Raken­nus­pel­ti­se­pän työt vaih­tui­vat musiik­kia­lan yri­tyk­seen – “Into­hi­mo musiik­kiin ja lau­lun­te­ke­mi­seen on niin kova, että tätä haluan teh­dä.”

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Mar­kus Luk­ka­ri­lan työ­vä­li­neet ovat vaih­tu­neet pel­ti­sak­sis­ta ja vasa­ras­ta soit­ti­miin ja mik­saus­nap­pu­loi­hin. Kun mies vii­ti­sen­tois­ta­vuot­ta raken­nus­pel­ti­se­pän töi­tä teh­ty­ään louk­ka­si pol­ven­sa, päät­ti hän kou­lut­tau­tua aivan toi­sen­lai­seen ammat­tiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väril­lä on väliä

Lea Niva­lai­nen tulee väria­na­lyy­siin ute­li­aa­na.– Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, löy­tyy­kö vaih­toeh­to­ja tähän käyt­tä­mää­ni iloi­seen mus­taan, mihin mie­lui­ten pukeu­dun, hän naurahtaa.Lea  pitää vaa­te­tuk­ses­sa mus­taa tyy­lik­kää­nä ja arvok­kaa­na, mut­ta oli­si val­mis kokei­le­maan jota­kin väri­kääm­pää, mut­ta on epä­var­ma, mikä sopi­si. Monet väril­li­set vaat­teet ovat jää­neet kaap­piin, kos­ka ne eivät ole tun­tu­neet omilta.Värianalyysiä Leal­le  ryh­tyy teke­mään Ompe­li­mo Kel­lon yrit­tä­jä Anu Tuo­maa­la, joka on  myös pukeu­tu­mis­neu­vo­ja ja val­mis­tu­mas­sa Cos­mop­har­man Color Me -väri­kon­sul­tik­si. Työs­sään hän halu­aa entis­tä kat­ta­vam­min neu­voa ja antaa vink­ke­jä asiak­kail­le myös väri­va­lin­nois­sa.


Kun­non keik­ka pysäyt­ti

Kun­non keik­ka -kier­tu­eel­la Jatu­lis­sa saat­toi tes­ta­ta oman tai yri­tyk­sen kun­non ja saa­da tie­toa muis­tis­ta ja aivo­ter­vey­des­tä. Pihal­le oli pysä­köi­ty Eik­ka-hyvin­voin­ti­au­to ja sisä­ti­lois­sa oli info­pis­tei­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tai­tei­den Yö kut­sui osal­lis­tu­maan

Tai­tei­den Yö kut­sui kel­lo­lai­sia osal­lis­tu­maan ja koke­maan tai­de-elä­myk­siä vii­me tors­tai-ilta­na Kel­lon kou­lul­le. Niin osal­lis­tu­ja­mää­rä kuin illas­ta saa­tu myön­tei­nen palau­te yllät­ti jär­jes­tä­jät posi­tii­vi­ses­ti.


Toi­mit­ta­jal­ta: Puhe­li­met soi­vat Ran­ta­poh­jas­sa, kun pos­ti ei kul­je

Meil­lä tääl­lä Ran­ta­poh­jas­sa oli­vat puhe­li­met kuu­mi­na vii­me vii­kol­la. Syy­nä oli Pos­tin ja työ­te­ki­jä­jär­jes­tö PAU:n (Pos­ti ja logis­tiik­ka-alan unio­ni) väli­nen työ­eh­to­rii­ta, joka joh­ti työn­te­ki­jöi­den lak­koon pos­tin­ku­lun tär­keis­sä sol­mu­koh­dis­sa eli lajit­te­lu­kes­kuk­sis­sa. Kun työt oli­vat niis­sä pysäh­dyk­sis­sä, vain osa pos­tis­ta saa­tiin asiak­kail­le, ja niin­pä Ran­ta­poh­ja­kin jäi monel­ta tilaa­jal­ta saa­mat­ta ilmes­ty­mis­päi­vä­nä.


Hyl­keet hait­taa­vat Iijoen kalan­hoi­toa – Koe­ry­sil­lä koi­te­taan pelas­taa sii­ka­kan­ta

Entis­tä roh­keam­mak­si tul­leis­ta hyl­keis­tä on tul­lut suu­ri rie­sa Iijoen sii­al­le.– Hyl­keet ovat oppi­neet niin, että ne uskal­tau­tu­vat jokeen vael­lus­sii­ko­jen peräs­sä. Aluk­si ne kävi­vät joki­suul­la yöai­kaan mut­ta vuo­des­ta 2016 alkaen ne ovat alka­neet vii­pyä joes­sa myös päi­vi­sin, ker­too Osuus­kun­ta Team Kalan puheen­joh­ta­ja Ris­to Tolo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­ne­päi­vää vie­tet­tiin Ala­vuo­tol­la kah­dek­sat­ta ker­taa

Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä kerä­si jäl­leen sato­ja kävi­jöi­tä. Kel­lon Kivi­nie­mes­tä perin­ne­päi­vil­le tul­leet Hilk­ka Jäm­sä ja Eero Jäm­sä tapa­si­vat pit­käs­tä aikaa Ala­vuo­tol­la tut­tun­sa oulu­lai­sen Rai­mo Kivi­har­jun, jon­ka Mar­jat­ta-vai­mo on kotoi­sin Ala­vuo­ton Har­jus­ta. Jäm­sät oli­vat perin­ne­päi­vil­lä tois­ta ker­taa. Kivi­har­ju ker­toi käy­neen­sä tapah­tu­mas­sa lähes joka ker­ta sen kah­dek­san­vuo­ti­sen his­to­rian aika­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kylä on suu­ri sosi­aa­li­nen kek­sin­tö

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va loh­kai­si maa­kun­nal­li­sen kylien juh­la avaus­sa­nois­sa niin pis­tä­mät­tö­män vii­sau­den, että se jäi kaik­kien mie­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus