Valo­kui­tu on tasa-arvoa­sia – Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää mah­dol­li­suuk­si­aan saa­da valo­kui­tu kaik­kien ulottuville

Iin kunta on toiminut aktiivisesti saadakseen valokuidun kaikille asukkailleen. (Arkisto: Esa Paldanius)Iin kunta on toiminut aktiivisesti saadakseen valokuidun kaikille asukkailleen. (Arkisto: Esa Paldanius)

Vaik­ka aika ei kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja vara­kan­san­edus­ta­ja Lau­ri Niku­lan (kesk.) mukaan juu­ri nyt ole­kaan kovin her­kul­li­nen uusien inves­toin­tien eteen­päin­vie­mi­sek­si koko kau­pun­kia kos­ke­vien yt-neu­vot­te­lu­jen ja talou­den sak­kaa­mi­sen vuok­si, hänen mie­les­tään on sil­ti tar­peen nos­taa juu­ri nyt uudel­leen esil­le aiem­min­kin Oulus­sa poh­dit­tu asia eli toi­mi­vien tie­to­verk­ko­yh­teyk­sien raken­ta­mi­nen kau­pun­gin alu­eel­le. Niku­la toi esiin Ran­ta­poh­jan Päät­tä­jäl­tä-kolum­nis­saan 9.4. koro­nan seu­rauk­se­na kärjistyneen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus