Vapaam­pi kesä saa­puu senio­reil­le­kin

Suo­mes­sa on nou­da­tet­tu koro­naan liit­ty­viä ohjeis­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia hyvin, ja esi­mer­kik­si Oulun­kaa­ren alu­eel­la tilan­ne on hyvin rau­hal­li­nen. Vii­me aikoi­na on puhut­tu pal­jon koro­na­ra­joi­tus­ten vai­ku­tuk­sis­ta yli 70-vuo­tiai­den elä­mään ja toi­min­ta­ky­kyyn. Myös meil­lä Oulun­kaa­rel­la on poh­dit­tu ikäih­mis­ten jak­sa­mi­ses­ta ja hen­ki­ses­tä kuor­mi­tuk­ses­ta rajoi­tus­ten aika­na. Hal­li­tus lin­ja­si­kin juu­ri uudel­leen suo­si­tuk­si­aan yli 70-vuo­tiai­den liik­ku­mi­ses­ta ja sosi­aa­li­sis­ta kon­tak­teis­ta. Ulko­na liik­ku­mis­ta suo­si­tel­laan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus