Tal­koil­la vil­la­suk­kia hoivakoteihin

Lahja Uusitalo, Elsi Siltakoski, Pirjo-Liisa Nyman, Hilkka Patja, Anni Marttila ja Sirkka-Liisa Mikkonen ihastelivat hoivakotien lahjoitussukkia porukalla lähimmäisentuvalla Kiimingissä. Naiset kertoivat, että kutominen on herättänyt monenlaisia ajatuksia omasta ikääntymisestä ja siitä, kauanko vielä jaksaa toisia auttaa ja koska puolestaan on itse avun tarpeessa. Auttaminen synntyttää joka tapauksessa hyvää mieltä. (Kuva: Teea Tunturi)Lahja Uusitalo, Elsi Siltakoski, Pirjo-Liisa Nyman, Hilkka Patja, Anni Marttila ja Sirkka-Liisa Mikkonen ihastelivat hoivakotien lahjoitussukkia porukalla lähimmäisentuvalla Kiimingissä. Naiset kertoivat, että kutominen on herättänyt monenlaisia ajatuksia omasta ikääntymisestä ja siitä, kauanko vielä jaksaa toisia auttaa ja koska puolestaan on itse avun tarpeessa. Auttaminen synntyttää joka tapauksessa hyvää mieltä. (Kuva: Teea Tunturi)

Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen nai­set ovat tämän syk­syn aika­na kokoon­tu­neet kah­des­ti kuu­kau­des­sa kuto­maan vil­la­suk­kia Kii­min­gin ja Jää­lin alu­een hoi­va­ko­tei­hin. Suk­ka­pro­jek­tin idean äiti Lah­ja Uusi­ta­lo ker­too, että hän vii­me vuon­na jou­lun alla huo­ma­si, että pus­ka­ra­dios­sa kysel­tiin vil­la­suk­kia hoi­va­ko­tien asuk­kail­le ja lait­toi aja­tuk­sen itämään.

– Tänä syk­sy­nä esi­tin ide­aa yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa ja asias­ta innos­tut­tiin, Uusi­ta­lo kertoo.

Nyt suk­kia on ker­ty­nyt lah­joi­tet­ta­vak­si jo noin sata paria. Kuto­jia on ollut kaik­ki­aan pari­kym­men­tä, jon­ka lisäk­si lan­ko­ja on saa­tu pal­jon lah­joi­tuk­se­na. Vil­la­suk­kia on kudot­tu yhtei­ses­sä kuto­ma-pori­na­pii­ris­sä kah­des­ti kuu­kau­des­sa, ja sen lisäk­si monet ovat kuto­neet suk­kia kotonaan.

– Kyse­lim­me etu­kä­teen hoi­va­ko­deis­ta, mikä heil­lä on suk­kien tar­ve ja sen mukaan viem­me lah­joi­tuk­set peril­le. Näi­tä menee Kii­min­gis­sä Jaa­ran­kar­ta­noon ja Mai­nio­ko­ti Suvan­toon sekä Jää­lis­sä Mai­nio­ko­ti Sii­riin ja Pih­la­ja­ran­taan, ker­too EL Kii­min­gin yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Sirk­ka-Lii­sa Mik­ko­nen.

Hänen mukaan­sa hoi­va­ko­dit ovat olleet iloi­sia tule­vas­ta suk­ka­lah­joi­tuk­ses­ta. Tar­vet­ta sukil­le on kovas­ti. Osa kuto­jis­ta on kuto­nut yhdet sukat, osa muu­ta­mat ja jot­kut ovat ura­koi­neet ihan toden­teol­la. Pir­jo-Lii­sa Nyman ker­too kuto­neen­sa lah­joi­tuk­seen tähän men­nes­sä jo perä­ti 21 sukat.

Mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la vil­la­su­kat paka­taan tal­koil­la ja hoi­va­ko­tei­hin ne vie Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen lau­lu­köö­ri, joka jäl­leen koro­na­tauon jäl­keen pää­see lau­lat­ta­maan ja lei­kit­tä­mään hoi­va­ko­tien asukkaita.

Suk­ka­tal­koi­den ja lau­lu­köö­rin lisäk­si EL Kii­min­gin väkeä ovat syk­syn aika­na lii­kut­ta­neet muun muas­sa tai­tei­lu­pii­ri, kuu­kausi­ti­lai­suu­det, karao­ke sekä liikuntakerho.

– Nyt ihmi­set uskal­ta­vat jäl­leen läh­teä liik­keel­le. Olem­me toi­veik­kai­ta, että saam­me toi­min­nan palau­tet­tua yhtä aktii­vi­sek­si kuin ennen koro­naa, Mik­ko­nen sanoo.

Ensi kesä­nä yhdis­tyk­sel­lä on luvas­sa iso pon­nis­tus, kun se jär­jes­tää Kii­min­gis­sä kuo­ro­päi­vät, jos­sa alu­een kuo­rot pää­se­vät esiintymään.