Vir­pi­nie­meen perus­tet­tu Rat­sas­tus­kes­kus ABC on pit­kä­ai­kais­ten ystä­vien yhtei­nen yri­tys

Aja­tus yhtei­ses­tä rat­sas­tus­kou­lus­ta sanot­tiin ääneen ensim­mäis­tä ker­taa vii­me vuo­den lopul­la. Vie­lä sil­loin Tii­na Auer asui Rova­nie­mel­lä, kun taas Päi­vi Gra­nat oli asu­nut jo useam­man vuo­den Oulus­sa pää­kau­pun­ki­seu­tu­vuo­sien­sa jäl­keen. Kun Auer päät­ti hel­mi­kuus­sa muut­taa Ouluun, alun perin puo­li­lei­kil­lään ilmoil­le hei­tet­ty aja­tus alkoi kon­kre­ti­soi­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuu­liWat­ti on myy­nyt tuu­li­puis­ton Iis­tä

Tuu­liWat­ti Oy on myy­nyt kak­si tuu­li­puis­toa Poh­jois-Suo­mes­ta pää­oma­si­joit­ta­ja Aqui­la Capi­ta­lil­le. Yhtiöis­tä ei ker­ro­ta omis­ta­jaa vaih­ta­nei­den puis­to­jen sijain­tia, mut­ta toi­sen niis­tä ole­te­taan ole­van Iin Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­to.


Jää­lin luon­to osa­na uut­ta kou­lua

Jää­li­läi­nen valo­ku­vaa­ja Kari Aron­tie tuo valo­ku­vil­laan Jää­lin luon­non ja mai­se­mat eri vuo­de­nai­koi­na osak­si kou­lun arkea. Ikku­nas­ta näky­vän män­ty­mai­se­man lisäk­si 20 Aron­tien kuvaa muis­tut­ta­vat sii­tä, miten tär­ke­ää luon­to jää­li­läi­sil­le on.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uuteen kou­luun maa­nan­tai­na

Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la aloit­taa toi­min­tan­sa uusi Jää­lin kou­lu maa­nan­tai­na 2.9. Jää­lin kou­lun reh­to­ri Pasi Timo­nen ker­too ole­van­sa iloi­nen ja ylpeä sii­tä, että Jää­liin on saa­tu nyky­ai­kai­set ja tur­val­li­set kou­lu­ti­lat kai­kil­le oppi­lail­le.


Pun­kia kau­ho­va musii­kin moni­toi­mi­mies

Nel­jä aktii­vis­ta yhtyet­tä, työn alla täys­pit­kä albu­mi, jul­kai­sun kyn­nyk­sel­lä ole­va EP ja päi­vä­työ äidin­kie­len opet­ta­ja­na. Kuu­los­taa kii­rei­sel­tä yhdis­tel­mäl­tä, mut­ta Juha-Pek­ka “Jur­po” Sil­lan­pää vai­kut­taa sil­tä, ettei vaih­tai­si yhdis­tel­mäs­tä mitään pois.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYrit­tä­jil­lä monen­lais­ta tapah­tu­maa ensi vii­kol­la

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät jär­jes­tää jäse­nil­leen ja muil­le kiin­nos­tu­neil­le vapaa­muo­toi­sen aamu­pa­la­ti­lai­suu­den Samant­tas­sa Yrit­tä­jän päi­vä­nä 5. syys­kuu­ta. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jan, Jon­na Kur­vi­sen mukaan kysees­sä on jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut tilai­suus, joka on halut­tu vakiin­nut­taa nime­no­maan Yrit­tä­jän päi­väl­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mitä teh­täi­siin yhdes­sä, kysyt­tiin Jää­lis­sä

Jää­lis­sä jär­jes­te­tyil­lä har­ras­te- ja hyvin­voin­ti­mes­suil­la useat yhdis­tyk­set ja muut alu­een toi­mi­jat esit­te­li­vät muun muas­sa sitä, mil­lai­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia Jää­lis­sä on. Usei­den toi­mi­joi­den huu­lil­la oli nime­no­maan se kysy­mys, mitä yhteis­tä teke­mis­tä Jää­liin halut­tai­siin. Samoin mie­tit­tiin uuden kou­lun ja sin­ne tule­vien asu­kas­ti­lo­jen käyt­töä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko nää kuul­lu: Raa­kaa voi­maa ja e-urhei­lua

Usko­ma­ton jut­tu e-urhei­lun maa­il­mas­ta! Hau­ki­pu­taa­lai­nen Topias “Top­son” Taa­vit­sai­nen nap­pa­si OG-jouk­kuei­neen jo toi­sen peräk­käi­sen Dota 2 -maa­il­man­mes­ta­ruu­den. Top­son sekä toi­nen suo­ma­lai­nen Jes­se “JerAx” Vai­nik­ka sekä kol­me muu­ta pelaa­jaa kuit­ta­si­vat voi­tol­laan yhteen­sä lähes 14 mil­joo­naa euroa. Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä asu­va Taa­vit­sai­nen ei suin­kaan ollut pelis­sä sivus­ta­kat­so­ja, vaan juu­ri­kin hänen joh­dol­laan jouk­kue ylsi voi­tok­kaa­seen suo­ri­tuk­seen.


Iin kun­nan­vi­ras­tol­le etsi­tään kor­vaa­via tilo­ja – Muu­ten sisäil­maon­gel­mat joh­ta­vat uhka­sak­koon

Iin kun­nan­vi­ras­ton sisäil­maon­gel­mat ovat joh­ta­mas­sa kun­nan­vi­ras­ton tyh­jen­tä­mi­seen. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on toden­nut tilois­sa puut­tei­ta, joi­den kor­jaa­mat­ta jät­tä­mi­nen joh­taa uhka­sak­koon.– Kun­nan­ta­lo on ollut pit­kään teko­hen­gi­tys­vai­hees­sa sisäil­maon­gel­mien takia. Osa väes­tä on siir­ty­nyt siel­tä mui­hin tiloi­hin. Nyt ollaan puun ja kuo­ren välis­sä, eikä teko­hen­gi­tys enää auta, tote­si kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ker­toes­saan asias­ta Iin kun­nan­val­tuu­te­tuil­le maa­nan­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus