Ikään­ty­neet ja hyvin­voin­ti – tulevaisuudessakin

Uusi sote on tulos­sa lähiai­koi­na. Hyvin­voin­tia­lue­vaa­lit käy­dään tam­mi­kuus­sa. Jo ennak­koon näyt­tää sil­tä, että suur­ten kes­kus­ten edus­ta­jat vie­vät lei­jo­nan­osan vaa­leis­sa jaet­ta­vis­ta pai­kois­ta. Vaik­ka polii­ti­kot mitä väit­tä­vät, kes­kus­to­jen edus­ta­jat päät­tä­vät omis­ta näkö­kan­nois­taan asiat ja pie­net paik­ka­kun­nat jou­tu­vat mopen osil­le. Täs­tä syys­tä jokai­sen kauim­mai­ses­sa­kin kul­mas­sa asu­van tulee äänes­tää oman paik­ka­kun­tan­sa ehdok­kai­ta vaaleissa.

Hyvin­voin­tia­luei­den on kai­kis­sa toi­min­nois­saan ja nii­den kehit­tä­mi­ses­sä huo­mioi­ta­va, että ikään­ty­neel­lä väes­töl­lä­kin tulee olla aito mah­dol­li­suus osal­lis­tua, vai­kut­taa, ja tul­la kuul­luk­si. On huo­leh­dit­ta­va tin­ki­mät­tö­mäs­ti sii­tä, että ikäih­mi­sil­le tär­kei­tä sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja on riit­tä­väs­ti ja ne ovat laa­dul­li­ses­ti kor­kea­ta­soi­sia sekä kohtuuhintaisia.

Pal­ve­lui­den tulee olla saa­vu­tet­ta­vis­sa lähel­lä. Koti ei aina ole paras paik­ka ikään­ty­neel­le, eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos hän on vai­keas­ti muis­ti­sai­ras ja kokee tur­vat­to­muut­ta ja yksi­näi­syyt­tä. Hoi­to­pai­kan tulee kui­ten­kin sijai­ta lähel­lä omai­sia, ei mis­sään sato­jen kilo­met­rien päässä.

Koti­hoi­don pal­ve­lui­den tulee taa­ta ikään­ty­neel­le hänen yksi­löl­lis­tä tar­vet­taan vas­taa­vat, riit­tä­vät ja laa­duk­kaat pal­ve­lut sekä ihmi­sar­voi­nen ja mie­le­käs arki. Tar­vit­taes­sa hoi­don tar­ve tulee arvioi­da vii­vy­tyk­set­tä. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen ja lai­tos­hoi­don mah­dol­li­suus tulee tur­va­ta nii­tä tarvitseville.

On tär­ke­ää, että ikäih­mi­set pysy­vät virei­nä, toi­min­ta­ky­kyi­si­nä ja sosi­aa­li­ses­ti aktii­vi­si­na. Maam­me kun­tien ja hyvin­voin­tia­luei­den tulee­kin antaa yhdis­tys­tem­me ja pii­riem­me erit­täin arvok­kaal­le toi­min­nal­le sil­le kuu­lu­va arvo.

EKL Oulun Pii­ri ry, syyskokous