Päät­tä­jäl­tä: Talous ratkaisee

Mark­ku Koskela.

Olen toi­mi­nut Iis­sä vara­val­tuu­tet­tu­na 1990-luvul­la ja jät­täy­dyin pois kun­nal­lis­po­li­tii­kas­ta yrit­tä­jän kii­rei­den vuok­si. Vii­me kau­del­la palat­tua­ni kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan olin vara­val­tuu­te­tu­na ja nyt sit­ten uuteen val­tuus­toon minut äänes­tet­tiin val­tuu­te­tuk­si. Vaa­li­tee­ma­na minul­la oli mm. kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen ja uskal­lus teh­dä pää­tök­siä vai­keis­ta­kin asioista.

Jos kun­nan talout­ta ei saa­da tasa­pai­noon, uhka­na on aja­tu­mi­nen krii­si­kun­nak­si ja sen kaut­ta mah­dol­li­ses­ti lii­te­tyk­si Oulun kau­pun­kiin. Tämä tar­koit­tai­si pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mis­tä Ouluun. Kau­pan­vah­vis­ta­ja­na toi­mies­sa­ni olen kes­kus­tel­lut usei­den Iihin muut­ta­neen hen­ki­lön kans­sa syys­tä mik­si muu­tat­te Iihin. Pää­sään­töi­ses­ti kaik­kien hei­dän vies­ti pää­tök­ses­tä muut­taa Iin kun­taan oli se, että pää­si pois Oulus­ta. He oli­vat tur­hau­tu­nei­ta pal­ve­lui­den häviä­mi­ses­tä niin enti­sen Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan ja Oulun­sa­lon kun­nan alu­eel­ta. Tämä onkin haas­te meil­le iiläi­sil­le val­tuu­te­tuil­le miten säi­lyä oma­na kun­ta­na ja tuot­taa tar­vit­ta­vat pal­ve­lut. Vas­taus on sel­keä: talou­den tasapainottaminen.

Tämän val­tuus­to­kau­den alus­sa ei ole teh­ty mitään kon­kreet­ti­sia sääs­tö- tai inves­toin­ti­pää­tök­siä. Val­tuus­to on kokoon­tu­nut usei­ta ker­to­ja työ­ko­kouk­siin aihee­naan FGG:n lis­tan käsit­te­ly (nk. Laes­te­rän lis­ta Iin kun­ta­ta­lou­den sopeut­ta­mi­ses­ta) ja talous­ar­vion valmistelu.

Tuon FGG:n lis­tan on tilan­nut edel­li­nen val­tuus­to ja eri­kois­ta on ollut, että lis­taa on arvos­tel­tu sen sisäl­lön vuok­si vaik­ka sel­lai­nen on itse tilat­tu. Nyt käy­dyis­sä kes­kus­te­luis­sa on pyrit­ty löy­tä­mään yhtei­set kei­not niin sääs­töi­hin kuin pal­ve­lui­den tuo­tan­toon. Kes­kus­te­lut ovat olleet avoi­mia ja raken­ta­via. Toki jos­kus kes­kus­te­lu siir­tyy har­ha­po­luil­le ja puhu­mi­seen ”lil­lu­kan­var­sis­ta”. Tämä on toki luon­nol­lis­ta asian vai­keu­den tun­tien. Toki on huo­mat­ta­va, että nämä kes­kus­te­lut ovat vain val­mis­te­lua tule­vaan talous­ar­vioon mut­ta toki osin myös koko val­tuus­kau­den aikaan. Pää­tök­siä ei ole vie­lä teh­ty mut­ta tule­vat ole­maan poh­ja­na sille.

Vii­me kau­del­la vara­val­tuu­te­tu­na havait­sin kuin­ka vai­ke­aa pää­tök­sen teko lopul­ta on. Ymmär­ret­tä­vää on, että jokai­nen val­tuu­tet­tu edus­taa omaa äänes­tä­jä­kun­taa, mut­ta samal­la val­tuu­te­tun pitäi­si pys­tyä teke­mään pää­tök­siä kaik­kien kun­ta­lais­ten puo­les­ta ja hei­dän yhtei­nen etu huo­mioi­den. Jos­kus jou­tuu teke­mään pää­tök­siä myös oman äänes­tä­jä­kun­nan mie­li­pi­teen vas­tai­ses­ti. Täl­löin pitää pys­tyä perus­te­le­maan pää­tök­sen­sä ja kan­taa sii­tä vas­tuu. Mei­dät on valit­tu päättämään.

Pää­tök­sen­te­koon vai­kut­taa myös joi­den­kin puo­luei­den vaa­ti­ma ryh­mä­ku­ri. Täs­sä­kin tavas­sa on omat hyvät puo­len­sa vaik­ka­kin itse pidän tapaa enem­män­kin ikä­vä­nä junt­taa­mi­se­na. Oman edus­ta­ma­ni puo­lu­een osal­ta voin lausua, että kes­kus­te­lem­me asiois­ta avoi­mes­ti ryh­män sisäl­lä ja pää­tök­set ovat yleen­sä olleet yksi­mie­li­siä. Ryh­mä­ku­ria ei ole vaa­dit­tu ja toi­sen­lai­nen äänes­ty­käyt­täy­ty­mi­nen on sallittu.

Myö­hem­min syys­kau­del­la sel­vi­ää kuin­ka tule­va bud­jet­ti saa­daan tasa­pai­noon ja mitä tulem­me val­tuus­ton kokouk­ses­sa päät­tä­mään. Onnis­tui­ko val­mis­te­lu. Vii­me kau­del­ta jäi muis­tiin var­mas­ti pit­kä yli kes­kiyö­hön pidet­ty mara­ton­ko­kous. Kokouk­sen pituu­teen vai­kut­ti tuol­loin myös var­mas­ti se, että kokous­ta oli ylei­sön mah­dol­lis­ta seu­ra­ta net­tiyh­tey­den kaut­ta. Val­tuu­tet­tu­jen puheet osit­tain pahoin rön­syi­li­vät aiheen ohikin.

Toi­vot­ta­vas­ti nyt koko syk­syn teh­ty val­mis­te­lu tuot­taa hyvän tulok­sen ja pää­tök­sen­te­ko oli­si suju­vaa ja jämäkkää.

Mark­ku Kos­ke­la, Iin val­tuu­tet­tu, Kokoomus