Iha­na jou­lu­puo­ti Wan­ha Rii­hi Tirinkylässä

Joulupuodissa on myynnissä myös käsityönä tehtyjä kuusenkoristeita. (Kuva: Sanna Haipus)Joulupuodissa on myynnissä myös käsityönä tehtyjä kuusenkoristeita. (Kuva: Sanna Haipus)

Van­ha, 1900-luvun alus­sa raken­net­tu vil­ja­rii­hi on saa­nut Tirin­ky­läs­sä uuden elä­män tun­nel­mal­li­se­na jou­lu­puo­ti­na. Jou­lu­puo­ti Wan­has­sa Rii­hes­sä myy­dään San­na Hai­puk­sen val­mis­ta­mia käsi­töi­tä. Myyn­nis­sä on muun muas­sa jou­lu­krans­se­ja, jou­lu­kuusen­ko­ris­tei­ta, kos­me­tiik­ka­pus­su­koi­ta, kor­kis­ta val­mis­tet­tu­ja mies­ten ruset­te­ja ja jou­lui­sia koru­ja. Vil­la­su­kat ovat San­nan äidin ja tädin val­mis­ta­mia. Lisäk­si puo­dil­ta myy­dään jou­lu­kuusia, jot­ka ovat San­nan isän toi­mit­ta­mia. Näin jat­kuu suvun 1950-luvul­ta kotoi­sin ole­va kuusenmyyntiperinne.

– Vali­koi­ma vaih­te­lee, sil­lä teen krans­se­ja lukuu­not­ta­mat­ta tuot­tei­ta aina pie­nen erän ker­ral­laan myyntiin.

San­na Hai­pus on par­hail­laan äitiys­lo­mal­la hoi­ta­mas­sa per­heen 6 kuu­kau­den ikäis­tä vau­vaa. Per­hee­seen kuu­luu myös San­nan mies ja hei­dän 7‑vuotias poi­kan­sa. San­na haa­vei­lee, että sai­si jos­sain vai­hees­sa käden­tai­dois­ta ja käsil­lä teke­mi­ses­tä elan­non itselleen.

–Hää­räi­ly jou­lu­puo­din paris­sa on ter­ve­tul­lut­ta vaih­te­lua vau­va-arkeen. Aja­tuk­sis­sa­ni on kehit­tää jou­lu­puo­tia moni­puo­li­sem­mak­si ja tun­ne­tum­mak­si tule­vi­na vuo­si­na, joko yksin, tai yhdes­sä Kii­min­gis­sä asu­vien idea­rik­kait­ten suku­lais­te­ni kanssa.

Elä­män­työn­sä maan­vil­je­li­jä­nä teh­neel­lä San­nan isäl­lä, Tais­to Hai­puk­sel­la on pal­jon muis­to­ja rii­heen liit­tyen. Hän muis­te­lee, että rii­hi on raken­net­tu 1900-luvun alku­puo­lel­la. Se on saa­tet­tu aikoi­naan siir­tää jos­ta­kin muu­al­ta Syr­jä­län tilal­le Tirin­ky­lään. Rii­hes­sä on kui­va­tet­tu vil­jaa ja pui­tu vil­jaa, ja rii­hen sisäl­lä on ollut uuni sitä var­ten. Sii­nä on alun­pe­rin ollut päre­kat­to, sit­ten huo­pa­kat­to ja nyt pel­ti­kat­to. Rii­hes­sä on ollut myös väli­kat­to, joka on pois­tet­tu tänä kesä­nä. Väli­ka­ton pääl­lä oli aiem­min olkia ja kui­vat­tua suo­sam­mal­ta, joi­den tar­koi­tus oli estää läm­pöä kar­kaa­mas­ta vil­jaa kuivatessa.

Rukiin kui­vat­ta­mi­nen on ollut kovaa ja likais­ta hom­maa. Tais­to muis­te­lee näh­neen­sä aikoi­naan kylän mie­hiä yltä­pääl­tä mus­ta­na vaat­tei­ta ja kas­vo­ja myö­ten, kun työn tuok­sin­nas­sa savu on mus­tan­nut sekä raken­nuk­sen sisä­osat että vil­jan kui­vaa­jat. Lai­tet­ta, joka erot­te­lee jyviä, on per­hees­sä kut­sut­tu rysämassiinaksi.

Vil­jan kui­vaa­mi­sen lisäk­si rii­heä on käy­tet­ty myös muun muas­sa jyvä­ait­ta­na ja tava­roi­den, esi­mer­kik­si rekien, säilytykseen.

– Yksi pap­pa­ni teke­mä reen jal­ka somis­taa täl­lä het­kel­lä Jou­lu­puo­din sei­nää. Jyvän säi­ly­tyk­seen käy­tet­ty­jä jyvä­tyn­ny­rei­tä on vie­lä­kin tal­lel­la ja osa niis­tä on Jou­lu­puo­din käy­tös­sä somis­tus tarkoitukseen.

San­na Hai­pus ker­too, että hänen omat var­hai­sim­mat muis­ton­sa rii­hes­tä liit­ty­vät lap­suu­teen ja haus­koi­hin pii­lo­leik­kei­hin olkien ja olki­paa­lien seas­sa 80- ja 90-luvun tait­tees­sa serk­ku­jen ja kave­rei­den kanssa.

– Edes­men­nyt isoi­sä­ni Väi­nö Hai­pus oli aikoi­naan tuu­man­nut, kuin­ka rii­hen pai­kal­la oli­si komea talon paik­ka jol­le­kin: Kii­min­ki­jo­ki vir­taa vie­res­sä, pel­to­ja ja met­sää ympä­ril­lä ja oli­si rau­hal­li­nen paik­ka asua. Aja­tuk­se­ni kodin raken­ta­mi­ses­ta kysei­sel­le pai­kal­le vah­vis­tui tämän kuultuani.

Rii­hi siir­ret­tiin San­na Hai­puk­sen per­heen kodin pai­kal­ta sivuun, kun kotia alet­tiin raken­taa vuon­na 2018. Jou­lu­puo­ti Wan­ha Rii­hi sijait­see Tirin­ky­läs­sä Kuk­ku­lan­rait­ti 38:ssa. Puo­tia voi seu­ra­ta Ins­ta­gra­mis­sa, jos­ta näkee aina ajan­koh­tais­ta tie­toa tuot­teis­ta ja aukio­loa­jois­ta. Rii­hi on avoin­na sun­nun­tai­sin kel­lo 15–18 jou­luun saakka.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.