Päät­tä­jäl­tä: Val­tuus­to­kau­den onnis­tu­mi­sia ja epäonnistumisia

Esa Aal­to.

Täs­sä val­tuus­to­kau­den vii­mei­ses­sä Päät­tä­jäl­tä ‑kir­joi­tuk­ses­sa ajat­te­lin muis­tel­la kulu­neen kau­den pää­tök­siä omas­ta ja Ran­ta­poh­jan alu­een näkökulmasta.

Itsel­le­ni tämä oli ensim­mäi­nen kausi hau­ki­pu­taa­lai­se­na Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na, mikä on opet­ta­nut pal­jon ja tuo­nut koke­mus­ta asioi­den hoidosta.

Alku­kau­des­ta käsit­te­lim­me pit­kään uuden Oulun pal­ve­lu­verk­koa. Hur­jim­mis­sa ver­siois­sa Hau­ki­pu­taal­ta­kin oli­si kar­sit­tu pal­ve­lui­ta paljon.

Täs­sä me hau­ki­pu­taa­lai­set ja kii­min­ki­läi­set kui­ten­kin menes­tyim­me hyvin, ja suu­rin osa pal­ve­luis­ta on säi­ly­nyt ja osin jopa paran­tu­nut. Meil­lä on esi­mer­kik­si edel­leen mon­ta hyvää kir­jas­toa, jois­ta osa pal­ve­lee oma­toi­mia­siak­kai­ta entis­tä laa­jem­min aukio­loa­join. Uima­ran­nat­kin pää­tet­tiin säi­lyt­tää tois­tai­sek­si nykyi­sel­lään pie­nen tais­te­lun jälkeen.

Pie­nim­pien kou­lu­yk­si­köi­den jat­koa jou­dut­ta­neen tar­kas­te­le­maan uudel­leen seu­raa­val­la val­tuus­to­kau­del­la oppi­las­mää­rän edel­leen vähentyessä.

Kylien ja taa­ja­mien asu­kas­mää­rän ja elin­voi­man säi­lyt­tä­mi­sek­si olem­me val­mis­tel­leet ja hyväk­sy­neet usei­ta isom­pia ja pie­nem­piä kaa­vo­ja. Kaa­vo­jen toteut­ta­mi­nen kylä­läis­ten toi­vei­den mukai­ses­ti on hidas­ta­nut kaa­va­pro­ses­se­ja, mut­ta Joki­ky­län osay­leis­kaa­va on nyt hyväk­syt­tä­vä­nä ja Ala­ky­län-Tirin­ky­län-Hai­pus­ky­län kaa­va on tulos­sa peräs­sä. Nämä ja muut hyväk­sy­tyt kaa­vat mah­dol­lis­ta­vat sato­jen uusien asuin­ra­ken­nus­ten raken­ta­mi­sen alueellemme.

Kaik­ki kaa­voi­tus ei kui­ten­kaan ole eden­nyt tavoit­tei­den mukai­ses­ti. Esi­mer­kik­si van­han Kivi­kou­lun, urhei­lu­ken­tän ja Tor­pan­mäen alu­een ase­ma­kaa­vat ovat edel­leen alkutekijöissään.

Katu­ver­kon puo­lel­la kor­jaus­ve­lan suu­ruus on tun­nis­tet­tu ja sanee­raus­suun­ni­tel­mia on teh­ty tär­keim­piin paik­koi­hin. Nii­tä ale­taan toteut­taa kulu­van vuo­den aika­na. Katusuun­ni­tel­miin­kin on teh­ty muu­tok­sia asuk­kai­den toi­vei­den mukai­ses­ti. Täs­tä esi­merk­ki­nä suo­ja­tien lisää­mi­nen Kivi­nie­mes­sä Pil­ton­tie­tä ran­taan kul­ke­vil­le. Katu­va­lais­tuk­sen paran­ta­mi­nen ja pai­koin myös uuden raken­ta­mi­nen on huo­mat­tu ja sii­tä on saa­tu kiitosta.

Alu­eem­me sata­mien kun­nos­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen on taas eden­nyt huo­nom­min. Mar­tin­nie­men sata­maan ollaan lähiai­koi­na laa­ti­mas­sa yleis­suun­ni­tel­maa, mut­ta Kivi­nie­mes­sä ei ole tapah­tu­mas­sa mitään. Täs­sä on taus­tal­la maa­no­mis­tus, jota kau­pun­ki ei Kivi­nie­mes­sä ole saa­nut han­kit­tua itsel­leen. Sii­tä pääs­tään­kin sii­hen yhteis­työ­hön, jota pää­tök­sen­teos­sa ja alu­eem­me kehit­tä­mi­ses­sä tar­vi­taan. Mitään ei pys­ty teke­mään yksin. Tar­vi­taan yhteis­työ­tä päät­tä­jien ja viran­hal­ti­joi­den kes­ken, asuk­kai­den aktii­vi­suut­ta ja hei­dän kuun­te­le­mis­taan, ja myös yksi­tyis­ten maa­no­mis­ta­jien tuli­si voi­da kat­soa alu­eem­me koko­nai­se­tua laa­jem­min kuin vain omas­ta kapeas­ta näkökulmastaan.

Lopuk­si haluan kiit­tää päät­tä­jä­kol­le­goi­ta hyvin suju­nees­ta yhteis­työs­tä ja toi­vot­taa onnea ja menes­tys­tä kai­kil­le Ran­ta­poh­jan alu­een kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le. Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni meis­tä istuu seu­raa­vas­sa val­tuus­tos­sa oman alu­eem­me ja koko laa­jan Oulun parhaaksi.

Esa Aal­to, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Vihreät