Varau­tu­mi­nen on viisautta

Me iiläi­set olem­me etuoi­keu­tet­tu­ja, saam­me käyt­tää ja juo­da joka päi­vä hyvää poh­ja­vet­tä. Hei­nä­kuus­sa vesi­joh­to­ver­kos­ton pai­neen las­ku ylit­ti uutis­kyn­nyk­sen. Pit­kään jat­ku­neen kui­van hel­le­kau­den vuok­si veden pai­net­ta las­ket­tiin, jot­ta vet­tä riit­täi­si meil­le vie­lä tal­vel­la­kin. Varau­tu­mi­nen on viisautta.

Kes­tä­vä vesien käyt­tö ja hal­lin­ta onkin nouse­mas­sa entis­tä tär­keäm­mäk­si kysy­myk­sek­si. Vesi­huol­to on vält­tä­mät­tö­myys­pal­ve­lu ja osa kriit­tis­tä infra­struk­tuu­ria. Vesi­va­ro­ja ei myös­kään ole syy­tä pitää itses­tään sel­vyy­te­nä. Ennal­ta ehkäi­se­vää työ­tä vesi­va­ro­jen tur­vaa­mi­sek­si ja poh­ja­ve­sien käy­tön var­mis­ta­mi­sek­si on teh­tä­vä koko ajan. Vesi­vas­tuul­li­suu­den käsi­te on nous­sut kes­kus­te­luun 2000 luvul­la, jul­ki­sen sek­to­rin lisäk­si myös yri­tyk­sil­le on ase­tet­tu tavoit­tei­ta, joil­la tue­taan glo­baa­lin Agen­da 2030 ohjel­man toi­meen­pa­noa ja tur­val­li­sen juo­ma­ve­den saa­ta­vuut­ta, veden riit­tä­vyyt­tä ja poh­ja­ve­sien suojelua. 

Kun­ta­lai­sil­la on herän­nyt huo­li Kova­sin­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­va­luon­nok­ses­ta ja raken­ta­mis­suun­ni­tel­mis­ta ete­läi­sen Iin luo­ki­tel­tu­jen poh­ja­ve­sia­luei­den lähei­syy­teen. Poh­ja­ve­sia­lu­eet on ELY kes­kuk­sen tahol­ta rajat­tu ja luo­ki­tel­tu vuon­na 2018, alu­eel­la on perä­ti 7 luo­ki­tel­tua poh­ja­ve­sia­luet­ta. ELY kes­kus on toden­nut Kova­sin­kan­kaan osay­leis­kaa­va­lausun­nos­saan, että kaa­voi­tuk­sen yhtey­des­sä tulee sel­vit­tää tuu­li­voi­ma­puis­ton vai­ku­tuk­set luo­ki­tel­tui­hin poh­ja­ve­sia­luei­siin ja var­mis­tua sii­tä, ettei kaa­van toteut­ta­mi­nen vaa­ran­na alu­een poh­ja­ve­den muo­dos­tu­mis­ta, mää­rää eikä laatua. 

Täl­lä ete­läi­sen Iin alu­eel­la 1970–1980 luvuil­la teh­ty­jen geo­fy­si­kaa­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan kysees­sä on pit­kien pii­lo­har­ju­jen muo­dos­ta­ma yhte­näi­nen, usei­den kym­me­nien neliö­ki­lo­met­rien laa­jui­nen, ohut ja erit­täin haa­voit­tu­va poh­ja­ve­sia­lue. Alu­eel­la on usei­ta poh­ja­ve­si­lam­pia ja mer­kit­tä­viä poh­ja­ve­den pur­kau­tu­mis­paik­ko­ja ei ole. Jos hai­tal­li­sia ainei­ta pää­see täl­lai­seen maa­pe­rään, vie­raat aineet leviä­vät her­käs­ti kent­tä­nä suo­raan poh­ja­ve­teen. Eipä tai­da sil­loin tor­jun­ta­ka­lus­tot ehtiä pai­kal­le. Tei­den kun­nos­ta­mi­nen, maan­ra­ken­nus­työt, raken­ta­mi­nen, työ­maa­lii­ken­ne ja voi­ma­loi­den nos­to­ken­tät ovat alu­eel­la aina suu­ri ris­ki. Ja kun on ole­mas­sa ris­ki, sil­lä on tapa­na toteu­tua jos­sa­kin vai­hees­sa. Kaa­va­luon­nok­ses­sa ris­ke­jä on kui­ten­kin vähä­tel­ty, eikä nii­tä ole arvioi­tu luotettavasti. 

Iin talou­den tasa­pai­no­tus­oh­jel­mas­sa yhte­nä talou­den ter­veh­dyt­tä­mis­kei­no­na esi­te­tään tuu­li­voi­ma­puis­to­jen raken­ta­mis­ta. Vero­tu­lo­ja toki tar­vi­taan, jot­ta talous saa­daan tasa­pai­noon, eikä pal­ve­lu­ja tar­vit­se koh­tuut­to­mas­ti lei­ka­ta. Iin kun­ta on laa­ja kun­ta ja sopi­via aluei­ta pie­neh­kö­jen tuu­li­voi­ma­puis­to­jen raken­ta­mi­seen vie­lä var­mas­ti löy­tyy, muu­al­ta­kin kuin kun­ta­lai­sil­le vält­tä­mät­tö­mien vesi­va­ran­to­jen vie­rel­tä. Poh­ja­ve­sia­luei­den lähei­syy­teen raken­ta­mi­nen on erit­täin suu­ri ris­ki nykyis­ten iiläis­ten ja tule­vien suku­pol­vien juo­ma­ve­den saa­ta­vuu­del­le. Kan­nat­taa­ko mei­dän ottaa sel­lais­ta ris­kiä, vai oli­si­ko varau­tu­mi­nen vii­saut­ta täs­sä­kin asias­sa? Kun­ta­lai­sil­la on oikeus esit­tää mie­li­pi­teen­sä kaa­va­luon­nok­seen 9.8.2021 mennessä.

Aila Paa­so, Etelä-Ii