Valin­nai­sen kuu­lu­mi­sia ja tule­vai­suu­den toi­vei­ta Ylikylästä

Kalastamassa Kiiminkijoen varressa alkusyksystä.Kalastamassa Kiiminkijoen varressa alkusyksystä.

Yli­ky­län kou­lun syk­syn ympä­ris­tö­opin ja lii­kun­nan sovel­ta­val­la kurs­sil­la teim­me monen­lais­ta. Opet­ta­jam­me Lau­ri on tosi hyvä ope ja luon­to­kas­va­tus­pai­not­tei­nen luokanopettaja.

Meil­lä on ollut mink­ki­louk­ku nyt pari vuot­ta Kii­min­ki­joen ran­nas­sa. Saim­me hil­le­rin tois­sa vuon­na syk­syl­lä ja min­kin saim­me tänä syk­sy­nä. Tänä vuon­na heti ensim­mäi­se­nä kävim­me kalas­ta­mas­sa ja siel­tä saa­mam­me kalat veim­me minkkiloukkuihin.

Olem­me leik­ki­neet jouk­kueis­sa eri­lai­sia kisa­leik­ke­jä muun muas­sa kau­pun­ki­so­taa ja lipun­ryös­töä met­säs­sä lin­tu­jen kaa­veet lip­pui­na, kerä­sim­me eri sie­ni- ja mar­ja­la­jik­kei­ta. Olem­me myös tutus­tu­neet met­säs­tyk­seen sekä luon­non­suo­je­luun. Tun­nis­tet­tiin eri­lai­sia kas­ve­ja ja eläin­ten jäl­kiä. Nämä kisai­lut ovat jat­ku­neet koko syys­lu­ku­kau­den ajan.

Saim­me näh­dä, kuin­ka louk­ku­jen ansat toi­mi­vat ja nyl­jim­me tee­ren. Teim­me sen pyrs­tös­tä koris­teen, sekä luok­ka­ka­ve­rim­me teki tee­ren jalas­ta avai­men­pe­rän. Se oli tosi kiin­nos­ta­vaa ja hauskaa.

Kehi­tim­me geo­kät­köt, kou­lum­me lähiym­pä­ris­töön. Ennen jou­lua veim­me nää­tä­lou­kun met­sään ja tutus­tut­tiin myös nää­dän pyyn­tiin met­säs­tys­seu­ra Koi­te­lin Erän kanssa.

Koko­nai­suu­des­saan ymp­pi­lii­kan valin­nai­sen kurs­sis­ta jäi tosi hyvä fii­lis. Mei­dän mie­les­täm­me kaik­ki oli tosi kivaa. Voi­sim­me käy­dä tämän kurs­sin vaik­ka kuin­ka mones­ti uudestaan.

Kir­joit­ta­jat Joan­na, Nin­ni, Hei­ni, Mil­la ja Vii­vi ovat Yli­ky­län kou­lun kuu­den­nen luo­kan oppilaita

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.