Kesä aikaa lait­taa jäte­ve­si­jär­jes­tel­mät kun­toon

Vesis­tö­jen lähel­lä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la kiin­teis­tö­jä omis­ta­vil­la on tule­va kesä aikaa lait­taa jäte­ve­si­jär­jes­tel­mät kun­toon. Jäte­ve­sien käsit­te­lyä kos­ke­va lain­sää­dän­tö uusit­tiin kak­si vuot­ta sit­ten. Lais­ta ja sen val­mis­te­lus­ta on puhut­tu niin kau­an, että lähes­kään kaik­ki eivät ole huo­man­neet, että vii­mei­set taka­ra­jat asioi­den kun­toon lait­ta­mi­seen ovat käsil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työ­ura rak­kaan soit­ti­men ääres­sä päät­tyy – Yli-Iin kant­to­ri Anja Hyy­ry­läi­nen jää eläk­keel­le Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­ta

Vir­si­kir­ja pii­ron­gin pääl­lä. Pie­nen tytön sor­met näp­päi­le­vät pöy­dän pin­taa sävel­tä etsies­sään. Seit­sen­vuo­tias Anja on tul­lut kou­lus­ta kotiin Poh­­jois-Kar­­ja­­lan Rääk­ky­läs­sä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Kal­man­ki­ven kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta

Ran­ta­poh­ja jul­kai­si 7.5.2019 laa­jan ja kiin­nos­ta­van jutun moto­ris­tin kuo­le­mas­ta tör­mäyk­ses­sä kal­man­ki­veen Hols­tin­mäel­lä vuon­na 1893. Asias­ta on saa­ta­vil­la taus­ta­tie­toa, joka antaa tapah­tu­mas­ta var­sin toi­sen­lai­sen kuvan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lit: Viik­ko 19

Lot­to: 2, 13, 18, 19, 24, 36, 38. Lisä­nu­me­ro: 11. Plus­nu­me­ro: 18. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 1 200 000 e, 6+1 oikein — kpl, 6 oikein 2 483,16 e, 5 oikein 65,08 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 4, 6, 21, 25, 26, 31. Viking­nu­me­ro: 2. Plus­nu­me­ro: 2. Voi­ton­ja­ko: 6 oikein -, 6+0 oikein 1 kpl 439 340,80 e, 5+1 oikein 3 kpl 10 684,59 e, 5 oikein 672,45 e, 4+1 oikein 47,36 e, 4 oikein 21,68 e, 3+1 oikein 7,73 e, 3 oikein 3,65 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 5, 7, 15, 19, 29. Täh­ti­nu­me­rot: 3, 8. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein 2 kpl 45 000 000 e, 5+1 oikein 11 kpl 994 790,90 e, 5 oikein 66 331,60 e, 4+2 oikein 2 671,00 e, 4+1 oikein 160,10,20 e, 4 oikein 76,80 e, 3+2 oikein 35,20 e, 2+2 oikein 13,80 e, 3+1 oikein 13,80 e, 3 oikein 11,90 e, 1+2 oikein 7,40 e, 2+1 oikein 6,70 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 4 7 0 9 5 5 7 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 9 8 7 6 5 5 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 4 0 7 8 1 4 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 21X X22 212 X22X Voi­ton­ja­ko: 13 oikein — kpl, 12 oikein 5 250,03 e, 11 oikein 162,74 e, 10 oikein 11,29 e.

Kevään rie­mua

Onni, Ilo­na ja Tuu­lia -kotien Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää vie­tet­tiin musii­kin, tans­sin, rap­sut­te­lun ja her­kut­te­lun sekä ystä­vyy­den mer­keis­sä. Osa kipai­si kes­ken juh­lan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 14.5.2019

Hei nimi­merk­ki Vaa­ku­na. ei se eriar­vois­ta­mi­nen Iis­sä ole ilman­suun­nan vika. Iin pitää sääs­tää joka puo­lel­la, kos­ka kun­nan päät­tä­jät sai­vat kas­san.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mie­li­pi­de: Bio­eta­no­lin jake­lu heik­koa poh­joi­ses­sa

Nyt kun kes­kus­tel­laan auto­jen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­ses­tä, olen pan­nut mer­kil­le että mitä poh­joi­sem­paan men­nään, on bio­eta­no­lin tank­kaus­mah­dol­li­suus aina vaan vähäi­sem­pää. Oulus­sa on 4 paik­kaa, seu­raa­va ylös­päin on Kemis­sä. Tus­kin moni edes har­kit­see muun­ta­van­sa auto­aan bio­eta­no­li­käyt­töi­sek­si, sil­lä eta­no­lia ei lähel­tä saa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus