Päät­tä­jäl­tä: Uut­ta put­keen

Aika moni meis­tä on jo kor­vi­aan myö­ten täyn­nä koro­na­uu­ti­soin­tia. Tun­tuu, että nyt tar­vi­taan aivan uut­ta aja­tel­ta­vaa ja vaih­det­ta sil­mään.

Virus tuli ja meni ja jät­ti pysy­viä jäl­kiä yhteis­kun­taam­me. Jäl­kien sii­voa­mi­ses­sa menee tovi ja varau­tu­mi­nen uusiin aal­toi­hin sekä toi­sen­lai­siin poik­keus­o­loi­hin aloi­tet­tu.

On pääs­tä­vä sisään uuteen nor­maa­liin. Tut­tu­jen sekä suku­lais­ten tapaa­mi­nen ja pie­ni­muo­toi­nen koti­maan mat­kai­lu on nyt sal­lit­tua. Kokoon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan hyvää käsi­hy­gie­ni­aa tot­tu­nees­ti ja huo­leh­di­taan tur­va­vä­leis­tä. Kävin kes­ki­kau­pun­gil­la lou­naal­la jo heti maa­nan­tai­na ravin­to­loi­den aukais­tua oven­sa. Sekä minut että yrit­tä­jän yllät­ti väen­pal­jous. Kala­sop­pa oli lop­pu­nut kes­ken ja uut­ta sat­sia kei­tet­tiin kuu­mei­ses­ti.

Kau­pun­gin kehi­tys ei saa pysäh­tyä poik­keus­ai­ka­na­kaan. Meil­lä on Oulus­sa asioi­ta joi­ta edis­tää. Olem­me maa­il­man kär­jes­sä edel­leen digi­taa­lis­ten tie­to­verk­ko­jen ja sovel­lus­ten teki­jä­nä. Nyt tie­to­tek­nii­kan avul­la kehi­te­tään ajo­neu­vo­tek­niik­kaa, ter­veys­tek­no­lo­gi­aa, uusia pal­ve­lui­ta ja sovel­lu­tuk­sia.

Äly­pu­he­li­men avul­la meil­lä on niin yksi­tyis­ten ja kas­va­vas­sa mää­rin jul­ki­set pal­ve­lut käden ulot­tu­vil­la.

Huo­ma­sit­han, että Oulus­sa ajel­laan nyt bio­kaa­su­bus­seil­la. Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut ovat yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä kas­vun suun­nis­ta. Haluam­me kaik­ki koti­ta­lou­det mukaan asu­maan, raken­ta­maan, kulut­ta­maan ja kier­rät­tä­mään kes­tä­väl­lä tavoil­la.

Omien oival­lus­ten avul­la edis­täm­me kau­pal­lis­ta kan­san­vä­lis­tä vien­tiä puh­taan veden, uusiu­tu­vien ener­gia­rat­kai­su­jen ja mate­ri­aa­lien uusio­käy­tön aloil­la.

Vii­meis­ten viik­ko­jen aika­na olen ilok­se­ni saa­nut lait­taa työ­ai­kaa­ni elin­voi­ma­hank­kei­den edis­tä­mi­seen. Uusia asui­na­lui­ta raken­ne­taan nor­maa­liin tah­tiin ja yri­tys­ton­teil­le­kin on kysyn­tää. Suu­rin mie­len­kiin­to koh­dis­tuu Oulun torin ran­taan sekä ase­man seu­dul­le. Uudet hotel­li­hank­keet ja Kii­ke­lin löy­ly­maa odot­ta­vat raken­ta­mis­taan. Jouk­ko­lii­ken­ne­ter­mi­naa­li tai mat­ka­kes­kus puo­les­taan paran­tai­si mat­kus­ta­jien tur­val­li­suut­ta ja viih­ty­vyyt­tä.

Kesä tuo meil­le kai­kil­le kai­vat­tua piris­tys­tä ja mah­dol­li­suut­ta vapaam­paan ajan­viet­toon. Kote­ja ja piho­ja kun­nos­te­taan ennä­tys­tah­tiin. On aikaa kier­rel­lä lähia­luei­den näh­tä­vyyk­sis­tä naut­tien ja luon­nos­sa liik­kuen.

Edes­sä on eri­koi­sem­pi koro­na­ke­sä. Haa­veis­sa on veneil­lä lähi­ve­sil­lä, uida ja ret­keil­lä. Toi­vo­taan läm­min­tä ja aurin­kois­ta kesää.

Mir­ja Veh­ka­pe­rä, Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, Kes­kus­ta