Mie­li­pi­de: Kuusa­mon­tie on Oulun hanke

Koti­maan mat­kai­lun vil­kas­tu­mi­nen näkyy Kuusa­mon­tiel­lä val­ta­vi­na ruuh­ki­na. Maan­tien ruuh­kao­suus on noin 14 kilo­met­riä, ja kau­pun­ki lisää lii­ken­net­tä Korvenkylä–Vesalanmäki–Jääli –osuu­del­la koko ajan omal­la kaavoituksellaan.

Alu­eel­la on meneil­lään Oulun suu­rim­mat uusien katu­verk­ko­jen inves­toin­nit. Maan­tie­o­suus on Suo­men vil­kas­lii­ken­tei­sin ja sen lii­ken­teen väli­tys­ky­ky tuli­si olla kau­pun­ki­mooot­to­ri­tien tasoa. Kuusa­mon­tiel­le on val­mis­tu­nut kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma, ja hank­keen hyö­ty-kus­tan­nus­suh­teen on todet­tu ole­van 1,04.

Oulun val­tuus­to päät­tää, miten 200–300 mil­joo­naa euroa mak­sa­va ratik­ka­lii­ken­ne yli­opis­ton ja kes­kus­tan välil­lä on jär­ke­vä han­ke tai miten ilmai­set pol­ku­pyö­rät tuo­vat lisä­tu­loa kau­pun­gin kas­saan. Val­tuus­to ei miten­kään vai­ku­ta pako­lais­po­li­tiik­kaan tai Suo­men EU-mak­sui­hin. Oli­si­ko Kuusa­mon­tien hank­keen tuke­mi­nen jär­ke­vää, kos­ka val­tio rahoit­taa noin 50 mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa hanketta?

Rata­hank­keis­ta puhu­mi­nen on ollut muo­tia jo vuo­si­kym­me­net, ja uudet ete­län mil­jar­di­hank­keet on todet­tu vii­me vuon­na kan­nat­ta­mat­to­mik­si ja hyö­ty­suh­de on ollut vain 0,2–0,7. Helsinki–Tampere ja Helsinki–Turku mak­saa yhteen­sä noin 8 mil­jar­dia euroa. Kan­nat­ta­vuus on yleen­sä mat­ka-ajan nopeu­tu­mi­nen muu­ta­man kym­me­nen minuuttia.

Oulun mark­ki­noi­mi­nen hyväl­lä pyö­rä­tie­ver­kol­la tai “tule­val­la” kak­soi­rai­teel­la ei vai­ku­ta miten­kään kau­pun­gin vero­tu­lo­jen lisään­ty­mi­seen. Kuusa­mon­tien han­ke menee huh­ti­kuus­sa val­tion 12-vuo­tis­han­ke­suun­nit­te­luun ja sil­loin pitäi­si oulu­lais­ten päät­tä­jien olla hank­keen taka­na. Han­ke on Oulul­le tär­keä, kos­ka se edis­tää kau­pun­kia­lu­een lii­ken­ne­ver­kon tehok­kuut­ta ja siten se on sel­vä­piir­tei­nen ja tarkoituksenmukainen.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton tulee kehit­tää hank­kei­ta, joil­la saa­daan lisään­ty­vän yri­tys­toi­min­nan kaut­ta uut­ta työl­li­syyt­tä ja verotuloja.

Yrit­tä­jä