Tam­men­leh­vä yllä­pi­tää vete­raa­niyh­dis­tys­ten perinnettä

Kuivaniemen Sotaveteraanit ry:n tuottamassa Sodistamme rauhaan -kirjassa on runsaasti kuvia muun muassa alueen lotista. Kuivaniemen veteraaniyhdistykseen kuuluu tällä hetkellä neljä lottaa.Kuivaniemen Sotaveteraanit ry:n tuottamassa Sodistamme rauhaan -kirjassa on runsaasti kuvia muun muassa alueen lotista. Kuivaniemen veteraaniyhdistykseen kuuluu tällä hetkellä neljä lottaa.

Sotiem­me vete­raa­nien jouk­ko har­ve­nee koko ajan enem­män, ja tähän saak­ka toi­min­nas­sa ollei­den vete­raa­niyh­dis­tys­ten toi­min­ta alkaa tul­la tien­sä pää­hän. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti toi­mi­vat Sotain­va­li­dien Vel­jes­liit­to, Suo­men Sota­ve­te­raa­ni­liit­to ja Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­liit­to ovat suun­ni­tel­leet toi­min­tan­sa alas aja­mis­ta vuo­teen 2025 mennessä.

Jot­ta vete­raa­nien perin­tö ei katoai­si, perus­tet­tiin jo lähes pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten val­ta­kun­nal­li­nen Tamm­men­leh­vän Perin­ne­liit­to, jon­ka tar­koi­tus on jat­kaa vete­raa­niyh­dis­tys­ten työ­tä. Täl­lä het­kel­lä perin­ne­työ­tä ja perin­ne­ai­kaan val­mis­tau­tu­mis­ta pyri­tään ohjaa­maan maa­kun­ta­koh­tai­sil­le perin­neyh­dis­tyk­sil­le, ja Poh­jois-Poh­jan­maa sai oman Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan perin­neyh­dis­tyk­sen­sä mar­ras­kuus­sa 2021.

Kui­va­nie­men sota­ve­te­raa­nit Ry:n puheen­joh­ta­ja­na jo pit­kään toi­mi­nut Pek­ka Elli­lä tote­aa, että perin­ne­työn val­mis­te­lu on useil­le vete­raa­niyh­dis­tyk­sil­le ajan­koh­tais­ta. Moni sota­ve­te­raa­nien pai­kal­li­syh­dis­tys on jo lak­kaut­ta­nut toi­min­tan­sa jäsen­mää­rän supis­tu­mi­sen myö­tä. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la esi­mer­kik­si Iin, Kii­min­gin ja Yli-Iin vete­raa­niyh­dis­tys­ten toi­min­ta on jo lakannut.

Elli­län mukaan Kui­va­nie­men Sota­ve­te­raa­nien jäse­nis­töön kuu­luu täl­lä het­kel­lä nel­jä lot­taa ja kol­me sota­ve­te­raa­nin les­keä. Yksi­kään rin­ta­ma­ve­te­raa­ni ei ole enää elos­sa. Kan­na­tus­jä­se­niä yhdis­tyk­ses­sä on 26.

– Kui­va­nie­men Sota­ve­te­raa­nit Ry on teh­nyt pää­tök­sen jat­kaa toi­min­taa niin kau­an, kuin yksi­kin yhdis­tyk­seen kuu­lu­va vete­raa­ni, lot­ta tai les­ki on elos­sa. Lak­kaut­ta­mi­nen ei siis ole täs­sä vai­hees­sa meil­le ajan­koh­tais­ta, Elli­lä toteaa.

Pakol­li­nen pis­te Kui­va­nie­men sota­ve­te­raa­neil­le tulee sii­nä vai­hees­sa, kun kat­to­jär­jes­tö Poh­jois-Poh­jan­maan sota­ve­te­raa­ni­pii­ri lak­kaut­taa toi­min­tan­sa. Täs­sä vai­hees­sa Elli­län mukaan sota­ve­te­raa­niyh­dis­tys­ten mah­dol­li­set ole­mas­sa ole­vat varat siir­ty­vät Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan perin­neyh­dis­tyk­sen hal­tuun. Lisäk­si perin­neyh­dis­tys ottaa vas­tuul­leen jäl­jel­lä ole­vien vete­raa­nien sekä hei­dän puo­li­soi­den­sa ja les­kien­sä tuki­toi­min­nan ja edunvalvonnan.

– Mitään yhtäk­kis­tä ja enna­koi­ma­ton­ta ei siis pää­se tapah­tu­maan, vaan perin­ne­työ­hön saa­te­taan siir­tyä rau­hal­li­sin mie­lin, Elli­lä korostaa.

Elli­lä toi­voo, että jokai­nen Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta ja seu­ra­kun­ta ottai­si jo täs­sä vai­hees­sa perin­ne­työ­hön siir­ty­mi­sen omak­si asiakseen.

– Tam­men­leh­vän Poh­jois-Poh­jan­maan perin­neyh­dis­tyk­sen perus­ta­mi­sen jäl­keen kun­nil­ta on pyy­det­ty jo pariin­kin ottee­seen kan­nan­ot­toa ja rea­goin­tia perin­ne­työn jär­jes­tä­mi­seen kun­ta­koh­tai­ses­ti, mut­ta kaik­ki kun­nat eivät vie­lä­kään ole pyyn­töön reagoineet.

Elli­län mukaan kun­nat ja seu­ra­kun­nat oli­si tär­keä saa­da mukaan perin­ne­työ­hön, jot­ta vete­raa­nien asioi­den hoi­ta­mi­seen saa­tai­siin myös pai­kal­lis­ta otetta.

– Yksit­täi­set hen­ki­löt voi­vat olla vain yksi­tyis­jä­se­niä. Kun­nat ja seu­ra­kun­nat voi­vat vaik­ka­pa yhteis­työs­sä perus­taa toi­mi­kun­tia, joil­la oli­si erik­seen mää­ri­tel­ty­nä hen­ki­löt, jot­ka vas­taa­vat vete­raa­nien asiois­ta ja perin­ne­työs­tä omal­la alu­eel­laan. Se on tär­keä tehtävä.

Vuo­den 2022 lopus­sa sotiem­me vete­raa­nien mää­rän on arvioi­tu ole­van noin 3000, ja hei­dän kes­ki-ikän­sä noin 98 vuotta.