Lau­ri Val­ka­mal­le Kori­pal­lo­lii­ton elämäntyöpalkinto

Lauri Valkaman ura koripallokulttuurin vaalijana ja edistäjänä sai arvoisensa palkinnon. (Kuva: Juha Valkama)Lauri Valkaman ura koripallokulttuurin vaalijana ja edistäjänä sai arvoisensa palkinnon. (Kuva: Juha Valkama)

Kii­min­ki­läi­nen Lau­ri Val­ka­ma on toi­mi­nut pian 40 vuo­den ajan Poh­jois-Suo­men kori­pal­loi­lun yhte­nä mer­kit­tä­vim­mis­tä dyna­mois­ta. Val­ka­man mer­kit­tä­vä ura kori­pal­lo­kult­tuu­rin vaa­li­ja­na ja edis­tä­jä­nä huo­mioi­dan Suo­men kori­pal­lo­lii­ton elämäntyöpalkinnolla.

Val­ka­ma aloit­ti kori­pal­lon paris­sa 1980-luvun alus­sa Kii­min­gin Rien­nos­sa, koti­seu­ras­saan, johon Val­ka­man joh­dol­la perus­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran kori­pal­lo­jaos­to. Val­ka­ma val­men­si junio­rei­ta ja aikui­sia, kou­lut­ti uusia toi­mi­joi­ta, joh­ti koris­jaos­toa ja kas­vat­ti samal­la kah­des­ta pojis­taan aktii­vi­sia koripallotoimijoita.

Pian 40 vuot­ta Lau­ri Val­ka­ma yhdes­sä vai­mon­sa Anjan kans­sa on hoi­ta­nut Kii­min­gin Rien­non edus­tus­jouk­ku­een kaik­kea toi­min­taa har­joit­te­lus­ta vie­ras­pe­li­reis­sui­hin ja kotiot­te­lu­ta­pah­tu­miin. Vie­ras­jouk­ku­eet ovat Jää­lis­sä pelat­ta­vis­sa otte­luis­sa tot­tu­neet laa­duk­kai­siin tapah­tu­miin, jois­sa Lau­ri jär­jes­te­lee ja val­men­taa ja Anja hoi­taa kah­vi­laa. Vie­lä tänä­kin päi­vä­nä, alue­sar­jan peleis­sä, jokai­ses­sa otte­lus­sa on kuu­lu­tus ja kah­vi­tar­joi­lu. Lau­ri Val­ka­mal­la on suu­ri mer­ki­tys koko poh­jois­suo­ma­lai­sen koris­kult­tuu­rin soihdunkantajana.

Koko 40-vuo­ti­sen uran­sa ajan hän on huo­leh­ti­nut myös nuo­rem­mis­ta pelaa­jis­ta. Hän on vetä­nyt vuo­sia eri­lai­sia koris­ker­ho­ja ja sytyt­tä­nyt koris­ki­pi­nän sadois­sa kii­min­ki­läi­sis­sä lapsissa.