Voi­daan hyvin: Eri­tyis­ryh­mien väki on tär­ke­ää porukkaa

Hyvin­voin­ti syn­tyy kaik­kien mukaan otta­mi­ses­ta, yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­tees­ta sekä monia­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta ja koke­mus­tie­dos­ta. Meil­lä Oulun­kaa­rel­la myös eri­tyis­ryh­mien osal­lis­tu­mi­nen pal­ve­lui­den suun­nit­te­luun on tärkeää. 

Eri­tyis­ryh­miin kuu­lu­vil­la on eri­tyis­ten tar­pei­den­sa lisäk­si myös aivan eri­tyi­siä näkö­kul­mia ja koke­mus­tie­toa ver­rat­tu­na ns. valtaväestöön. 

Oulun­kaa­ren vam­mais­pal­ve­lui­den asiak­kaat ovat osal­lis­tu­neet pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen jo vuo­sia. Pal­ve­lui­ta pyri­tään rää­tä­löi­mään yksi­löl­li­ses­ti ja hei­dän toi­vei­taan kysy­tään sään­nöl­li­ses­ti. Tar­pei­den muut­tues­sa ja moni­muo­tois­tues­sa saman sisäl­töi­nen toi­min­ta ei pal­ve­le kaik­kia. Tar­vi­taan luo­via rat­kai­su­ja ja roh­keut­ta teh­dä asioi­ta uudel­la tavalla.

Toi­mi­vaa ja hyväk­si todet­tua ei saa unoh­taa, mut­ta sen rin­nal­le on tär­ke­ää tuo­da uusia toi­min­ta­mal­le­ja ja kokeil­la eri­lai­sia työs­ken­te­ly- ja toimintatapoja.

Työ- ja päi­vä­toi­min­nois­sam­me on luo­tu uusia ryh­miä ja toi­min­taa on suun­nat­tu entis­tä enem­män työ­kes­kuk­sis­ta ulos­päin. Avo- ja palk­ka­työ­tä on pyrit­ty lisää­mään tukea ja ohjaus­ta kehit­tä­mäl­lä sekä tie­dot­ta­mal­la työ­nan­ta­jia esi­mer­kik­si palk­ka­tues­ta. Asu­mis­pal­ve­luis­sa on pyrit­ty luo­maan tila­rat­kai­suil­la ja hen­ki­lös­tön yhteis­käy­töl­lä jous­ta­vam­pia pal­ve­lu­mal­le­ja ja tuke­maan asiak­kaan oikeut­ta yksi­löl­li­seen ja oman näköi­seen elä­mään osa­na yhtei­söä ja yhteiskuntaa.

Asia­kas­osal­li­suut­ta vah­vis­taa eri­tyis­ryh­mien asia­kas­foo­ru­mi, jon­ka foo­ru­mi­lai­set ovat itse nimen­neet ”Tär­keäk­si poru­kak­si”. Poru­kas­sa on muka­na osal­lis­tu­jia ja työn­te­ki­jöi­tä kai­kis­ta Oulun­kaa­ren kun­nis­ta. Yksi Tär­keän poru­kan kes­kei­sim­piä tavoit­tei­ta on tuo­da eri­tyis­ryh­mien asiak­kai­ta yhteen ja saa­da kuu­lu­viin hei­dän ään­tään, tar­pei­taan ja näke­myk­si­ään sekä saa­da tasa­ver­tai­set pal­ve­lut myös eri­tyis­ryh­mien jäsenille.

Ver­kos­toi­tu­mi­nen ja yhteis­työ eri toi­mi­joi­den kans­sa on myös lisään­ty­nyt, esi­merk­kei­nä Läh­de-hank­keen jär­jes­tä­mä tai­de­toi­min­ta, Iin kir­jas­ton kir­jas­to­ker­ho, kan­sa­lais­opis­ton lii­kun­ta- ja tai­de­ker­hot, Tuki­lii­ton Koh­taa mut-kah­vi­la­toi­min­ta ja Siu­ruan kyläyh­dis­tyk­sen Peik­ko­pol­ku-haas­te Pudas­jär­vel­lä. Myös eri­lai­siin ret­kiin ja tapah­tu­miin on saa­tu mukaan yhdis­tyk­siä ja urhei­luseu­ro­ja, ja yhteis­työ seu­ra­kun­tien kans­sa on edel­leen tärkeää. 

Yhtei­sen toi­min­nan kaut­ta koke­mus eri­lai­suu­des­ta ja eriar­voi­suu­des­ta on vähen­ty­nyt. Eri­tyis­ryh­mien ase­ma tasa­ver­tai­si­na kun­ta­lai­si­na on vah­vis­tu­nut. Tär­keä poruk­ka halu­aa välit­tää tämän kolum­nin kaut­ta viestin: 

”Olem­me kun­ta­lai­sia. Tar­vit­sem­me ja käy­täm­me pal­ve­lui­ta myös ohjat­tui­na ja tuet­tui­na. Tukea saam­me työ­toi­min­nois­ta, asu­mis­pal­ve­luis­ta, hen­ki­lö­koh­tai­sil­ta avus­ta­jil­ta, omai­sil­ta ym. Hyvin­voin­ti syn­tyy yhdes­sä tekemällä.”

Tan­ja Heik­ki­lä, seu­dul­li­nen eri­tyis­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lu­vas­taa­va; Tar­ja Pert­tu­nen, ohjaa­ja, avo- ja tuet­tu­työ, Ii; Min­na Puo­mi­nen, ohjaa­ja, työ­kes­kus, Pudas­jär­vi.; Oulunkaari