Oppi­laat tar­vit­se­vat parem­mat kouluruokailut

Olen kou­lus­sa, ja minul­la on taas näl­kä, kos­ka en käy­nyt syö­mäs­sä ruo­ka väli­tun­nil­la. Ei teh­nyt mie­li syö­dä kou­lu­ruo­kaa, kos­ka se ei ole aina kovin hyvälaatuista.

Kou­lu­ruo­an laa­tu on usein hie­man huo­noa, esi­mer­kik­si salaa­teis­sa voi olla mädän­ty­nei­tä salaa­tin­leh­tiä, vihan­nek­sia tai hedel­miä. Välil­lä salaa­teis­sa ja peru­nois­sa on myös ötö­köi­tä ja mato­ja, ja jot­kin ruu­at ovat olleet raa­ko­ja ja jot­kut taas niin yli­kyp­siä, että on vai­ke­aa syö­dä. Jos­kus ruois­sa on myös ihan lii­kaa suo­laa ja jos­kus taas ei ole ollenkaan.

Kou­lu­ruo­as­sa on myös usein rajoi­tuk­set, ja sil­loin saat­taa jää­dä näl­kä, kun ei saa tar­peek­si syö­tyä. Esi­mer­kik­si, jos on liha­pul­lia, niin saa ottaa vain tie­tyn ver­ran, ja sil­lä ei läh­de näl­kä. Jot­kut oppi­laat eivät saa­ta ehtiä edes syö­mään ruo­kaan­sa lop­puun, kos­ka ruo­ka­vä­li­tun­nit on lii­an lyhyi­tä sii­hen, ja ate­ria saat­taa jää­dä kesken.

Ongel­ma­na on se, että monet oppi­laat eivät käy syö­mäs­sä tai syö­vät lii­an vähän, joten heil­lä ei ole ener­gi­aa ja jak­sa­mis­ta opis­kel­la. Näl­käi­se­nä ei enää jak­sa kes­kit­tyä ope­tuk­seen, ja oppi­lais­ta tulee usein sii­tä syys­tä levot­to­mia ja usei­ta alkaa väsyt­tä­mään, mikä vai­keut­taa oppi­mis­ta huomattavasti.

Rat­kai­su­na voi­si olla, että kou­lui­hin tuli­si parem­man­laa­tuis­ta ruo­kaa tai kou­luis­sa tar­jot­tai­siin väli­pa­laa, esi­mer­kik­si väli­pa­la­kek­se­jä, lei­pää tai hedelmiä.

Tuu­li Lei­no­nen, Hau­ki­pu­taan koulu 

Kir­joi­tus jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen yhteistyötä

Kou­lu­ruo­kaan ei panos­te­ta tarpeeksi

Kou­lu­ruo­ka on pahaa, mau­ton­ta ja useas­ti myös kyl­mää. Olen näh­nyt ‚miten jot­kut nuo­ris­ta otta­vat kou­lu­ruo­kai­lus­sa vain lei­pää tai jät­tä­vät lou­naan jopa koko­naan välistä.

Kou­lu­ruu­as­ta on teh­ty usei­ta uuti­sia, miten se on ollut syö­mä­kel­vo­ton­ta tai siel­tä on löy­ty­nyt jotain sin­ne kuu­lu­ma­ton­ta. Olen itse­kin huo­man­nut muu­ta­man ker­ran esi­mer­kik­si jon­kun toi­sen hiuk­sia ruu­as­sa­ni, mut­ta se ei ole edes niin kau­hea jut­tu ver­rat­tu­na sii­hen, mitä kaik­kea on uuti­soi­tu. Esi­mer­kin mukai­nen uuti­nen oli 5.10.2022, kun Sara Sai­ra­nen kir­joit­ti Ilta-Sano­mien sivuil­le uuti­sen, miten erään kou­lu­lai­sen nak­ki­keit­to­lau­ta­sel­ta oli löy­ty­nyt raa­ko­ja kanan pala­sia. Haluai­sit­ko sinä löy­tää ruu­as­ta­si raa­kaa kanaa?

Nuo­rem­pa­na käs­ket­tiin aina ottaa lau­tas­mal­lin mukai­nen annos ja piti vie­lä syö­dä lau­ta­nen aina tyh­jäk­si. Ylä­kou­lu­lai­se­na­han ei tar­vit­si­si aina men­nä ruo­kai­luun, mut­ta käyn siel­lä sil­ti, vaik­ka ruo­ka oli­si mie­les­tä­ni pahaa. Syy tähän on se, että en halua olla nälis­sä­ni koko päivää. 

Minus­ta kou­lu­ruo­kaan pitäi­si panos­taa enem­män. Voi­si esi­mer­kik­si teh­dä ihan nor­maa­lia koti­ruo­kaa ilman mitään eri­koi­sia lisäyk­siä, jot­ta nuo­ret söi­si­vät kun­nol­la ja jak­sai­si­vat kou­lu­päi­vän lop­puun saak­ka. Asian voi­si myös rat­kais­ta anta­mal­la oppi­lai­den käy­dä kau­pas­sa kou­lu­päi­vän aika­na, jot­ta he sai­si­vat edes jotain ravintoa. 

Janet­te Soro­nen, Hau­ki­pu­taan kou­lu 8E