Val­ta­kun­nal­li­nen kalas­tus­päi­vä innos­taa lap­sia kalal­le

Val­ta­kun­nal­lis­ta kalas­tus­päi­vää vie­tet­tiin eilen Jää­lis­sä. Jää­lin­ma­jan ran­nas­sa ja ran­ta­ve­des­sä tutus­tut­tiin vesien­hoi­toon, kalas­tuk­seen, kalo­jen tun­nis­ta­mi­seen, kalan käsit­te­lyyn, luon­non­suo­je­lu­asioi­hin sekä vesil­lä liik­ku­mi­seen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTal­vi­har­joit­te­lul­la parem­mik­si pelaa­jik­si – Uusi hal­li ei ole sopi­va pesä­pal­loon

Iin Urhei­li­jois­sa vii­det­tä vuot­ta pesä­pal­loa pelaa­va 11-vuo­tias Atso Jää­vir­ta toi­voo nykyis­tä parem­pia mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa pesä­pal­loa tal­vel­la­kin.– Meil­lä oli­si mah­dol­li­suus tul­la parem­mik­si pelaa­jik­si, jos voi­sim­me har­joi­tel­la enem­män tal­vel­la­kin. Olem­me nyt­kin muil­le jouk­kueil­le hyvä vas­tus, mut­ta sit­ten oli­sim­me vie­lä parem­pia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Pal­jon on kapus­to­ja Iijoen kala­so­pas­sa

Kon­sult­ti­vel­jet kyl­lä pro­jek­te­ja kek­si­vät, jos vähää­kään rahal­le hai­see, ja hai­see­han se. Kovin on pal­jon kapus­to­ja Iijoen kala­kat­ti­las­sa, kuten olem­me saa­neet moneen ker­taan lukea. Arve­len PVO:n ja kalas­tus­kun­nan kes­ke­nään saa­van joen kalas­tus­kun­toon ilman kon­sult­te­ja­kin ja niin­hän sii­nä tulee käy­mään. Pent­ti Par­viai­sen esit­tä­mä mal­li (Ran­ta­poh­jas­sa 30.4.) on hyvä ja asian­tun­te­mus­ta on riit­tä­väs­ti.


Ron­nie Biggs muis­tet­tiin sak­san­ku­mi­naa parem­min Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­san vaki­tui­sen poru­kan Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tyk­sen jäset oli­vat hajal­la maa­il­man turuil­la lukuun otta­mat­ta Raan­lun­tia, joka teki loi­kan. Näin ollen ei ollut ihme, että Rait­tiit Toh­ve­lit oli illan haka. Sii­hen aut­toi kol­mo­set Veik­kaus­lii­gan raha­jouk­kueis­ta, Suo­men lihan­tuo­jis­ta, Urhei­lu­hul­lun filo­so­feis­ta, työt­tö­mäk­si jou­tu­nees­ta Not­re Damen kel­lon­soit­ta­jas­ta ja sak­san­ku­mi­nan toi­ses­ta nimes­tä. Oikein oli­vat myös jumal­ku­vis­ta Dia­na ja Posei­don, eikä musiik­ki­kaan men­nyt has­sum­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sata­vuo­tias Iin kirk­ko­kuo­ro kut­suu lau­la­maan kans­saan

Iin kirk­ko­kuo­ro toi­voo, että seu­ra­kun­ta­lai­set tule­vat lau­la­maan kuo­ron muka­na sen sata­vuo­tis­juh­laan ensi sun­nun­tai­na.– Toi­von, että kuo­ron juh­la oli­si koko seu­ra­kun­nan yhtei­nen. Aja­tuk­se­na on, että se oli­si yhtei­söl­li­nen tapah­tu­ma, eikä var­si­nai­ses­ti kuo­ron esiin­ty­mi­nen, sanoo kuo­roa vuo­des­ta 2011 läh­tien joh­ta­nut Iin seu­ra­kun­nan kant­to­ri Eija Savo­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Jul­ki­nen raken­ta­mi­nen kal­lis­ta

Sano­taan, että kun kau­pun­gin silue­tis­sa näkyy tor­ni­nos­tu­rei­ta, se tie­tää työ­tä ja toi­meen­tu­loa alu­eel­le sekä sen asuk­kail­le. Koko­nais­ra­ken­ta­mi­sen voluu­mi, kun mukaan las­ke­taan niin suu­ret kuin pie­net­kin koh­teet, on ollut vii­me vuo­si­na suu­ri Oulun talous­a­lu­eel­la.


Teks­ta­rit

Hyvin aurat­tiin Hami­nas­sa eten­kin ala­ka­tu­kin, mut­ta vuo­si­kym­me­niä ollut aita revit­tiin rumas­ti. Oli­si sen voi­nut pur­kaa sie­vem­min­kin, kun oli­si irroi­tet­tu. Eihän se kak­si­nen ollut ja kel­vat­koon turis­teil­le.


Kes­kus­te­lem­me: Met­sän­hoi­ta­jat vaa­ras­sa

Pui­den hyvin­voin­ti on suu­rel­ta osin met­sän tiais­ten ja tik­ko­jen varas­sa. Jos nämä lin­nut puut­tu­vat met­säs­tä, on se vaa­ras­sa jou­tua tuho­hyön­teis­ten hyök­käys­ten koh­teek­si. Jot­ta met­sä pysyi­si ter­vee­nä, oli­si tiais- ja tik­ka­kan­to­jen olta­va vah­vo­ja.