Päät­tä­jäl­tä: Vähän toi­sen­lai­nen kesä

Kevät vaih­tui kesäk­si. Koro­na vai­me­ni, mut­ta ei kadon­nut vie­lä min­ne­kään. Varau­tu­mi­nen jat­kuu, vaik­ka monel­la tapaa olo onkin täl­lä het­kel­lä huo­jen­tu­nut. Tähän asti täs­tä on sel­vit­ty hyvin.

Tänä kesä­nä moni asia on toi­sin, mut­ta luon­non kau­neus ei onnek­si ole kadon­nut min­ne­kään. Monia odo­tet­tu­ja tapah­tu­mia jär­jes­te­tään kui­ten­kin, vaik­ka vähän eri taval­la kuin aiem­min. Tämän vuo­den Art Ii Bien­naa­li nos­ti tai­teen kei­noin esiin hie­no­ja paik­ko­ja Iis­tä, paik­ko­ja joi­hin ei ken­ties muu­ten tuli­si men­tyä. Mie­len­kiin­toi­set teok­set tule­vat ilah­dut­ta­maan ja yllät­tä­mään vie­lä pit­kään. Iin kes­kus­puis­to ja Läh­de! puis­to ovat löy­tä­mi­sen arvoi­sia paik­ko­ja. Kui­va­nie­men ihas­tut­ta­va Pan­kin­nok­ka on ollut meil­le uima­ran­to­jen ykkö­nen jo parin kesän ajan, bien­naa­li toi sin­ne­kin mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää.

Ilmas­toA­ree­na 2020 on muut­ta­nut aina­kin osit­tain verk­koon. Ensin ison ylei­sö­ta­pah­tu­man jää­mi­nen väliin har­mit­ti, mut­ta toi­saal­ta tämä tilan­ne osal­taan voi tuo­da lähem­mäk­si tavoit­teen olla alus­ta jat­ku­val­le kes­kus­te­lul­le ja toi­min­nal­le. Kevät opet­ti mei­dät webi­naa­rien ja etä­ko­kous­ten kaut­ta hybri­dei­hin — sel­lai­seen tapaan jär­jes­tää tapah­tu­mia, joka huo­mioi tasa­ver­tai­ses­ti sekä lähi- että etä­osal­lis­tu­jat. Etäi­syy­det kato­si­vat ja uusia mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tu­mi­seen on avau­tu­nut, kukaan ei saa kui­ten­kaan jää­dä digi­loi­kan jal­koi­hin.

Eri­lai­sen kesän jäl­keen on tulos­sa syk­sy, jota var­ten jou­du­taan varau­tu­maan suun­ni­tel­len vaih­toeh­toi­sia toi­min­ta­ta­po­ja. Tut­tua ovat talou­den haas­teet. Jos oli vii­me vuo­den vero­ker­ty­män ennus­ta­mi­sen ja tämän vuo­den talous­ar­vioi­den teke­mi­sen kans­sa kun­nis­sa vai­keuk­sia, ei tilan­ne ole yhtään hel­pot­tu­nut. Rat­kai­sui­hin on yksin­ker­tai­ses­ti pääs­tä­vä taval­la tai toi­sel­la ja nii­den löy­tä­mi­sek­si on tie­dos­sa pal­jon työ­tä ja neu­vot­te­lu­ja. Tar­vi­taan kaik­kien osal­lis­tu­mis­ta yhtei­sen onnis­tu­mi­sen eteen, ihan kuten koro­nan tor­jun­nas­sa. Jon­kin ver­ran toi­voa tuo val­tion lisä­ta­lous­ar­vion lupauk­set kun­ta­ta­lou­den tues­ta. Jaos­sa on myös rahoi­tus­ta jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn tuke­mi­seen jo kulu­val­le vuo­del­le. Iis­sä vah­vas­ti esil­lä ollut­ta kevyen­lii­ken­teen edis­tä­mi­sen suun­nit­te­lua tulee jat­kaa ripeäs­ti, jot­ta ehdi­tään syk­syn rahoi­tus­ha­kui­hin mukaan.

Tänä kesä­nä löy­tö­ret­ket ovat lähem­pä­nä ja ihan taval­li­set asiat ilah­dut­ta­vat aiem­paa enem­män — nau­ti­taan niis­tä ja koh­da­taan syk­syn haas­teet vah­vis­tu­nei­na.

Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, Iin Vih­reät, kun­nan­val­tuus­ton 3. varapj