Päät­tä­jäl­tä: Syys­miet­tei­tä

Jor­ma Les­ke­lä.

Vir­kis­tä­vä ja luon­no­nan­ti­mien täyt­tä­mä kesä kään­tyy koh­ti syk­syä ja alka­vaa tal­vea.

Vie­tim­me koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen mones­sa mie­les­sä poik­keuk­sel­li­sen kesän. Suo­ma­lais­ten kesä­lo­mat kului­vat pää­osin koti­maan mat­kai­lun mer­keis­sä. Ulko­maa­lai­sia turis­te­ja maas­sam­me ei ollut juu­ri­kaan, mut­ta me suo­ma­lai­set täy­tim­me hyvin tämän vajauk­sen ja vie­tim­me pal­jon aikaa koti­maan mat­kai­lu­koh­teis­sam­me. Se näkyi hyvin mm. Lapin mat­kai­lus­sa.

Kävim­me lop­pu­ke­säl­lä pol­ku­pyö­rä­mat­kal­la poh­joi­ses­sa. Kes­kus­te­lim­me pai­kal­lis­ten mat­kai­lu­yrit­tä­jien kans­sa ja he vah­vis­ti­vat tämän. Meil­lä­kin oli pai­koi­tel­len han­ka­luuk­sia saa­da majoi­tus­ta toi­vo­mil­lem­me päi­vil­le. Sama näkyi syys­kuus­sa UKK- puis­ton rus­ka­vael­luk­sel­la. Kan­sal­lis­puis­toa reu­nus­ta­vat park­ki­pai­kat oli­vat täyn­nä vael­luk­sil­le tul­lei­den auto­ja.

Toi­vot­ta­vas­ti poik­keuk­sel­li­nen kesä herät­te­lee suo­ma­lai­sia huo­maa­maan, kuin­ka rikas ja moni­puo­li­nen maa meil­lä on. Ja että tämä ei oli­si pel­käs­tään tätä kesää kos­ke­va tren­di. Mat­kai­lu työl­lis­tää ja sii­nä liik­kuu mer­kit­tä­viä sum­mia rahaa. Näi­den­kin euro­jen soi­si jat­kos­sa jää­vän entis­tä enem­män hyö­dyt­tä­mään koti­maan talout­ta.

Miten tämä kan­sain­vä­li­ses­ti muut­tu­nut, luon­non­lä­hei­syyt­tä ja asu­mis­väl­jyyt­tä arvos­ta­va uusi tilan­ne pys­tyt­täi­siin hyö­dyn­tä­mään meil­lä Oulus­sa?

Meil­lä on hyvin laa­ja ja moni­puo­li­nen kau­pun­ki. Elä­mää syk­ki­vä sydän­kes­kus­ta ja monia mah­dol­li­suuk­sia tar­joa­vat alu­eet.

Koro­nan joh­dos­ta väl­jem­mil­le asui­na­lueil­le on kysyn­tää. Hyö­dyn­ne­tään se.

Tar­jo­taan väl­jem­mil­le alueil­le muut­ta­jil­le hie­man lähi­pal­ve­lu­ja, esi­mer­kik­si idyl­li­siä kylä­kou­lu­ja. Ne sai­vat nyt jat­koai­kaa, kun kau­pun­gin­joh­ta­ja veti nii­den lak­kau­tus­esi­tyk­sen pois kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa.

Näin ollen val­tuus­ton edel­li­nen pää­tös on voi­mas­sa. Sen mukaan pien­ten kou­lu­jen tule­vai­suut­ta tar­kas­tel­laan jat­kos­sa mm. oppi­las­mää­rien kehi­tyk­sen perus­teel­la. Tämä voi­daan tur­va­ta eri­lai­sil­la kaa­voi­tus­rat­kai­suil­la, kehit­tä­mäl­lä yhdes­sä kevyen mal­lin kylä­kaa­voi­tus­ta. Kii­min­ki­jo­ki­var­ren kaa­vat ovat­kin eden­neet suo­tui­sas­ti tähän suun­taan. Vii­mei­sin esi­merk­ki on Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­van uudel­leen val­mis­tel­tu esi­tys, jos­sa kuul­tiin alu­een asuk­kai­ta ja hei­dän toi­vei­taan.

Myös kau­pun­gin asuk­kail­la ja tän­ne muut­ta­vil­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Asuin­pai­kan valin­nal­la ja yksi­tyis­ten tont­tien mark­ki­noin­nil­la on mer­ki­tyk­sen­sä. Kylien ja kylä­kou­lu­jen elin­voi­mai­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen on yksi tär­keä osa tähän uuteen tren­diin rea­goi­mi­ses­sa.

Uskon, että Oulus­sa on roh­keut­ta ja tah­to­ti­laa toi­mia kylien kehit­tä­mi­ses­sä näin. Onhan meil­lä hyviä koke­muk­sia niin ase­ma­kaa­va­pro­ses­sin keven­tä­mi­ses­tä kuin alu­eeel­li­sen suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sun laa­ti­mi­ses­ta­kin. Tie­tääk­se­ni em. asia teh­tiin maas­sam­me ensim­mäi­se­nä. Ollaan roh­keas­ti edel­lä­kä­vi­jöi­tä myös kylä­kaa­voi­tuk­ses­sa ja vas­ta­taan ihmis­ten toi­vei­siin.

Syk­syn mar­ja­sa­to näyt­tää myös hyväl­tä, puo­lu­kat ja kar­pa­lot odot­ta­vat poi­mi­jaan­sa. Hyö­dyn­ne­tään ne vie­lä tal­teen ennen tal­ven tuloa.

Hyvää syk­syä kai­kil­le!

Jor­ma Les­ke­lä, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen, Kes­kus­ta