Voi­si­ko läk­sy­jä vähentää?

Tulen pit­kän kou­lu­päi­vän jäl­keen kotiin ja haluai­sin vain levä­tä het­ken, mut­ta tie­dän läk­sy­jen odot­ta­van. Kii­reh­din kou­lus­sa teh­tä­vien kans­sa, mut­ta niis­tä jäi sil­ti puo­let kotiin. Yli­huo­men­na on koe­kin, enkä ole vie­lä keren­nyt aloit­taa luke­mis­ta. Epä­toi­vo alkaa val­la­ta minut. Miten ehdin saa­da kaik­ki teh­tä­vät hoidettua?

Mie­les­tä­ni lii­al­li­nen mää­rä läk­sy­jä ei edis­tä oppi­mis­ta vaan aiheut­taa vain stres­siä sekä ahdis­tus­ta nuo­ril­le. Tie­dän, että opit­tu­jen asioi­den ker­taa­mi­nen aut­taa oppi­maan asiat parem­min, mut­ta voi­si­ko läk­sy­jen mää­rää kui­ten­kin vähentää?

Kou­lus­sa sano­taan nuo­ril­le, miten hei­dän pitäi­si nuk­kua vähin­tään kah­dek­san tun­tia ja miten hei­dän pitäi­si liik­kua ja ulkoil­la tar­peek­si, mut­ta miten kenel­le­kään jää aikaa kaik­keen tähän kou­lu­teh­tä­vien lisäk­si. Moni muu­kin tär­keä asia, kuten ystä­vien näke­mi­nen, voi jää­dä pois elä­mäs­tä. Tämä voi vai­kut­taa nuor­ten mie­len­ter­vey­teen alentavasti.

Mie­les­tä­ni suu­rin osa kou­lu­teh­tä­vis­tä pitäi­si olla mah­dol­lis­ta teh­dä kou­lus­sa, kos­ka sitä var­ten kou­lu on. Pie­ni ker­taa­mi­nen koto­na tie­ten­kin oli­si hyväk­si, mut­ta jos kou­lus­sa tun­nil­la tekee teh­tä­viä reip­paas­ti, nii­tä ei pitäi­si antaa pal­joa kotiin. Anne­tut teh­tä­vät täy­tyy tie­ten­kin ope­tel­la hoi­ta­maan ajal­laan myös työ­elä­mää var­ten, mut­ta jos läk­sy­jä on pal­jon, ne aiheut­ta­vat nuo­ril­le stres­siä, esi­mer­kik­si sii­tä, ehtii­kö kaik­kea teke­mään. Ajan puut­tees­sa läk­syt saa­te­taan myös teh­dä hutais­ten, ja näin läk­syis­tä ei myös­kään opi kunnolla.

Ongel­ma­na on siis, että läk­sy­jä anne­taan nuo­ril­le välil­lä lii­kaa. Suu­ri mää­rä läk­sy­jä ei ole hyväk­si oppi­mi­sel­le tai mielenterveydelle. 

Mil­ka Kos­ki-Vähä­lä, Hau­ki­pu­taan kou­lu 8E

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä