Lunas­tus­lail­la mait­ten ryö­vää­mi­sen pitää loppua

Lunas­tus­la­ki on van­hen­tu­nut ja se on aika uudis­taa. Oma­va­rai­suus on äärim­mäi­sen tär­ke­ää aika­na, jol­loin Euroo­pas­sa sodi­taan. Emme voi las­kea yhteis­kun­taam­me tuon­tie­ner­gian varaan. Me olem­me Poh­jois-Suo­mes­sa pit­kien mat­ko­jen ja iso­jen asu­mat­to­mien alueit­ten vuok­si rat­kai­si­jan ase­mas­sa. Tuu­li­voi­may­ri­tyk­siä kiin­nos­taa alu­eem­me, kos­ka meil­lä on ihmi­siä ja asu­tus­ta mel­ko har­vas­sa. Hal­li­tus edis­tää vih­re­ää siir­ty­mää, joka par­haim­mil­laan tuo yri­tyk­siä, työ­tä ja elin­voi­maa Pohjois-Suomeen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus