ton raken­nuk­sia ale­taan pur­kaa syk­syl­lä

Enti­sen Poh­jo­la-opis­ton pai­kal­la on uusi omis­ta­ja, sen on osta­nut Bio­ter­mo Oy. Tont­ti van­hoi­ne raken­nuk­si­neen sijait­see Kii­min­ki­joen var­rel­la Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä. Enti­set opis­to­ra­ken­nuk­set ovat olleet tyh­jil­lään pian kym­me­nen vuot­ta. Raken­nus­ten pur­ka­mi­nen aio­taan aloit­taa tänä syk­sy­nä. – Näin on suun­ni­tel­mis­sa, heti kun muil­ta töil­tä ehdim­me, ker­too Bio­ter­mo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Hie­ta­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan olo­huo­ne löy­tä­nyt jo paik­kan­sa

Hau­ki­pu­taa­lais­ten oman olo­huo­neen toi­min­ta on läh­te­nyt hyvin liik­keel­le. Olo­huo­net­ta ryh­tyy hal­lin­noi­maan ja orga­ni­soi­maan Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asukasyhdistys.Asukasyhdistys on perus­tet­tu jo vuon­na 2012, mis­tä läh­tien asukastupaa/olohuonetta on toi­vot­tu Hau­ki­pu­taal­le. Sopi­via tilo­ja ei ole kui­ten­kaan ollut.


Tur­ve­suot halu­taan takai­sin poro­jen lai­du­na­lu­eek­si – Yli-Iin Lat­va­suo on toi­mi­nut koe­suo­na kas­vien siir­roil­le ja istu­tuk­sil­le

Kii­min­gin ja Kol­la­jan palis­kun­tien poro­mie­het ovat mie­len­kiin­nol­la seu­ran­neet ja olleet muka­na Luken, Tur­ve­ruu­kin ja Pudas­jär­ven kau­pun­gin Tur­ve­po­ro-han­kees­sa, jos­sa sel­vi­te­tään poroil­le sovel­tu­vien ravin­to­kas­vien menes­ty­mis­tä tuo­tan­nos­ta pois­te­tuil­la tur­ve­soil­la. Yli-Iin Lat­va­suo on ollut tut­ki­mus­suo­na vuo­des­ta 2017, ja han­ke päät­tyy ensi vuo­den aika­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mikä minus­ta tulee iso­na?

Län­si­tuu­len kou­lun 7–9-luokkalaiset pää­si­vät tutus­tu­maan eri kou­lu­tus­aloi­hin ja ammat­tei­hin kou­lul­la jär­jes­te­tyil­lä ammat­ti­mes­suil­la vii­me torstaina.Mikä minus­ta tulee iso­na? Kysy­mys oli vie­lä suu­rel­la osal­la oppi­lais­ta mie­tin­näs­sä, mut­ta hyviä vink­ke­jä ja vaih­toeh­to­ja saat­toi bon­gail­la kou­lu­tus­lin­jo­jen mes­su­pis­teis­sä. Muka­na oli Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton, Luo­vin ja Pal­ve­lua­lan Opis­ton oppi­lai­ta ja hen­ki­lö­kun­taa.Yksiöi­den kysyn­tä lisään­ty­nyt – Iin Vuo­kra­ta­lot 40-vuo­tias

Iin kun­nan omis­ta­ma Iin Vuo­kra­ta­lot Oy käyn­nis­tää uuden vuo­kra­ta­lon raken­ta­mi­sen Tor­ni­ku­jal­le suun­ni­tel­mien mukaan ensi vuon­na. Tor­ni­ku­jal­la sijait­se­vat kak­si rivi­ta­loa kor­va­taan kah­del­la kak­si­ker­rok­si­sel­la luh­ti­ta­lol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Ei se men­nyt­kään niin

Ran­ta­poh­jan 50-vuo­tis­juh­la­vuo­den tii­moil­ta on tul­lut sil­mäil­tyä van­ho­ja Ran­ta­poh­jia. Monen jutun koh­dal­la jää poh­ti­maan, mitä tapah­tui uuti­ses­sa kir­joi­te­tul­le hank­keel­le. Toteu­tui­ko Iin kun­nan vuon­na 1970 suun­nit­te­le­ma peru­na- ja vihan­nes­va­ras­to kos­kaan? Mihin kaa­tui Kui­va­nie­mel­le suun­ni­tel­tu Satu­maa?


Iin Elä­ke­läi­sis­sä pöhi­nä pääl­lä

Iin Elä­ke­läi­set ry:n 50-vuo­tis­juh­la­kir­jan kir­joit­ta­nut Pert­ti Huo­vi­nen tote­aa kir­jas­sa, että jär­jes­tö on vir­keä kes­ki-ikäi­nen.– Yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma juh­la­vuo­del­le sisäl­tää san­gen moni­puo­lis­ta ohjel­maa. Vaik­ka en sanon­nas­ta tyk­kää­kään, niin jär­jes­tös­sä on ollut aika­moi­nen pöhi­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKari Tapion elä­mä­ker­tae­lo­ku­va ker­too tari­nan kaik­kien tun­te­man äänen taka­na

Muusik­koe­lä­mä­ker­tae­lo­ku­vien tren­di ei osoi­ta hii­pu­mi­sen merk­ke­jä. Vii­me vuon­na oman elo­ku­van­sa sai­vat niin Fred­die Mercu­ry, Ola­vi Vir­ta kuin Juice Les­ki­nen­kin, tänä vuon­na val­ko­kan­kail­la on näh­ty jo Elton John. Nyt val­ko­kan­kail­le saa­puu elo­ku­va Kari Tapion elä­mäs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus