Päät­tä­jäl­tä: ”Me käym­me jou­lun viet­to­hon niin mai­sin miet­te­hin…”

Uusi kau­pun­gin­val­tuus­to aloit­ti työn­sä rei­lut puo­li vuot­ta sit­ten. Läm­pi­mät kii­tok­set vie­lä teil­le, joi­den ansios­ta minä­kin sain nime­tyn istu­ma­pai­kan val­tuus­to­sa­liin. Uuden val­tuus­ton yhteis­työ­ky­kyä pun­nit­tiin, kun talous­ar­vion muu­tos­esi­tyk­sis­tä äänes­tet­tiin vii­me vii­kol­la. Muu­ta­mia muu­tok­sia teh­tiin yksi­mie­li­ses­ti tai lähes yksi­mie­li­ses­ti. Pahim­mil­laan lop­pu­tu­lok­sen rat­kai­si puheen­joh­ta­jan ääni. Lyhyen poliit­ti­sen ura­ni aika­na olen huo­man­nut, että niu­kas­ti voi­te­tut – tai hävi­tyt – asiat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus