Jää­lin van­hat kylä­kau­pat jää­mäs­sä Kuusa­mon­tien kehi­tyk­sen jalkoihin

Kuusamontien leventämissuunnitelmat vaativat Jäälin kohdalla ainakin kahden kiinteistön, eli kuvassa näkyvien Jäälin vanhojen kyläkauppojen, lunastamista. Punainen rakennus on Seppälän vanha kyläkauppa, oikealla näkyvä puolestaan Talstan kauppa. (Kuva: Teea Tunturi)Kuusamontien leventämissuunnitelmat vaativat Jäälin kohdalla ainakin kahden kiinteistön, eli kuvassa näkyvien Jäälin vanhojen kyläkauppojen, lunastamista. Punainen rakennus on Seppälän vanha kyläkauppa, oikealla näkyvä puolestaan Talstan kauppa. (Kuva: Teea Tunturi)

Kuusa­mon­tien (vt 20) neli­kais­tais­ta­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­lä on näh­tä­vil­lä mie­li­pi­tei­den kuu­le­mis­ta var­ten kuu­kau­den ajan. Suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu kak­si­vai­hei­se­na siten, että ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa on sel­vi­tet­ty 2+2‑kaistaisen maan­tien tilan­tar­ve ja toteut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det nykyi­sel­le pai­kal­leen. Sen jäl­keen on laa­dit­tu kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma, jos­sa on esi­tet­ty suun­ni­tel­ma­rat­kai­sut vai­ku­tuk­si­neen. Asuk­kaat ovat saa­neet jo aiem­min pro­ses­sin aika­na osal­lis­tua ylei­sö­ti­lai­suuk­siin ja ker­toa mielipiteensä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus