Teks­ta­rit

Huo­ma­sit­te­ko luki­jat, että Olha­van tuu­li­myl­ly­kau­pas­sa tapah­tui myös C02 -pääs­tö­jen kaup­pa. Sak­sa­lai­set sai­vat 60 000 ton­nia pääs­tö­oi­keuk­sia. Tuu­liwat­ti on myös saa­nut vii­me vuon­na noin kol­man­nek­sen Suo­men val­tion jaka­mas­ta tues­ta tuu­li­voi­main­ves­toin­neil­leen.
Kari  Joen­suu

Jos Iin päät­tä­jät ottai­si­vat lusi­kan käteen­sä ja lait­tai­si­vat kun­toon Meri­hel­men poh­joi­sen liit­ty­män lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ja opas­teen, niin mitään vuo­kra­lais­ten irti­sa­no­mi­sia ei tar­vit­tai­si.
Pap­pa­rai­nen

Tuu­li­myl­lyt sur­maa­vat enem­män lin­tu­ja kuin las­ken­nat osoit­ta­vat,  kos­ka pedot kor­jaa­vat raa­dot ennen kuin las­ki­jat ovat pai­kal­la. Puis­tot ovat­kin var­si­nai­sia ket­tu­jen mar­ket­te­ja. Surul­lis­ta, että lin­tu­ja meneh­tyy myl­lyi­hin kun niil­lä menee muu­ten­kin huo­nos­ti.
MT

Jo on aikoi­hin elet­ty, kun maal­la, aida­tul­ta pihal­ta ros­vo­taan jopa koi­rien leik­ka­ka­lut.
Ihme­tel­lä täy­tyy

Miten keh­taa joku­nen arvos­tel­la “van­haa” polii­tik­koa Yli-Olha­vas­ta. Minus­ta kyl­lä tun­tuu, että Iin kuin Yli-Olha­van­kaan polii­ti­kot eivät ymmär­rä enem­pää poli­tii­kas­ta kuin muis­ta­kaan yhteis­kun­nal­li­sis­ta asiois­ta. Heil­lä on suu­rem­pi huo­li sääs­kis­tä ja hämä­hä­keis­tä kuin koti­kun­nan asiois­ta. Eipä kukaan heis­tä käy jelp­pi­mäs­sä huo­no­jal­kais­ta mum­moa tai vaa­ria mar­ja­met­tään tai muil­le luon­no­nan­ti­mil­le. Tuu­li­myl­ly­jen myö­tä hekin pää­se­vät likem­mäs mah­dol­li­suuk­sia. Säh­kö­las­ku kai on käyt­tä­jän­sä mukai­nen. Nap­pu­las­ta kiin­ni, niin las­ku pie­ne­nee. Käsit­tääk­se­ni sii­hen eivät myl­lyt vai­ku­ta.
Maa­tus­ka

Pako­nen epäi­li Iisa­no­mis­sa tuu­li­puis­ton vai­kut­ta­van sää­ti­laan. Luin netis­tä saman MIT:n teke­män tut­ki­muk­sen. Mut­ta enem­män olen huo­lis­sa­ni mai­se­mas­ta ja äänis­tä kuin läm­pö­ti­lan nousus­ta.
Kyl­lä pak­kas­ta pii­saa

Mik­si kau­pan kas­sal­la saa työs­ken­nel­lä fluns­sai­nen, yski­vä ja ääni pai­nuk­sis­sa ole­va hen­ki­lö? Sai­ras­tuin fluns­saan muu­ta­man päi­vän kulut­tua.
Epä­miel­lyt­tä­vää

Onko Jak­ku­ky­län poh­jois­puo­lel­la ole­va puru­ra­ta mön­ki­jä­ajoa var­ten.
Ras­kai­ta puo­luk­ka­äm­pä­rei­tä?

Iin kunn­an­toi­mis­ton väel­le löy­tyy hyvä tila Meri­hel­mes­tä. Joki­mai­se­ma muut­tuu meri­mai­se­mak­si. Kui­va­nie­mi­ta­los­sa­kin on tilaa. Help­po ja edul­li­nen rat­kai­su kun­nal­le!
Jär­ke­vä sääs­tä­jä

Mikä mei­tä autoi­li­joi­ta vai­vaa. Nelos­tie on yhä remon­tis­sa. Aina vaan jon­kun pitää pääs­tä mui­ta lujem­paa ja vaa­ral­li­ses­ti ohi.
Rajoi­tuk­set kun­ni­aan