Kylä on suu­ri sosi­aa­li­nen kek­sin­tö

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kylien juhlaa vietettiin Kuivaniemellä. Isäntäkylä Myllykankaan väkeä etualalla.

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va loh­kai­si maa­kun­nal­li­sen kylien juh­la avaus­sa­nois­sa niin pis­tä­mät­tö­män vii­sau­den, että se jäi kaik­kien mie­leen.

– Jos kylä kek­sit­täi­siin nyt, se oli­si suu­ri sosi­aa­li­nen inno­vaa­tio.

Kylä on par­haim­mil­laan tur­val­li­nen, välit­tä­vä ja huo­leh­ti­va yhtei­sö kas­vaa, asua ja viet­tää van­huut­ta. Ne ovat asioi­ta, jot­ka kas­va­vat arvoa eten­kin nyky­ai­ka­na.

Aika­naan maa­seu­dun toi­vo­na näh­ty etä­työ on jää­nyt kehit­ty­mät­tä, mut­ta sen arvo kas­vaa, ennus­ti Ala­tos­sa­va.

Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaan kyläl­lä vie­te­tys­sä juh­las­sa saa­tel­tiin kol­man­nel­le vuo­si­kym­me­nel­le myös 20-vuo­tis­juh­laan­sa viet­tä­nyt Poh­jois-Poh­jan­maan kylät ry.

Suo­men kylä­myön­tei­sim­mäk­si kun­nak­si vali­tun Iin kun­nan­joh­ta­ja muis­tut­ti kylä­juh­lan osa­not­ta­jia myös sii­tä, että elin­voi­mai­sis­ta kylis­tä muo­dos­tu­vat elin­voi­mai­set kun­nat. Näis­sä aja­tuk­sis­sa Iis­sä on muun muas­sa raken­net­tu valo­kui­tu­yh­teys kylil­le ja tue­taan kylä­toi­min­taa. Iis­sä on 11 kyläyh­dis­tys­tä sekä kylien ja kun­nan yhtei­nen neu­vot­te­lu­kun­ta, jota vetää kylä­toi­min­nan akti­vis­ti Ani­ta Sie­vä­nen.

Työ ja sen teki­jät puhut­ta­vat

Juh­la­pu­hu­ja, Suo­men Kylä­toi­min­ta ry:n puheen­joh­ta­ja Pet­ri Rin­ne kan­toi huol­ta työl­li­syy­des­tä. Sas­ta­ma­la­lai­nen Rin­ne on omal­la alu­eel­laan inves­toin­ti­ra­haa myön­tä­vän Lea­der-ryh­män joh­ta­ja­na. Vas­taa­via ryh­miä Suo­mes­sa on yhteen­sä 54 kap­pa­let­ta. Perä­me­ren alu­een oma Lea­der-ryh­mä on Oulun seu­dun Lea­der.

Rin­ne saat­toi ava­ta tyy­ty­väi­se­nä tuo­reen sel­vi­tyk­sen tulok­sia. Se on nimit­täin osoit­ta­nut, että Lea­der-käyn­nis­tys­ty­kea saa­neet yri­tyk­set ovat pär­jän­neet parem­min kuin kes­kiar­vo­y­ri­tyk­set. Pär­jää­mis­tä on mitat­tu sel­vit­tä­mäl­lä vii­si vuot­ta toi­mi­nei­den yri­tys­ten tilan­net­ta. Lea­der-rahoi­tus­ta saa­neis­ta yri­tyk­sis­tä hen­gis­sä oli suu­rem­pi osa kuin kes­ki­mää­rin.

– Yksi Lea­der-rahoi­tuk­sel­la syn­ty­nyt työ­paik­ka maa­seu­dun pie­ny­ri­tyk­seen mak­soi vain noin 5 800 euroa jul­ki­sia varo­ja. Lea­der-ryh­mien tuel­la syn­tyy maa­seu­dul­le sato­ja uusia yri­tyk­siä ja työ­paik­ko­ja vuo­sit­tain, ava­si Rin­ne tilas­to­ja.

Hyvien uutis­ten vas­ta­pai­nok­si hän kan­toi huol­ta syn­ty­vyy­des­tä ja maa­seu­tua tyh­jen­tä­väs­tä muut­to­liik­kees­tä.

– Kyl­lä työ teki­jän­sä löy­tää, sano­taan. Mut­ta löy­tää­kö enää jat­kos­sa? Rin­ne huo­leh­ti ja tote­si, että hie­man yllät­täen Suo­men 170 000 työt­tö­mäs­tä suu­rin osa on ete­län kas­vu­kes­kuk­sis­sa, perä­ti 40 pro­sent­tia Uudel­la­maal­la.

Maa­seu­dun vah­vuuk­sia kil­pai­lus­sa työ­voi­mas­ta ovat elä­män­laa­tu ja edul­li­set asu­mis­kus­tan­nuk­set. Mut­ta Rin­ne perään­kuu­lut­ti myös val­tion toi­mia.