Voi­daan hyvin: Minus­ta­ko per­he­hoi­ta­ja?

Hil­le­vi Tur­pei­nen.

Per­he­hoi­to on monel­le vie­lä vie­ras käsi­te ja hoi­to­muo­to. Per­he­hoi­dol­la tar­jo­taan moni­puo­lis­ta hoi­vaa ja huo­len­pi­toa ”vau­vas­ta vaa­riin”. Se antaa asiak­kaal­le kotoi­san ja tur­val­li­sen arjen per­he-hoi­ta­jan kodis­sa ja per­hees­sä.

Hoi­toa voi­daan­kin toteut­taa monin eri tavoin: se voi olla jat­ku­vaa, jopa vuo­sia kes­tä­vää hoi­toa per­he­hoi­ta­jan koto­na tai lyhyt­kes­tois­ta, esi­mer­kik­si asiak­kaan koto­na tapah­tu­vaa hoi­toa. Per­he­hoi­dos­sa näkyy vah­vas­ti asiak­kaan itse­mää­rää­mi­soi­keu­den sekä voi­ma­va­ro­jen huo­mioi­mi­nen. Per­he­hoi­don arkeen kuu­lu­vat yhte­nä osa­na luon­nol­li­ses­ti asiak­kaan lähei­set ja ystä­vät.

Per­he­hoi­ta­ja on siis asiak­kaan tuki, joka toi­mii vas­tuul­li­ses­ti tur­val­li­sen arjen mah­dol­lis­ta­ja­na. Per­he­hoi­dos­sa on tär­ke­ää jat­ku­vuus ja pysy­vyys, kuten mei­dän jokai­nen arjes­sa ja omis­sa per­he­suh­teis­sa­kin, joten per­he­hoi­ta­jan työ vaa­tii sitou­tu­mis­ta.

Per­he­hoi­ta­jak­si ryh­ty­vä osal­lis­tuu val­men­nuk­seen, jos­sa pereh­dy­tään per­he­hoi­ta­jal­le kuu­lu­viin teh­tä­viin, vas­tuuseen ja vel­vol­li­suuk­siin. Val­men­nuk­ses­sa poh­di­taan yhdes­sä myös omia mah­dol­li­suuk­sia, omi­nai­suuk­sia ja vah­vuuk­sia toi­mia per­he­hoi­ta­ja­na.

Per­he­hoi­ta­jan työ on itse­näis­tä työ­tä, jos­sa aut­ta­mi­nen ja hoi­vaa­mi­nen ovat arjes­sa vah­vas­ti läs­nä. Tämän vuok­si Oulun­kaa­rel­la tue­taan per­he­hoi­ta­jia, jot­ta he jak­sa­vat omas­sa arjes­sa. Tuki­muo­to­ja ovat mm. koti­hoi­don käyn­nit, oman tuki­hen­ki­lön yhtey­de­no­tot ja käyn­nit sekä per­he­hoi­ta­jien kes­ki­näi­nen ver­tais­tu­ki. Per­he­hoi­ta­jien tuki­hen­ki­löt var­mis­ta­vat myös, että per­he­hoi­ta­ja ja asiak­kaat voi­vat tur­val­li­ses­ti jakaa yhteis­tä arkea.

Per­he­hoi­ta­jien työ on arvo­kas­ta, ja ikäih­mi­set arvos­ta­vat saa­maan­sa hoi­vaa ja huo­len­pi­toa tur­val­li­ses­sa, kodin­omai­ses­sa ympä­ris­tös­sä.

Oulun­kaa­ren kun­nis­sa on jär­jes­tet­ty per­he­hoi­toa jo useam­man vuo­den ajan ja meil­lä on jo hie­no jouk­ko per­he­hoi­ta­jia. Oulun­kaa­rel­la on jäl­leen aika käyn­nis­tää uusia val­men­nuk­sia, joi­den avul­la val­men­ne­taan lisää per­he­hoi­ta­jia.

Tule­vas­ta info­ti­lai­suu­des­ta ja val­men­nuk­ses­ta on tulos­sa lähiai­koi­na infor­maa­tio­ta Oulun­kaa­ren inter­net-sivus­tol­le. Jos per­he­hoi­to kiin­nos­taa, niin tule mukaan val­men­nuk­siin ja seu­raa ilmoit­te­luam­me myös Oulun­kaa­ren some-kana­vis­sa!

Hil­le­vi Tur­pei­nen, sairaanhoitaja/vs. pal­ve­lue­si­mies, Iin van­hus­pal­ve­lut, Oulun­kaa­ri