Pek­ka Simo­nen Kokoo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton joh­toon

Kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Simo­nen siir­tyi joh­ta­maan Kokoo­muk­sen puo­lue­val­tuus­toa lau­an­tai­na 16.5. pide­tys­sä kokouk­ses­sa. Edel­li­nen puheen­joh­ta­ja Aura Sal­la sai pyy­tä­män­sä eron puo­lue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­juu­des­ta siir­tyes­sään uusiin työ­teh­tä­viin Brys­se­lis­sä.

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä asu­va Simo­nen (49) on kou­lu­tuk­sel­taan insi­nöö­ri. Hänel­lä on moni­puo­li­nen ja laa­ja koke­mus eri­lai­sis­ta kun­nal­li­sis­ta ja maa­kun­nal­li­sis­ta luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä. Täl­lä het­kel­lä Simo­nen toi­mii muun muas­sa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä sekä Oulun hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäse­ne­nä.

Simo­nen on tyy­ty­väi­nen mah­dol­li­suu­des­ta toi­mia puo­lue­joh­dos­sa.

– Puo­lue­val­tuus­tol­la on iso roo­li toi­saal­ta Kokoo­muk­sen jär­jes­tö­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­tä ja toi­saal­ta poli­tii­kan lin­jo­jen val­mis­te­lus­sa. Ennen puo­lue­ko­kous­ta val­mis­tel­laan esi­mer­kik­si puo­lu­een poliit­ti­nen ohjel­ma tule­vil­le vuo­sil­le. Puo­lue­val­tuus­tos­sa jat­ke­taan myös kun­ta­vaa­li­val­mis­te­lu­ja, joi­den tavoit­tee­na on pitää Kokoo­muk­sen maan suu­rim­pa­na kun­ta­puo­lu­ee­na. Olen todel­la mie­lel­lä­ni omal­ta osal­ta­ni vie­mäs­sä näi­tä asioi­ta eteen­päin ja tuo­mas­sa koko ken­tän ään­tä mukaan pää­tök­sen­te­koon.

Simo­sen ohel­la Poh­jois-Poh­jan­maan Kokoo­muk­sen edus­ta­jia toi­mii puo­lue­ko­kouk­seen saak­ka puo­lue­joh­dos­sa myös muil­la mer­kit­tä­vil­lä pai­koil­la. Kan­san­edus­ta­ja Mari-Lee­na Tal­vi­tie on puo­lu­een vara­pu­heen­joh­ta­ja ja yrit­tä­jä Tomi Kais­mo puo­lue­hal­li­tuk­sen jäsen.

Kokoo­muk­sen puo­lue­val­tuus­to on puo­lu­een kor­kein päät­tä­vä elin puo­lue­ko­kous­ten välil­lä. Puo­lue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja vali­taan sään­tö­mää­räi­ses­ti puo­lue­ko­kouk­ses­sa. Kesä­kuul­ta siir­ty­nyt puo­lue­ko­kous jär­jes­te­tään Poris­sa 4.–6. syys­kuu­ta.