Tans­sia, karao­kea ja muka­via pori­noi­ta Elo­tans­seis­sa

Nui­ja­mies­ten laval­la riit­ti hyvän­tuu­lis­ta menoa ja meni­ni­kiä, kun Kehi­tys­vam­mais­ten tuki sekä Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin ohjaa­ja Hele­na Ollan­ke­don kans­sa jär­jes­ti­vät vuo­den tauon jäl­keen Elo­tans­sit Yli­kii­min­gis­sä. Musii­kis­ta vas­ta­si Tuo­mas Kaik­ko­nen & Onnen­ker­jä­läi­set.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin­jär­veen raken­ne­taan suu­ri las­keu­tusal­las

Kii­min­gin-Jää­lin Vesien­hoi­to­yh­dis­tys on päät­tä­nyt aloit­taa suu­ren las­keu­tusal­las­hank­keen toteut­ta­mi­sen Jää­lin­jär­ven kaak­kois­pää­hän. Jär­ven peru­kas­ta ero­te­taan 3,5 heh­taa­rin alue las­keu­tusal­taak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu, koi­ra-aitaus ja asu­kas­ti­lat esil­lä Kii­min­gis­sä

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la ja suu­ri jouk­ko kau­pun­gin vir­ka­mie­hiä oli­vat esit­te­le­mäs­sä kii­min­ki­läi­sil­le ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja vas­tai­le­mas­sa asuk­kai­den kysy­myk­siin. Esil­lä oli­vat eri­tyi­ses­ti asuk­kai­den kokoon­tu­mis­ti­loi­hin liit­ty­vät asiat, Syke-talon tule­vai­suu­den käyt­tö­mah­dol­li­suu­det, uuden kou­lun tilan­ne sekä leik­ki­puis­tot ja koi­ra-aitauk­sen mah­dol­li­nen raken­ta­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yllä­tyk­se­tön ilta Illin­juok­suis­sa

Illin­juok­su­jen kir­kon­pen­kil­le pyö­räil­lyt väki koki ihme­näyn men­nes­sään Kos­ki­nie­men tai­de­puis­ton ohi. Illin­su­van­toon oli uis­ken­nel­lut  iso sai­maan­norp­pa. — Pit­kä reis­su on uima­ril­la taka­na, poh­dit­tiin pen­kil­lä. — Lie­kö tuo se Nes­to­ri Miik­ku­lai­sen kave­ri, kyse­li kir­kon­pen­kin nes­tor Kam­su­lan Leke. — Olla­pa huu­li­harp­pu, niin kok­keil­tai­siin. Aidos­ti oltiin huo­lis­saan uima­rin koh­ta­los­ta, onhan se kar­ja­lais­su­ku­lai­si­neen kovas­ti uha­na­lai­nen. — Pitäs­kö­hän järi­jes­tää var­tioin­ti, jän­kät­tiin aiheel­li­ses­ti. Joku arve­li, että Muka­van Pai­kan Wan­hai­sän­tä oli­si jo men­nyt vah­tiin poke­mo­nin haun lomas­sa, kun mies­tä ei näky­nyt pen­kil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Noo­ra Huo­ta­ri aloit­ti Iis­sä yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä

Noo­ra Huo­ta­ri on aloit­ta­nut yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa. Hänen teh­tä­viin­sä kuu­luu perus­ta­mis­neu­von­ta, lii­ke-idean arvioin­ti, rahoi­tus­neu­von­ta, start­ti- ja tuki­ha­ke­muk­sis­sa aut­ta­mi­nen sekä yri­ty­syh­teis­työ.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ait­ta­kum­pu kysyy poti­laan oikeuk­sis­ta

Kii­min­ki­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu (kesk.) on jät­tä­nyt edus­kun­nan puhe­mie­hel­le kir­jal­li­sen kysy­myk­sen poti­lai­den ase­man paran­ta­mi­ses­ta poti­las­va­hin­ko­ta­pauk­sis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Lap­sem­me ja nuo­rem­me heit­teil­lä

Nyky­ään kaik­ki rak­kaus­kä­sit­teet ovat muut­ta­neet mer­ki­tys­tään, kär­si­neet suo­ras­taan inflaa­tion. Tämän ajan ilmiö on, että halu­taan saa­da lap­sia itsek­käis­tä syis­tä: “Lap­sia kuu­luu saa­da tie­tys­sä vai­hees­sa elä­mää”. Mut­ta kui­ten­kaan ei halu­ta sitou­tua ja uhrau­tua ja aja­tel­la las­ten paras­ta. Halu­taan yksi­no­maan omaa paras­ta, huo­le­ton­ta ja vapaa­ta elä­män­me­noa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus