Oulun seu­ra­kun­tien vakaa talous­ti­lan­ne mah­dol­lis­taa investoinnit

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män talous­ti­lan­ne on vakaa. Kir­kol­lis­ve­ro­tu­lot kas­voi­vat vuon­na 2023 14 pro­sent­tia, kun kas­vu edel­li­se­nä vuon­na oli vain 1,4 prosenttia.

Yhty­mä­joh­ta­ja Aar­ne Kivi­nie­mi näkee syyk­si hyvin­voin­tia­luei­den perus­ta­mi­seen liit­ty­vät vero­pe­rus­te­muu­tok­set, jon­ka seu­rauk­set ovat yllät­tä­neet myös kir­kon talou­den asian­tun­ti­jat. Lisäk­si väes­tö­ke­hi­tys on nyt suo­si­nut seurakuntia.

Tule­vien vuo­sien inves­toin­nit vaa­ti­vat vah­van talou­del­li­sen poh­jan. Perus­kor­jat­ta­via koh­tei­ta on paljon.

– Intiön kap­pe­lin perus­kor­jauk­sen kus­tan­nusar­vio on 11 mil­joo­naa euroa ja täl­lä het­kel­lä on myös meneil­lään tuo­mio­kir­kon jul­ki­si­vu­jen perus­kor­jaus, joka val­mis­tuu syk­syl­lä 2025. Lähi­vuo­sien inves­toin­ti­suun­ni­tel­mas­sa on uusi Hiuk­ka­vaa­ran seu­ra­kun­ta­ta­lo, jon­ka suun­nit­te­lu alkaa syk­syl­lä ja raken­ta­mi­nen vuon­na 2025, Kivi­nie­mi sanoo.

Oulun­sa­lon seu­ra­kun­ta­ta­lon laa­jen­nus suun­ni­tel­laan 2024 ja raken­ta­mi­nen tapah­tuu vuo­si­na 2025 ja 2026. Kar­ja­sil­lan kir­kon toi­mis­to­sii­pi tar­vit­see perus­teel­li­sen kun­nos­tuk­sen, Kii­min­gis­sä on meneil­lään tilo­jen kun­to­tut­ki­muk­set ja Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­ti ote­taan käyt­töön elo­kuus­sa. Myös Pyhän Tuo­maan kir­kon tila­tar­ve­sel­vi­tys ete­nee syksyllä.

– Vaik­ka suu­riin inves­toin­tei­hin on varau­dut­tu hyvin, ei bud­jet­ti­ku­ri voi löys­tyä tule­vi­na­kaan vuo­si­na, Kivi­nie­mi toteaa.

Val­tion rahoi­tuk­sen jako­pe­rus­tei­den uudis­ta­mi­nen aiheut­taa val­mis­te­lus­sa ole­vien mal­lien perus­teel­la tule­va­na vuon­na yli 1,6 mil­joo­nan euron vähen­nyk­sen rahoi­tuk­seen Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män osalta.