Tikan­kont­ti tekee paluun – ava­taan uusis­sa tilois­sa loppuviikosta

Loppuviikosta avautuva Ravintola Tikankontti sijaitsee samassa rakennuksessa Come On Fit -kuntokeskuksen kanssa.Loppuviikosta avautuva Ravintola Tikankontti sijaitsee samassa rakennuksessa Come On Fit -kuntokeskuksen kanssa.

Kii­min­gin kes­kus­taan avau­tuu lop­pu­vii­kos­ta uusi ravin­to­la. Uusi ravin­to­la kan­taa kui­ten­kin kii­min­ki­läi­sil­le ennal­ta tut­tua nimeä, sil­lä ovi­tei­peis­sä lukee Ravin­to­la Tikan­kont­ti. Ravin­to­laa luot­saa kol­me osa­kas­ta: Pau­la Paroll, Juk­ka-Pek­ka Pih­la­ja sekä Mar­kus Pin­ta­mo-Kent­tä­lä.

– Pää­tim­me herät­tää nimen hen­kiin uudis­te­tun ravin­to­lan muo­dos­sa. Pau­la oli van­han Tikan­kon­tin vii­mei­nen ravin­to­loit­si­ja, ja nyt uut­ta ravin­to­laa ava­tes­sa mui­ta nimi­vaih­toeh­to­ja pai­kal­le ei oikeas­taan edes mie­tit­ty. Toki nimi aset­taa vähän pai­nei­ta — haluam­me saa­da uuden Tikan­kon­tin yhtä hyväk­si kuin mitä se sil­loin aika­naan oli, Juk­ka-Pek­ka Pih­la­ja kertoo.

Pih­la­jan mukaan Tikan­kont­ti tulee pal­ve­le­maan sekä ruo­ka­ra­vin­to­la­na että illan­viet­to­paik­ka­na. Ravin­to­las­sa on yli 200 asia­kas­paik­kaa, tans­si­ti­lat ja teras­si. Myö­hem­min tilo­ja täy­den­ne­tään sau­na- ja neuvotteluhuonetiloilla.

– Tilo­ja voi myös vuo­kra­ta yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen, Pih­la­ja vinkkaa.

Ravin­to­lan perus­ta­mi­nen otti tuul­ta alleen kesäl­lä, kun Pih­la­ja ja Paroll kävi­vät kat­so­mas­sa tyh­jil­lään ole­via niin sano­tun van­han S‑Marketin ja nykyi­sen Come on fit ‑kun­to­sa­lin raken­nuk­sen ylä­ker­ras­sa ole­via tilo­ja. Raken­nuk­sen muis­sa tilois­sa toi­mii kun­to­sa­lin lisäk­si pizze­ria ja parturi-kampaamo.

– Kii­min­gis­sä tai sen lähia­lueil­la ei oikein ole live- tai tans­si­musiik­ki­paik­ko­ja, joten pää­tim­me raken­taa sel­lai­sen alus­ta asti. Varaam­me ravin­to­lan tans­si­musii­kil­le ja tans­seil­le ker­ran kuus­sa, ja muu live­musiik­ki on lähin­nä roc­kia ja suo­mi­pop­pia. Aiom­me jär­jes­tää myös eri­lai­sia bän­di­ta­pah­tu­mia, ja saa meil­lä karao­kea­kin lau­laa ja tans­sia discossa.

Pih­la­jan mukaan pal­ve­lu­jen, ohjel­man ja ruo­an moni­puo­li­suus on uuden ravin­to­lan valt­ti­kort­ti pai­kal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa. Hän ker­too, että ravin­to­la pyr­kii ruo­an­lai­tos­sa hyö­dyn­tä­mään lisäk­si pal­jon lähiruokaa.

Tark­kaa ava­jais­päi­vää Pih­la­ja ei osan­nut vie­lä juhan­nuk­sen alla sanoa, sil­lä sii­vous- ja vii­meis­te­ly­työt oli­vat kes­ken. Hän arvioi ovien avau­tu­van kui­ten­kin loppuviikosta.