Nomad sai ensie­si­tyk­sen­sä Koitelissa

Hanna Moisalan Nomad sai lauantaina ensiesityksensä Koitelissa. Nuorallatanssiesitys kiinnosti myös yleisöä.Hanna Moisalan Nomad sai lauantaina ensiesityksensä Koitelissa. Nuorallatanssiesitys kiinnosti myös yleisöä.

Lau­an­tai-ilta­päi­vä­nä Koi­te­lin Saha­saa­ren tapah­tu­ma­la­val­la tun­nel­ma oli jän­nit­ty­nyt ja odot­ta­va. Tum­mat ja sadet­ta povaa­vat pil­vet lipui­vat tai­vaal­la, mut­ta pisa­raa­kaan vet­tä ei tipah­da. Musii­kin alkaes­sa nuo­ral­la­tans­si­ja Han­na Moi­sa­la aste­lee laval­le, ja suu­ri ylei­sö­jouk­ko hil­jen­tyy naut­ti­maan esityksestä.

Moi­sa­la esit­ti Nomad-teok­sen­sa lau­an­tai­na Koi­te­lis­sa ensim­mäis­tä ker­taa ylei­söl­le. Eni­ten artis­tia oli jän­nit­tä­nyt sade, joka oli­si tur­val­li­suus­syis­tä estä­nyt esiin­ty­mi­sen kokonaan.

– Kaik­ki meni onnek­si juu­ri kuten oltiin suun­ni­tel­tu. Oli hul­lun jän­nit­tä­vää esiin­tyä pit­käs­tä aikaa ylei­söl­le, ja ylei­sön jou­kos­sa näkyi myös pal­jon tut­tu­ja kas­vo­ja. Iha­naa, että näin moni saa­pui pai­kal­le kat­so­maan esi­tys­tä, kiit­te­li Moi­sa­la esi­tyk­sen jälkeen.

Moi­sa­la on työs­tä­nyt Nomad-esi­tys­tä kah­den vuo­den ajan, ja esit­tää tänä kesä­nä esi­tyk­ses­tä nel­jä ennak­ko­näy­tös­tä, jois­ta Koi­te­lin esi­tys oli ensim­mäi­nen. Koi­te­lin esi­tys oli osa Oulun Puistopiknik-tapahtumia.

Nomad on saa­nut ins­pi­raa­tion­sa Saha­ran aavik­ko­mai­se­mis­ta, hie­kas­ta ja aurin­gos­ta. Hiek­ka esit­tää­kin teok­ses­sa oman roo­lin­sa ja on suu­re­na osa­na teok­sen visu­aa­lis­ta ilmet­tä ja symboliikkaa.

– Nomad ei kui­ten­kaan ker­ro Saha­ran aavi­kos­ta, vaan se on kul­ku­rin tai yksin kul­ki­jan tari­nan. Nomad ker­too kai­kis­ta meis­tä yksin tai yhdes­sä kul­ke­vis­ta, Moi­sa­la kertoo.

Esi­tys­tä ryt­mit­tää Ter­hi Pip­pu­rin sävel­tä­mä musiik­ki, joka on esi­tyk­ses­sä voi­mak­kaas­ti läs­nä ryt­mit­tä­mäs­sä tarinaa.

– Ide­aa­lis­ti Nomad esi­tet­täi­siin yhdes­sä nel­jän muusi­kon kans­sa, mut­ta tämän kesän ennak­ko­näy­tök­sis­sä musiik­ki tulee taustanauhalta.

Han­na Moi­sa­la pala­si Lon­toos­ta Suo­meen puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten. Moi­sa­la ker­too viih­ty­neen­sä koti­maas­saan todel­la hyvin ulko­mail­la vie­tet­ty­jen vuo­sien jäl­keen – eri­tyi­ses­ti kaik­kien nel­jän vuo­den­ajan sel­keät vai­heet ilah­dut­ta­vat tai­tei­li­jaa kovasti. 

– Suo­mes­sa esiin­ty­mis­rin­ta­mal­la mah­dol­li­suu­det eivät ole vie­lä niin avoin­na kuin ulko­mail­la, eikä Suo­mes­sa vält­tä­mät­tä voi kos­kaan teh­dä elan­to­aan täy­sin esiin­ty­mi­sen avul­la. Toki täl­lä het­kel­lä ulko­mail­la­kin on hil­jais­ta, eikä esiin­ty­mään voi oikein mat­kus­taa. Toi­von, että ensi vuo­den puo­lel­la esiin­ty­mis­ten kans­sa avau­tuu uusia mah­dol­li­suuk­sia maa­il­man­laa­jui­ses­ti­kin, Moi­sa­la pohtii.

Moi­sa­la asuu Oulus­sa, ja ker­too viih­ty­vän­sä kau­pun­gis­sa erit­täin hyvin. Täl­lä het­kel­lä Moi­sa­la toi­mii sir­kus­tuo­tan­toi­hin kes­kit­ty­vän Lumo Com­pa­nyn tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na, ja lisäk­si työs­ken­te­lee tuo­tan­toas­sis­tent­ti­na Kaik­ki Syn­nit ‑tv-sar­jan kuvauksissa.

– Sir­kus­tuo­tan­to­jen ja tv-sar­jan tuot­ta­mi­ses­sa ei ole kovin­kaan pal­joa eroa­vai­suuk­sia – molem­mat vaa­ti­vat jär­jes­te­lyä, logis­tiik­kaa ja aika­tau­lut­ta­mis­ta. Toki sir­kus­tuo­tan­to­ja teh­dään pie­nem­mäl­lä poru­kal­la, joten nyt on kivaa, kun sar­jan paris­sa on isom­pi koneis­to pyörimässä. 

Moi­sa­la ker­too, että kesän jäl­keen hänen esi­tyk­si­ään voi näh­dä vie­lä loka­kuus­sa Kult­tuu­ri­kes­kus Valveella.

– Loka­kuus­sa ensi-iltaan tulee Lumo Com­pa­nyn ja ja Flow Pro­duc­tion­sin yhteis­työs­sä syn­ty­nyt AER-esi­tys. AER on immer­sii­vi­sem­piä ele­ment­te­jä yllä­pi­tä­vä esi­tys, vink­kaa Moisala.

Syk­syn jäl­keen Moi­sa­la ker­too esiin­ty­mi­sen jää­vän pie­nel­le tauol­le. Tai­tei­li­ja suun­taa­kin kat­set­taan jo ensi kesään, jol­loin hän toi­voo pää­se­vän­sä vie­mään myös Noma­din maailmalle.

– Unel­ma oli­si, että pää­si­sin esit­tä­mään Noma­dia Sau­di-Ara­bian aavik­ko­mai­se­miin. Sin­ne ei toden­nä­köi­ses­ti tar­vit­si­si kul­jet­taa erik­seen hiek­kaa rekvi­sii­tak­si, Moi­sa­la nauraa.