Vet­ten­hal­ti­jat Koi­te­lin tun­nel­ma­tu­vas­sa

Vettenhaltijat-näyttely herättää ajatuksia paikallisten vesistöjemme tulevaisuudesta.Vettenhaltijat-näyttely herättää ajatuksia paikallisten vesistöjemme tulevaisuudesta.

Yli­kii­min­ki­läi­sen päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän ympä­ris­tön­suo­je­luai­hei­nen näyt­te­ly Vet­ten­hal­ti­jat on esil­lä Koi­te­lin tun­nel­ma­tu­vas­sa 22.5.–30.9. Näyt­te­lys­sä kul­ke­vat rin­nak­kain Vet­ten­hal­ti­jois­ta ja Maa­hi­sis­ta ote­tut valo­ku­vat ja las­ten val­mis­ta­mat maa­lauk­set. Läh­tö­koh­ta­na on luon­to­kas­va­tuk­seen pai­not­tu­neen päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän aikuis­ten ja las­ten yhtei­set poh­din­nat pai­kal­lis­ten vesis­tö­jem­me tule­vai­suu­des­ta.

Lap­set raken­si­vat kuviin perus­tu­van tari­nan, jos­sa surul­li­set Vet­ten­hal­ti­jat pyy­tä­vät Lii­an Kilt­tiä Maa­his­ta avuk­seen tur­vaa­maan Koti­läh­teen elä­män. He ystä­vys­ty­vät, ja läh­te­vät yhdes­sä kul­ke­maan Vii­ni­vaa­ran läh­teil­tä Nuo­rit­tan­jo­kea ja Kii­min­ki­jo­kea pit­kin koh­ti Ilkei­den Maa­his­ten kylää. Maa­his­ten kyläs­sä kas­vaa eri­koi­nen puu, jon­ka lat­vas­sa on kul­tai­sia käpy­jä. Vet­ten­hal­ti­jat voi­vat tai­koa kul­tai­sen kävyn sie­men­ten avul­la Koti­läh­teen suo­jak­si tai­ka­pö­lyä.

Tari­na on myös You­Tu­bes­sa työ­ni­mel­lä Vet­ten­hal­ti­jat. Videon musiik­ki­na on Embrazen ver­sio Mik­ko Ala­ta­lon Kii­min­ki­jo­ki-kap­pa­lees­ta.