Teks­ta­rit

Huh, huh, oli­pa riti­soin­nis­ta kir­joi­tus. Olen aika iäkäs ihmi­nen, en ole eläis­sä­ni yhtään kir­jaa luke­nut, vaan kovaa työ­tä teh­nyt hyväl­lä työ­nan­ta­jal­la. Riti­soi­ja ois jos­kus voi­nut, mut­ta vis­siin sitä ei ymmär­tä­nyt, mitä se tar­koit­taa. Nyt vois vaik­ka ymmär­tää, kun tun­tuu ole­van oikein pesia­lis­te­ja sii­hen, miten ja mis­tä riti­soi­daan. Ois var­maan minun­kin pitä­nyt sit­ten­kin lukea kir­ja lop­puun eikä pais­kia ras­kai­ta töi­tä.
V.K.

Kii­tok­set Kui­va­nie­men Yrit­tä­jil­le kau­niis­ta jou­lu­kuuses­ta valoi­neen.
Kui­va­lai­nen

Pitää­kö olla huo­lis­saan? Pal­vaa­mo valit­see asiak­kaan­sa.
Mak­sa­va asia­kas

On todel­la hie­noa, että Olha­va nousee maa­il­man­kar­tal­le hur­jaa nousua. Pis­ti vaan sil­mään tuos­sa lukies­sa että tal­koo­lais­ten lis­tas­ta, olle­nee­ko jää­nyt kir­jois­ta ja kan­sis­ta muu­ta­mia pei­jai­sia jär­jes­tä­mäs­sä ollei­ta keit­tiö­tal­koo­lai­sia huo­mioi­mat­ta. Tus­kin iäk­käin­kään kok­ki on ilman apu­kä­siä pär­jän­nyt. Vir­kis­tä­kää­pä muis­tia ja luke­kaa his­to­riik­kia tar­kem­min.
Mones­ti sopat syö­nyt äijä

Hie­noa. Olha­van met­säs­tys­seu­ra muis­ti voi­ma­nai­sia juh­las­saan rin­ta­neu­lal­la. Mones­ti unoh­de­taan, kuin­ka arvo­kas­ta nais­ten osuus sop­pa­kau­han var­res­sa ja kai­kes­sa tal­koo­toi­min­nas­sa on.
P-iiläi­nen

Kii­tos lau­an­tai­na 2.11. Rän­tä­roc­kin jär­jes­tä­jil­le Kel­lon NS:llä. Oli mah­ta­vaa roc­kia ja hyvät esiin­ty­jät. Lisää saman­kal­tais­ta.
Arja Sii­ka-aho
Kel­lo