Saha­muis­to­merk­ki Martinniemeen

Mar­tin­nie­mi sai ansait­se­man­sa muis­to­mer­kin. Aina­kin meil­lä van­hem­mil­la mar­tin­nie­me­läi­sil­lä oli vähän orpo olo, kos­ka kylän merk­ki­hen­ki­löi­tä ei ollut miten­kään notee­rat­tu. Kaik­ki kun­nia jär­jes­te­ly­toi­min­kun­nal­le, mut­ta onhan tääl­lä kan­sain­vä­li­ses­ti­kin luet­tu kir­ja­li­ja Joni Skif­te­kvik, jon­ka kom­men­tit oli­si­vat var­mas­ti läm­mit­tä­neet ylei­söä. Enti­nen euro­par­laa­men­tik­ko Samu­li Poh­ja­mo, Rau­ma-Repo­lal­la oli vuo­si­kym­me­niä oma valo­ku­vaa­jan­sa Åke Eng­ström. Hän vie­lä vii­me vuo­si­naan kehys­ti itse valo­ku­vi­aan toi­voen nii­den ole­van jos­kus esillä.

Oman kylän his­to­ri­aa vuo­sia tut­ki­nut Pent­ti Utriai­nen, jon­ka asian­tun­te­mus­ta myös tai­tei­li­ja käyt­ti hyväk­seen. Ei sovi unoh­taa muusik­ko­jam­me. On jopa ihan oman kylän ral­li. Vie­lä on lap­sia­kin ja toi­vat­ta­vas­ti tule­vai­suut­ta­kin. Huu­mo­ri ja nauru!

Meil­lä on rak­kaat karut ran­tam­me ja met­sik­köm­me. Toi­vot­ta­vas­ti pahim­mat uhka­ku­vat nii­den suh­teen eivät toteu­du. Maa­no­mis­ta­jil­la on oikeu­ten­sa, eikä EU:aan ole heil­tä nii­tä vie­mäs­sä, mut­ta – luon­to – se kuu­luu meil­le kaikille.

Oulun kau­pun­gil­ta ja ran­to­jen omis­ta­jil­ta odo­te­taan asial­lis­ta tie­dot­ta­mis­ta, jota suu­rem­mil­ta huhuil­ta saa­daan kat­kais­tua sii­vet ja asuk­kai­den jär­kyt­ty­mi­sil­tä vältyttäisiin.

Ran­ta­vah­ti