Kadon­nut löy­tyi etsin­nöis­sä Kiimingissä

Iäkäs nai­nen kato­si Koi­te­lin­kos­ken alu­eel­la vii­me per­jan­tai­na illal­la. Vapaa­eh­toi­sen Pelas­tus­pal­ve­lun jal­kai­sin liik­ku­nut etsin­tä­par­tio löy­si hänet lau­an­tai­na noin kel­lo 22 aikaan olo­suh­tei­siin näh­den hyväs­sä kun­nos­sa parin kilo­met­rin pääs­sä katoamispaikasta.

Polii­si halu­aa kiit­tää etsin­töi­hin osal­lis­tu­nei­ta yhteis­työ­vi­ran­omai­sia, Vapaa­eh­tois­ta Pelas­tus­pal­ve­lua ja mui­ta etsin­töi­hin ilmoit­tau­tu­nei­ta vapaa­eh­toi­sia henkilöitä.